Julkaisut

Lataa julkaisu

19th Annual Global Annual CEO Survey

Toimitusjohtajien usko maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti. Huoli geopoliittisesta epävakaudesta on kasvanut huomattavasti.

Lataa julkaisu

Emerging Trends in Real Estate Europe 2016

Vuosittain tehtävässä tutkimuksessa arvioidaan Euroopan merkittävimpien kaupunkien houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Listan kärjessä ovat Berliini ja Hampuri. Helsingin sijoitus on 16.

Lataa julkaisu

Adapt, disrupt, transform, disappear: The 2015 Chief Digital Officer Study

Strategy&:n selvityksestä ilmenee, että vain kuudella prosentilla maailman 1 500 huippuyrityksestä on digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja (CDO, Chief Digital Officer), mutta määrä on selvässä kasvussa.

Lataa julkaisu

Banking Banana Skins 2015

Pankkisektorin riskejä kartoittava globaali kyselytutkimus paljastaa, että huoli maailmantaloudesta ja sen vaikutuksista pankkijärjestelmään kasvaa. Myös kyberrikollisuus on riskilistalla korkealla.

Lataa julkaisu

Finnish Mobility Survey 2015

Kansainvälinen liikkuvuus suomalaisissa organisaatioissa; nykytila, tulevaisuus, trendit ja haasteet

Lataa julkaisu

2015 Global Operations Survey

Yli 1 200 operatiivisten toimintojen johtajaa kertoo, miten he toteuttavat yrityksen strategiaa.

Lataa raportti

The 2015 Global Omnichannel Retail Index: The future of shopping has arrived

Strategy& on analysoinut kaupan monikanavaisuutta ja potentiaalia 19 maassa. Osana tutkimusta on luotu monikanavaisuuden indeksi, jossa on arvioitu monikanavaisuuden valmiutta kussakin maassa yhdeksässä kaupan segmentissä.

Lataa julkaisu

The 2015 Global Innovation 1000: Innovation’s new world order

PwC:n strategisen konsultoinnin yksikkö Strategy& tunnisti 1000 listattua yritystä, jotka investoivat tutkimus- ja kehitystoimintaan eniten.

Lataa julkaisu

Low Carbon Economy Index 2015

LCEI tutkii maailman merkittävien talousalueiden päästöintensiteettiä eli hiilidioksidipäästöjen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Indeksi osoittaa globaalin päästöintensiteetin laskeneen viime vuonna 2,7 %.; eniten analyysin historiassa.

Lataa julkaisu

The Global State of Information Security Survey 2016

Tietoturvaa ja tietoverkkorikollisuutta käsittelevään vuosittaiseen tutkimukseemme otti osaa yli 10 000 tietoturva- ja it-johtajaa sekä muuta ylimmän johdon edustajaa 127 maasta.

Lataa julkaisu

Yritysvastuubarometri 2015

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus, osoittaa, että kuilu edelläkävijöiden ja paikallaan polkijoiden välillä on kasvanut.

Lataa julkaisu

Insurance Banana Skins 2015

Vakuutusalan riskejä kartoittavassa tutkimuksessa kärkeen nousivat niin globaalisti kuin Suomessakin sääntely, yleinen taloudellinen tilanne ja korkotaso.

Lataa julkaisu

Global Power & Utilities Survey 2015

Tutkimuksemme energiayhtiöiden tilasta osoittaa, että yritykset odottavat toimialan joutuvan suurten muutosten kouriin lähivuosikymmenten aikana.

Lataa julkaisu

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio-odotusten keskiarvo on huhti–toukokuussa 2015 tekemämme selvityksen mukaan 5,8 prosenttia. Vastaajista 30 % arvioi markkinariskipreemion nousseen joko selvästi tai jonkin verran viimeisen kahden vuoden aikana.

Lataa julkaisu

Reshaping the Tax Function of the Future

PwC:n ennusteen mukaan verotoimintojen rooli tulee muuttumaan verotuksen raportoinnista keskeiseksi tekijäksi yritysten strategioiden toteuttamisessa.

Global entertainment and media outlook 2015–2019

Globaali sivusto

Suomenkielinen lehdistötiedote tuloksista

Lataa julkaisu

Western Europe aligned on tax treatment of Family Business transfer

Keväällä 2015 julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin sukupolvenvaihdosten verokohtelua Euroopassa erityisesti lahja- ja perintöverotuksen osalta.

Lataa julkaisu

Bridging the gap: Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoittamisen kentässä

PwC:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin pääomasijoittajien näkemyksiä vastuullisesta sijoittamisesta. Tuloksista selviää mm., että 70 % kyselyyn vastanneista institutionaalisista sijoittajista jättää sijoittamatta ns. ESG-syiden takia.

Lataa julkaisu

2015 State of the Internal Audit Profession Study

Sisäisen tarkastuksen tilaa ja kehityshaasteita käsittelevässä selvityksessä löydettiin neljä tekijää, joiden perusteella merkittävää lisäarvoa liiketoiminnalle tuottavat sisäisen tarkastuksen toiminnot erottautuvat muista.

Lataa julkaisu

2014 study of CEOs, governance, and success

Strategy&:n tuoreimmassa globaalissa toimitusjohtajatutkimuksessa pureudutaan yritysten seuraajasuunnitteluun: miten sitä on yritetty kehittää, millaisia tuloksia parannuksilla on saatu ja kuinka paljon huono suunnittelu yrityksille maksaa.

Lataa julkaisu

Collaboration: preserving water through partnering that works

Raportissamme tarkastellaan vedestä riippuvaisten yritysten riskejä ja sitä, kuinka yhdessä sidosryhmien kanssa vesivaroja voidaan hallita kannattavasti ja kestävästi.

Lataa julkaisu

The female millennial: A new era of talent

Tutkimuksessa selvitetään Y-sukupolven naisten suhtautumista ja asenteita työelämään ja urakehitykseen. Raportin mukaan Y-sukupolven naisille työssä tärkeintä on mahdollisuus edetä.

Lataa julkaisu

Total Retail 2015

Verkkoshoppaajien käyttäytymistä ja mieltymyksiä selvittävästä globaalista tutkimuksesta ilmenee, että vähittäiskauppojen toimintaympäristö on nyt haasteellisempi kuin koskaan.

Lataa julkaisu

Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat tärkeimpiä strategiaan vaikuttavia päätöksiä ja mikä on datan ja analytiikan vaikutus niihin.

Lataa julkaisu

HR: Delivering more for less: What sets top performers apart?

Raportissamme HR-johtajat kertovat, mitkä tekijät erottavat parhaiten menestyvät HR-tiimit muista

Lataa julkaisu

Global Family Business Survey 2014

Yhä useampi perheyrittäjä on sitä mieltä, että perheyritysten toimintaa pitää ammattimaistaa sekä yritystoiminnan että perheen toiminnan osalta.

Lataa julkaisu

Bridging the gap: Handing over the family business to the next generation

Huhtikuussa 2014 julkaistu tutkimus keskittyy perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin: kuinka perhevetoiset yritykset suunnittelevat sukupolvenvaihdosten tekemistä, mitä mieltä seuraava sukupolvi on asiasta ja millaisia haasteita on edessä.

Lataa tutkimus

Myynnin menestystekijät

PwC Suomen tekemä tutkimus selvittää myynnin menestystekijöiden toteutumista suomalaisissa yrityksissä.