Asiantuntijapalvelut energia-alan toimijoille

Autamme energia-alan toimijoita kehittämään ja tehostamaan liiketoimintaa, ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita sekä kasvattamaan liikevaihtoa.

Energia-alan murros tapahtuu nyt. Ilmastonmuutoksen vaikutukset  ja käsillä oleva energiakriisi haastavat toimialan mittakaavaltaan valtaviin muutoksiin. Ratkaisuja haetaan innovaatioiden, uusien teknologioiden ja sektori-integraation kautta. Ala on muuttunut moniulotteiseksi ja jatkuvasti muuttuvaksi toimintaympäristöksi. Menestyvien toimijoiden agendalla ovat jatkuvasti muuttuvan regulaation haasteet ja mahdollisuudet, teknologian kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet, omistajien ja rahoittajien odotukset, toiminnan kestävyys sekä organisaation tehokkuus ja kilpailukyky.

Harva toimija pystyy tänä päivänä itse vastaamaan kaikkiin liiketoiminnan tarpeisiin, mutta onneksi näin ei tarvitsekaan olla. Me autamme energia-alan organisaatioita toimimaan menestyksekkäästi jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä – oli kyse sitten uuden strategian luomisesta ja toimeenpanosta, yritys- ja rahoitusjärjestelyistä, liiketoimintamallien parantamisesta, toiminnan tehostamisesta tai sen luotettavuuden varmistamisesta.

Yritysjärjestelyt

Energia-alan yrityskaupat ja -järjestelyt ovat tärkeä osa toimialan muutosta ja yhtiöiden strategista tiekarttaa. Energiamurroksen odotetaan lisäävän yrityskauppojen määrää, kun aiemmin homogeeninen yritysjoukko toteuttaa uusia toisistaan poikkeavia strategioitaan. Alan sopeutuessa uusiutuvan energian kasvuun ja paineisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä, energiayhtiöt järjestävät liiketoimintaportfolioitaan ja omistuksiaan uudelleen.

Missä voimme auttaa

Kimmo Vilske

Partner, Corporate Finance Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 7938

Lähetä viesti

Matti Oksanen

Corporate Finance, PwC Finland

+358 (0)20 787 8539

Lähetä viesti

Esa-Pekka Ruismäki

Corporate Finance, PwC Finland

+358 (0)20 7877189

Lähetä viesti

Rahoitus

Rahoitusmarkkinan ja -regulaation kiristyessä perinteisten pankkirahoituksen osuus odotetaan pienenevän, samalla kuin tarjolle tulee uusia rahoitusratkaisuja. Parhaan ja kustannustehokkaimman vaihtoehdon löytäminen korostaa rahoitustarpeen ja -kohteen kuvauksen tärkeyttä, jotta oikeat rahoittajat löytävät oikeat hankkeet ja asiakkaat. Myös energia-alan vihreä siirtymä vaatii investointeja ja rahoitusta. 

Missä voimme auttaa

 • Nykyisen taselainan uudelleenrahoitus
 • Investointirahoitus
 • Akvisiitiorahoitus
 • Rahoitusstrategian päivittäminen ja laatiminen

Antti Palkén

Partner, Debt and Capital Advisory, PwC Finland

+358 (0)20 787 7281

Lähetä viesti

Varmennukset

Energiateollisuus on kriittinen koko yhteiskunnalle. Etäohjautuvuuden ja automatiikan lisääntyessä tehtaissa ja muissa laitoksissa, on luottamuksen käytettävää teknologiaa ja mittareita kohtaan oltava 100 prosenttia. Erilaisten riskien ja uhkien tunnistaminen on keskeistä niin liiketoiminnan jatkuvuuden kuin myös sen kasvun ja kehittymisen kannalta. Alaa koskevat sääntelymuutokset voivat olla myös ennalta-arvaamattomia, mihin varautuminen vaatii hyvää ennakointia.

Hallitsemalla liiketoimintaan kohdistuvia erilaisia riskejä sekä varautumalla muutoksiin suunnitellusti varmistut toiminnan kestävyydestä ja parhaimmassa tapauksessa se jopa tehostuu entisestään.  

Missä voimme auttaa

Markku Katajisto

Partner, Audit, PwC Finland

+358 (0)20 7877362

Lähetä viesti

Tiina Puukkoniemi

Partner, Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 7594

Lähetä viesti

Energiasiirtymä

Energiasiirtymä on käynnissä kaikkialla maailmassa, ja fossiilisista polttoaineista ollaan siirtymässä uusiutuviin lähteisiin. Innovaatioiden, pääomavirtojen ja kehittyvän sääntelyn vauhdittamana liiketoimintamallit kehittyvät nopeasti ja muodostavat uusia yhtälöitä arvon luomiselle. Kun yritykset ja sijoittajat asettavat hiilidioksidipäästöjen vähentämisen strategiansa keskipisteeseen, yhteiskunnalliset ja kuluttajapaineet katalysoivat uusia yhteistyömuotoja. 

Tapa, jolla elektronit ja molekyylit syntyvät, tapa, jolla ne liikkuvat järjestelmien läpi, kuinka niitä säilytetään ja niiden lopullinen käyttötarkoitus – tämä dynaaminen joukko voimia luo uusia polkuja. Tarvitaan uusia verkostorakenteita ja yritysklustereita sekä innovatiivisten strategioiden ja ratkaisuiden muotoilua, jotta toimiala voi vastata julkisen ja yksityisen sektorin asettamiin tarpeisiin ja reunaehtoihin.

Missä voimme auttaa

 • Energiamurros ja siihen liittyvät strategiat
 • Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet
 • Operatiiviset mallit
 • Yrityskaupat

Tuomas Törmänen

Partner, Strategy Consulting, PwC Finland

+358 (0)20 787 8736

Lähetä viesti

Vili Korpela

Corporate and Business Strategy, PwC Finland

+358 (0)20 7878275

Lähetä viesti

David Fulep

Deals Corporate Finance, PwC Finland

+358 (0)20 7878118

Lähetä viesti

Yritysvastuu

Organisaatiot eivät voi enää hallita vastuullisuuteen liittyviä asioita sisäisesti tai keskittyä yksinomaan ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien negatiivisten seurausten rajoittamiseen. Vastuullisuus tulee integroida organisaation ytimeen ohjaamaan liiketoimintaa. Yritykset, jotka pystyvät uudelleenarvioimaan strategista suuntaansa ESG-teemat (Environmental, Social ja Governance) huomioimalla voivat sekä suojella mainettaan että maksimoida arvonluontinsa. Useimmille organisaatioille vastuullisuudesta tulee elinehto toiminnan jatkuvuudelle.

Menestyäkseen tulevaisuudessa organisaatioiden on otettava ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat huomioon niin strategiassa, operatiivisessa toiminnassa kuin raportoinnissakin. Edelläkävijäyrityksillä on selkeä kuva vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä sekä mahdollisuuksista, ja ne toimivat vastuullisesti niin sisäisesti kuin myös koko arvoketjussa.

Asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan arvoa lisääviä strategisia mahdollisuuksia sekä jalkauttamaan muutokset osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa.

Missä voimme auttaa

 • Net Zero/de-carbonisation, energiamurros
 • Market/investor requirements
 • Regulatory requirements

Jussi Nokkala

Partner, Sustainability Advisory Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 8189

Lähetä viesti

Tiina Puukkoniemi

Partner, Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 7594

Lähetä viesti

Verotus ja lakiasiat

Energiaverotuksen ja veroluokkia koskevien lakimuutosten seuranta vaatii alan toimijoilta jatkuvaa ajantasaisuutta. Erilaiset verohuojennukset voivat muodostua toiminnan kannalta merkittäviksi, jos organisaatio on ottanut huomioon verotukseen liittyvät tekijät asiaan kuuluvasti. Esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa sekä erilaisissa konesaleissa on mahdollista saavuttaa huomattavia sähköverohuojennuksia, jos toimija on hakeutunut oikean sähköveroluokan piiriin. Myös kiertotalousteollisuudessa sekä lämmön hyötykäytössä verohuojennukset voivat kasvaa suuriksi.

Alempaan sähköveroluokan piiriin pääseminen on keskeinen tekijä kilpailukyvyn säilyttämisessä alalla. Tämän vuoksi sähköveroluokkien sekä verohuojennusten vaatimusten seuranta on toiminnan kannattavuuden vuoksi keskeistä. 

Missä voimme auttaa

 • Yritysjärjestelyiden verotusta ja juridiikkaa koskevat asiat 
 • Mankala-asiat
 • Projektisopimukset

Elina Kumpulainen

Partner, Legal, PwC Finland

+358 (0)20 787 7907

Lähetä viesti

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7409

Lähetä viesti

Digitalisaatio

Digitaalisuus on keskeinen osa energia-alan arkea tänä päivänä ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Voimaloiden, laitosten ja siirtoverkkojen keskeiset operaatiot nojaavat vahvasti erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin sekä toimitusketjuihin, minkä vuoksi eri prosessien ja teknisten ratkaisujen laadun sekä kyberturvallisuuden varmistaminen ovat toiminnan kannalta elintärkeitä. Koska energia-ala on osa huoltovarmuuskriittistä infrastruktuuria, siihen liittyy myös kasvavaa regulaatiopainetta.  

Alan toimijoiden tulee varmistua niin toimintaa parhaiten mahdollistavien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä kuin tarvittavasta kyberturvallisuuden tasosta huomioiden myös vaatimustenmukaisuus oman toiminnan kehittämiseksi. Samaan aikaan kilpailun kiristyessä tulee toimijoiden myös aktiivisesti tarkastella miten erilaiset teknologiat kuten esimerkiksi analytiikkaratkaisut, pilvipalvelut, 5G, IoT tai tekoäly voisivat luoda uusia mahdollisuuksia ja kilpailuetua suhteessa muihin.

Missä voimme auttaa

Tuomas Kotilainen

Partner, Financial Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7509

Lähetä viesti

Timo Takalo

Partner, Cybersecurity & Privacy Assurance Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7489

Lähetä viesti

Anne Hintzell

Cybersecurity Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 7877148

Lähetä viesti

Transformaatio

Kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja muut liiketoimintaympäristön muutokset edellyttävät yrityksiltä uusia toimintamalleja, toiminnan virtaviivaistamista sekä uudenlaista arvoketjun hallintaa. Energia-ala on nyt murroksessa, mikä vaatii toimijoilta uudenlaisia ratkaisuja niin asiakkaiden palvelemiseen kuin yhteiskunnan kannalta kriittisten toimintojen varmistamiseen.

Tarjoamme testatut ratkaisut ja menetelmät tehokkaaseen transformaatiostrategian jalkautukseen sekä kasvua edistävien ja tehokkuutta lisäävien kyvykkyyksien rakentamiseen. 

Missä voimme auttaa

Pekka Pesonen

Consulting, Helsinki, PwC Finland

+358 (0)20 787 7297

Lähetä viesti

Jukka Purola

Partner, Consulting Leader, PwC Finland

+358 (0)20 787 7763

Lähetä viesti

Miksi PwC?

Suomessa toimiala-asiantuntijamme ovat olleet vahvasti mukana energy & utility (E&U) -markkinoiden muutoksessa toimimalla neuvonantajana rakenteellisissa järjestelyissä, tekemällä selvityksiä viranomaisille sekä osallistumalla alan yhtiöiden liiketoiminnan kehittämis-, strategia- ja riskienhallintaprojekteihin.

Tiivis eurooppalainen yhteistyö on antanut mahdollisuuden kehittää osaamista keskitetyn tutkimuksen ja merkittävien projektien kautta. Maailmanlaajuisesti PwC:llä työskentelee E&U-toimialan parissa yli 17 000 asiantuntijaa.

 

Ota yhteyttä

Kimmo Vilske

Kimmo Vilske

Partner, Corporate Finance Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7938

Seuraa ja osallistu