Yritysvastuu- ja ESG-palvelut

Vastuullinen liiketoiminta edellyttää tavoitteellista johtamista ja uusien mahdollisuuksien huomioimista jo liiketoimintastrategiaa laadittaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvastuun nivomista yrityksen strategia- ja tuotekehitysprosesseihin, johtamisjärjestelmiin sekä muihin olemassa oleviin toimintoihin.

Yhdessä työskentelemällä voimme auttaa yritystäsi toimimaan entistä vastuullisemmin

Asiat, jotka aiemmin olivat yrityksille vaihtoehtoisia, ovat nykyään ratkaisevan tärkeitä pitkäaikaisen taloudellisen menestyksen kannalta. Yritysten ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvien asioiden huomioiminen liiketoiminnassa on elinehto yritysten kilpailukyvyn ja arvonluonnin takaamiseksi. 

Niin asiakkaat, sijoittajat kuin lainsäätäjätkin ovat nykyään kiinnostuneet muustakin kuin vain perinteisistä taloudellisista tiedoista ja odottavat yritysten ottavan vastuuta tunnistamalla liiketoimintamalliensa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset sekä ohjaamaan liiketoimintaa kestävällä tavalla.

Yhdessä työskentelemällä voimme auttaa yritystäsi toimimaan entistä vastuullisemmin ja luomaan uusia mahdollisuuksia muuttuvassa markkinassa.


                Ota yhteyttä

Yritysvastuun strateginen konsultointi

Organisaatiot eivät voi enää hallita vastuullisuuteen liittyviä asioita sisäisesti tai keskittyä yksinomaan ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien negatiivisten seurausten rajoittamiseen. Vastuullisuus tulee integroida organisaation ytimeen ohjaamaan liiketoimintaa. Yritykset, jotka pystyvät uudelleenarvioimaan strategista suuntaansa ESG-teemat huomioimalla voivat sekä suojella mainettaan että maksimoida arvonluontinsa. Useimmille organisaatioille vastuullisuudesta tulee elinehto toiminnan jatkuvuudelle. Asiantuntijamme voivat auttaa tunnistamaan arvoa lisääviä strategisia mahdollisuuksia sekä jalkauttamaan muutokset osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa.


Yritysvastuutietojen raportointi- ja varmennuspalvelut

ESG-tekijöiden toteuttamiseksi yritykset, sijoittajat ja viranomaiset eivät voi luottaa päätöksenteossa pelkästään perinteiseen taloudelliseen tietoon. Tulevaisuuteen katsovat organisaatiot ja oman toimialansa edelläkävijät liittävät vuosikertomuksiinsa oman toimintaansa ja arvoketjuun liittyviä tietoja esimerkiksi ihmisoikeuksista, hiilidioksidipäästöistä, vesien saastumisesta ja verotuksesta. Nämä organisaatiot ovat myös hyvin perillä uusista EU-säädöksistä, kuten EU:n vihreän rahoituksen luokitusjärjestelmästä eli EU taksonomiasta,  ei-taloudellisen tiedon raportointia koskevasta NFRD-direktiivistä sekä tulevasta CSRD:stä, ilmastonmuutoksen riskien ja mahdollisuuksien raportoinnista TCFD:n suositusten mukaisesti ja niin edelleen. Avoimuus tarjoaa yrityksille etua sidosryhmiin nähden ja on olennaisen tärkeää maineen kannalta. Voimme auttaa mittaamaan ja raportoimaan näitä asioita asetettujen hallinto-, ympäristö- ja raportointistandardien mukaisesti. Ilmoitettujen tietojen uskottavuuden varmistamiseksi ja siten luottamuksen lisäämiseksi, voimme tarjota taloudellisen ja ei-taloudellisen tiedon tarkastuksia, joilla tiedon oikeellisuus varmennetaan.


ESG-teemoilla on merkittävä vaikutus yrityksille ja sidosryhmille

Menestyäkseen tulevaisuudessa organisaatioiden on otettava ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat (englanniksi ESG, lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance) huomioon niin strategiassa, operatiivisessa toiminnassa kuin raportoinnissakin. Edelläkävijäyrityksillä on selkeä kuva vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä sekä mahdollisuuksista, ja ne toimivat vastuullisesti niin sisäisesti kuin myös koko arvoketjussa.

Olemme tunnistaneet neljä teemaa, jotka yritysten tulee ottaa huomioon:

Ilmastonmuutos ja hiilineutraalisuus

Ilmastonmuutoksella on merkittävä vaikutus sekä taloudelliseen että yhteiskunnalliseen kehitykseen. Niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin on toimittava entistä ripeämmin vähentääkseen päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämälle tasolle ja varautuakseen ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin. Edelläkävijät, jotka pystyvät mukauttamaan toimintaansa täyttääkseen uudenlaiset markkinavaatimukset, voivat kuitenkin saavuttaa merkittävää kilpailuetua luomalla täysin hiilineutraaleja arvoketjuja ja tuottamalla markkinoille tuotteita ja palveluita vauhdittamaan hiilineutraalia siirtymää.

Kestävä ja läpinäkyvä arvoketju

Yritysten vaikutuspiiri ulottuu paljon niiden omia toimintojaan laajemmalle koko arvoketjuun. Esimerkiksi monilla toimialoilla suurin osa päästöistä syntyy yritysten arvoketjussa, joko materiaalihankinnoista, logistiikasta tai tuotteiden eliniän aikaisista päästöistä. Luomalla läpinäkyvyyttä toimitusketjuihin yritykset voivat ratkaista esimerkiksi raaka-aineisiin ja jätteisiin liittyviä haasteita erilaisilla kiertotalouden ratkaisuilla.

Vastuullinen sijoittaminen

Sijoittajat tunnustavat yhä useammin, että ilmastonmuutoksen ja muiden vastuullisuuteen liittyvien asioiden parissa aktiivisesti työskentelevät yritykset kestävät paremmin epäsuotuisia markkinaolosuhteita ja niiden suorituskyky on parempi. Monet sijoittajat ottavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tiedot (ESG) huomioon sijoituskohteiden arvioinnissa ja valinnassa.

Vihreä rahoitus

Sekä perinteiset että innovatiiviset, uudet rahoituslähteet asettavat etusijalle yhä enenevissä määrin organisaatiot ja hankkeet, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Rahoitusala on keskiössä hiilineutraaliin talouteen siirtymisessä, ohjaten pääomaa kestävään liiketoimintaan.

Omat vastuullisuustavoitteemme

Me PwC:llä pyrimme edistämään luottamusta yhteiskunnassa ja ratkaisemaan tärkeitä ongelmia. Saavutamme tämän tavoitteen ensisijaisesti kehittämällä palveluita, jotka vastaavat laajan sidosryhmäjoukon tarpeisiin. Tämä on linjassa strategiaamme integroitujen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Olemme sitoutuneet vähentämään absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjämme 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tähän sisältyy siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön kaikilla alueilla, toimistojen energiatehokkuuden parantaminen sekä liikematkoihin ja majoitukseen liittyvien päästöjen puolittaminen vuosikymmenen kuluessa. Poistamme jokaisesta jäljellä olevasta päästöstämme (CO2-ekvivalenttitonnista) tonnin hiilidioksidia ilmakehästä lunastaaksemme maailmanlaajuisen sitoumuksensa kasvihuonekaasupäästöjen neutraloinnista vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi alihankkijoillemme on vastuullisuusvaatimukset, joiden yhtenä osana on vaatimus sitoutua pienentämään ympäristövaikutuksia.


Miksi PwC?

 

Ota yhteyttä

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Partner, Sustainability Advisory Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8189

Tiina Puukkoniemi

Tiina Puukkoniemi

Partner, Sustainability Reporting & Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7594

Mikael Niskala

Mikael Niskala

Partner, Sustainability Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7003

Tomi Pajunen

Tomi Pajunen

Sustainability Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0)20 7877235

Seuraa ja osallistu