Taloushallinnon kehittäminen

Taloustoiminto on suuren muutoksen kynnyksellä painopisteen siirtyessä  päätöksenteon tuesta yhteistyöhön liiketoiminnan kanssa suunnan määrittämiseksi ja suorituskyvyn hallitsemiseksi. Taloustoimintojen on miettittävä toimintatapojaan: Miltä ne näyttävät  digitaalisessa, ketterässä ja innovatiivisessa maailmassa? Uusia käyttäytymismalleja, työskentelytapoja ja prosesseja tarvitaan tukemaan toimintatapoja ja tuloksia. 

Ymmärtämällä mitä tulevaisuus tarkoittaa taloustoiminnolle, autamme asiakkaitamme navigoimaan tavoitetta kohti ja valmistautumaan muun muassa seuraaviin päätöksiin: 

 • Tulevaisuuden suunta ja fokus 
 • Tarvittavat valmiudet, tiedot ja taidot
 • Tarvittavan muutoksen suunta ja suuruus
 • Minne ja miten tulisi investoida

 

Tuemme asiakkaidemme valmistautumista tulevaisuuden muutoksiin erilaisten talouden transformaatiohankkeiden avulla. Autamme muun muassa seuraavissa:

 • Kuinka kussakin tilanteessa tarvittava talouden toimintamallin muutos toteutetaan käytännössä
 • Aikaisemmin ulkoistettujen toimintojen sisäänveto  (Insourcing omaan sisäiseen palvelukeskukseen)
 • Talouden järjestelmien implementointi ja kehittäminen
 • Tulevaisuuden taloustoiminnon visio 
 • Kannattavuuden johtaminen ja mittaaminen
 • End-to-end-prosessien kehittäminen

Taloushallinnon kehittämisen palvelumme

Tulevaisuuden taloustoiminnon visio

Kamppaileeko talousorganisaatiosi vastatakseen muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin? Taloushallinto on jatkuvan muutospaineen alla; digitalisaatio, automatisaatio ja kasvavat vaatimukset liiketoiminnan suunnalta pakottavat taloushallinnon miettimään omaa rooliaan ja toimintaedellytyksiään jatkuvasti. Me PwC:llä tuemme johtavia yrityksiä tämän muutoksen hallinnassa. Tulevaisuuden taloushallinnon osaaminen ja kyvykkyys lähtevät vision ja tavoitteiden luomisesta. Olemme auttaneet lukuisia yrityksiä kirkastamaan tulevaisuuden tahtotilaa ja päivittämään tavoitteet 2020-luvulle sopiviksi.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme:

 • Taloushallinnon vision kehittäminen yrityksen strategian pohjalta
 • Osaamis- ja kyvykkyyssuunnitelmien luonti
 • Digitaalisen taloushallinnon kehitystiekartta
 • Digitaalisten ratkaisujen vaihtoehtojen kartoittaminen (esim. RPA, koneoppiminen, ennustava analytiikka)
 • Uudet talousjohtamisen työkalut
 • Pilvipalvelujen käyttöönoton selvitykset

Finance transformation - Talouden toimintamallin muutos

Kuinka talouden toimintamallin muutos toteutetaan käytännössä

Talousfunktio on viime vuosina monimuotoistunut sekä tehtäviltään että vaatimuksiltaan. Nykypäivän haasteisiin vastaaminen onkin yhä useammin talousjohtajien agendalla. Oli tarve kokonaisvaltaiselle muutokselle sitten teknologisessa kehityksessä, yrityksen oman liiketoimintamallin muutoksissa tai liiketoimintaympäristön muutoksissa, me PwC:llä autamme asiakkaidemme talouden funktioita kehittymään joustaviksi ja lisäarvoa tuottaviksi liiketoiminnan avainpelureiksi.

Palvelutarjoomamme kattaa kokonaisvaltaisen talousfunktion muutoksen kaikissa eri vaiheissa. Oli kyseessä sitten funktion strategisen kehitys vastaamaan vallalla olevia megatrendejä tai organisaation yksittäisten kyvykkyyksien kasvattaminen, me kokoamme kuhunkin tilanteeseen sopivimman tiimin ja takaamme tulosten lisäksi hyvän tekemisen meiningin hankkeessa. Opastamme ja autamme asiakkaitamme ymmärtämään joskus ylitsepääsemättömän suurilta ja monimutkaisilta tuntuvien kokonaisvaltaisten muutoshankkeiden mystiikkaa sekä työskentelemään avoimesti yhtenä tiiminä.

 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme:

Talousfunktion strateginen kehitys
 • Toimintamallimuutokset
 • Yrityksen strategian jalkautus talousfunktioon
 • Talouden palvelutuottomallin muutokset
 • Talouden governance-mallien suunnittelu ja jalkautus (hierarkia, päätöksenteon mallit, vuosikellot, avainroolien ja vastuiden määrittely)
 • Cost cutting –hankkeiden suunnittelu ja toteutus
Kokonaisvaltaiset henkilöstöön vaikuttavat muutokset
 • Talouden palvelutuottomallin muutokset muun muassa maantieteellisestä näkökulmasta
 • Palvelukeskusten suunnittelu ja toteutus (talouden palvelukeskukset sekä monifunktioiset GBS-keskukset)
 • Talouden kokonaisvaltaiset koulutusohjelmat ja urapolkujen suunnittelu
Kokonaisvaltainen kehitys talouden prosesseissa
 • Prosessijohtamismallien luonti sekä prosessien suunnittelu ja kuvaaminen
 • Prosessien harmonisoinnin tiekartta ja jalkautus

Kannattavuuden johtaminen ja mittaaminen

Kannattavuuden johtaminen on aina ajankohtainen teema menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Talous on keskeinen toimija taloudellisen suorituskyvyn parantamisessa; ei pelkästään numeroiden tuottajana, vaan myös liiketoiminnan kumppanina ja sparraajana. 

Tuemme yrityksiä  konkretisoimaan tavoitteita ja mittareita, mallintamaan kannattavuuden keskeisiä ajureita sekä rakentamaan laskentamalleja ja prosesseja, joiden kautta liiketoimintaa ja  sen kannattavuutta voidaan johtaa tehokkaasti modernia teknologiaa hyödyntäen. 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme:

 • Strategian jalkauttaminen ja talousohjauksen kehittäminen
 • Sisäisen laskennan ja kustannuslaskennan mallintaminen ja ratkaisujen kehittäminen
 • KPI:t ja suorituskyvyn johtaminen, käyttöpääoman optimointi
 • Taloudellinen suunnittelu.

Aikaisemmin ulkoistettujen toimintojen sisäänveto 

Ulkoistettujen palveluiden laatu ja kustannustehokkuus eivät aina pitkällä aikajänteellä vastaa alkuperäistä palvelulupausta. Yleisesti saatavilla olevat teknologiat, kuten robotiikka, tekoäly ja prosessianalytiikka, mahdollistavat prosessien sisäisen kehittämisen, tehden prosessijohtamisen operoinnista mielekkäämpää. Tämä tehostaa päätöksentekoa, kehitystä ja mahdollistaa prosessien läpinäkyvyyden. Automaation ja analytiikan myötä taloushallinnon fokus siirtyy transaktioiden manuaalisesta käsittelystä automatisoitujen prosessien monitorointiin, poikkeamien selvittämiseen ja prosessin kehittämiseen. Tämä kriittinen osaaminen on järkevää rakentaa yrityksen omaan organisaatioon.

Olemme viime vuosina auttaneet useita asiakkaitamme toteuttamaan ulkoistettujen toimintojen sisäänvetoja. 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme

Globaalin teollisuusyrityksen taloushallinnon perusprosessit olivat olleet pääosin ulkoistettuna Intiassa ja Puolassa noin 10 vuoden ajan. Toiminnan tehostaminen liiketoiminnan edellyttämälle tasolle vaati aivan uudenlaista toimintamallia, jota ulkoistuskumppani ei kyennyt tukemaan. Autoimme asiakasta: 

 • Laajentamaan Euroopassa sijainnutta sisäistä palvelukeskustaan, jotta se voi ottaa vastaan talouden perusprosessit ulkoistuskumppanilta 
 • Kehittämään palvelukeskuksen toiminta- ja johtamismallia, mahdollistamaan automaation ja skaalaetujen hyödyntämisen ja prosessien operoinnin merkittävästi pienemmillä resursseilla 
 • Neuvottelemaan ulkoistussopimuksen purkamisen ja suunnittelemaan ulkoistettujen toimintojen sisäänoton ja käytännön työn siirrot
 • Rekrytoimaan ja kouluttamaan tarvittavat resurssit sisäiseen palvelukeskukseen
 • Toteuttamaan työn siirrot ulkoistuskumppanilta nopealla aikataululla
 • Stabiloimaan prosessit palvelukeskuksessa.

End-to-end-prosessien kokonaisvaltainen kehittäminen

Prosessien ja toimintojen monimutkaisuus, tiedonsiirron epäjatkuvuus ja ongelmat master datassa aiheuttavat usein merkittäviä tuottavuus- ja laatuongelmia taloudessa, vaikka ongelmien juurisyyt löytyvätkin usein prosessin aikaisemmista vaiheista. Tuottavuutta, kustannustehokkuutta, toiminnan laatua tai digitalisoinnin kehitystä on hankala parantaa keskittymällä vain talouden kehittämiseen. 

Meillä on vankka kokemus end-to-end-prosessien kehittämisestä. Faktapohjainen process mining -analyysi ja juurisyiden tunnistaminen antavat vahvan pohjan kyvykkyyspuutteiden tunnistamiseen ja tarvittavien kyvykkyyksien rakentamiseen. Tulo- ja kustannusvuotojen tukkiminen mahdollistaa tehokkaan takaisinmaksuajan.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme:

 • Process mining ja pullonkaulojen tunnistaminen
 • Konfiguroinnin, hinnoittelun ja tarjouskyvykkyyksien rakentaminen (Configure-price-quote)
 • Tulo- ja kustannusvuotoanalyysit
 • End-to-end-prosessien kokonaisvaltainen transformaatio.

Digitalisaatio ja talouden kehitys

Analytiikka sekä digitalisaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn perustuva prosessien automatisointi ovat talouden kehityksen megatrendejä. Näillä tähdätään reaaliaikaiseen näkyvyyteen liiketoiminnassa sekä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. 

Läpinäkyvyys mahdollistaa liiketoiminnan oikea-aikaisen ohjaamisen ja nopean reagoinnin markkinoilla. Reaaliaikainen taloushallinto merkitsee prosessien virtaviivaistamista, ja mm. ennusteprosessin tehostamista sekä muiden funktioiden – esimerkiksi myynnin ja hankinnan – prosessien integroimisen talouden prosesseihin. Usein talousfunktion roolit vaativat uudelleensuunnittelua digitalisaation mukanaan tuomassa murroksessa. 

Autamme asiakkaitamme saamaan enemmän liiketoimintahyötyjä digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan tarjoamista mahdollisuuksista. Meillä on vahvaa osaamista esimerkiksi mm. SAP- ja D365-järjestelmistä yhdistettynä end-to-end-prosessiasiantuntemukseen ja toiminnan tehostamiseen.

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme

 • SAP- ja D365-prosessikehitys
 • Talouden prosessien harmonisointi ja automatisointi
 • Ohjelmistorobotiikan määrittely ja käyttöönotto
 • Talouden osaamisalueiden tunnistaminen transformaatioon liittyen ja talouden roolien uudelleenmääritys

Talouden järjestelmien rakentaminen ja kehittäminen

Tietojärjestelmät ovat avainmahdollistaja talouden tehokkaille prosesseille. Talousfunktiolla voi kulua merkittävästi aikaa tiedon käsittelyyn, muokkaukseen  ja hallintaan ennen kuin tietoa saadaan hyödynnettyä liiketoiminnan päätöksenteon tueksi tai konsernitason raportointiin. Meillä on vahvaa osaamista ERP-järjestelmien (esimerkiksi SAP- ja D365) lisäksi konsolidointi-, kassanhallinta-, ostolaskujenkäsittely- maksunhallinta, raportointi-, ennuste- ja budjetointiratkaisuista end-to-end-prosessinäkökulmasta. 

Tuemme asiakkaitamme järjestelmäprojekteissa sekä näihin liittyen prosessikehityksessä oli kyseessä sitten analytiikka, raportointi tai talouden eri prosessit.  

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme

Olemme tukeneet asiakkaitamme mm. seuraavilla alueilla talouden järjestelmiin liittyen:

 • Ratkaisujen valinnat
 • Talouden järjestelmien käyttöönotto
 • Järjestelmiin liittyvien prosessien ja raportoinnin kehittäminen sekä talouden roolien uudelleenmäärittäminen 

Esimerkkejä talouden järjestelmien käyttöönottoprojekteihin liittyen: 

 • SAP-järjestelmän ja updgraden käyttöönotot
 • D365-järjestelmään tehtävät räätälöinnit
 • IFRS-säädöksiin liittyvät järjestelmätoteutukset
 • Käyttöönoton suunnitttelu, toteutukset ja toiminnallisten testien hyväksynnät
 • Hyväksymistestauksen fasilitoinnit
 • Laadunvarmistus
 • Loppukäyttäjien koulutukset uuden järjestelmän käytöstä ja uudistetuista prosesseista
 • Käyttöönoton jälkeinen tuotannontuki

Yritysjärjestelyt ja palvelut privaty equity -toimijoille

Yritysjärjestelyissä taloudelle muodostuu keskeinen rooli sekä toimintojen integroinnissa että carve-out tilanteessa. Taloudellisen raportoinnin ja säädöstenmukaisuuden varmentamisen lisäksi onnistunut yritysjärjestely vaatii talouden toimintamallin täsmentämistä muuttuneeseen tilanteeseen. 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ja osaamisalueistamme

Palveluitamme yritysjärjestelyiden osalta ovat muun muassa:

 • Synergianpotentiaalin arviointi sekä integraation suunnittelut
 • Talouden tavoitetilan toimintamallin suunnittelu ja kehityssuunnitelman laatiminen
 • Talouden integraatiohankkeiden johtaminen sekä toteuttaminen
 • Carve-out / talouden toimintamallin pystyttäminen ja toimintojen alkuun saattaminen, mukaan luettuna kilpailutukset ja toimittajien hallinnan

Talouden yritysjärjestelypalvelumme kattaa laajan kokonaisuuden private equity -toimijoille, sisältäen ajan ennen transaktiota, sijoitusajan sekä exitin. Palveluitamme ovat muun muassa:

 • Kohdeyrityksen taloustoiminnan kokonaisvaltainen arvio ja kehitystarpeen arviointi
 • Taloustoiminnon kyvykkyyksien rakentaminen sijoitusaikana
 • Exit-valmiuden ja listaamisvalmiuksien rakentaminen 

Kimmo Nieminen

Partner, Consulting, PwC Finland

+358 (0)20 787 7504

Lähetä viesti

Kari Yliluoma

Partner, Consulting, PwC Finland

+358 (0)20 787 7517

Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu