Riskienhallinta

Riskienhallinnan osa-alueet

Tunnista riskit ja mahdollisuudet

Kaikki kohdatut riskit eivät merkitse kriisiä liiketoiminnalle vaan osa tuo mukanaan mahdollisuuksia. Hyvin laaditulla riskistrategialla luodaan edellytykset lähestyä riskejä ennakoivasti ja kehittävästi. Samalla huomioidaan riskien mukanaan tuomat mahdollisuudet ja uhat.

Reagoi muutokseen hallitusti

Liiketoimintaan sidottu riskienhallinta varmistaa kontrollin säilymisen yllättävissä muutostilanteissa. Tuemme hallittua muutoksen johtamista kaikilla liiketoiminta-alueilla, työntekijöistä suorituskykyyn, järjestelmistä strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmista jatkuvuudenhallintaan.

Valvo ja varmista riskit ja uhat

Johda toimintaa olemassa olevaa kehittäen, näin liiketoimintasi kasvaa. Oikea raportointi täyttää sidosryhmien vaateet ja mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen ja eteenpäinviemisen. Autamme kehittämään, implementoimaan ja varmentamaan liiketoimintakontrolleja tehokkaiksi. Parannamme raportointia oivaltavaksi ja läpinäkyväksi, jolloin yrityksesi voi tehdä tärkeitä, tietoisia päätöksiä.

Saavuta liiketoimintahyötyjä

Tehokas riskienhallinta ei ole vain liiketoiminnan suojaamista; se on myös liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen mahdollistaja. PwC:n riskienhallinnan metodologialla ja työkaluilla varmistat liiketoimintasi jatkuvuuden, kehittämisen ja tehostamisen. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan avulla uskallat siirtyä uusille liiketoiminta-alueille rohkeammin kuin kilpailijasi.

Toimialaosaaminen

Finanssitoimiala

Finanssitoimialan muutoksessa tarvitaan ketterämpiä ja älyllisempiä palveluratkaisuja ja prosessien läpinäkyvyyttä. Autamme yritystäsi toimimaan ja reagoimaan muuttuvassa sääntelymiljöössä oikein. Autamme myös hallitsemaan riskit, tehostamaan toimintaa sekä parantamaan asiakaskokemusta prosesseja virtaviivaistamalla ja dataa hyödyntämällä.

Teollisuus

Teollisuusyritykset kasvavat yhä useammin yrityskaupoilla tai transformaatiohankkeiden kautta, ja monet sääntelymuutokset ovat ennalta-arvaamattomia. Autamme yritystäsi prosessi- ja järjestelmämuutosten läpiviemisessä ja varmentamisessa muutostilanteissa, regulaatiomuutosten haasteiden muuttamisessa mahdollisuuksiksi sekä operatiivisen toiminnan tai toimitusketjun tehostamisessa.

Vähittäiskauppa

Vähittäiskauppa on murroksessa. Kuluttajat ovat valveutuneempia, ja teknologia muuttaa ostokäyttäytymistä, bisnesmalleja sekä tuo paineita kustannustehokkuuteen ja monikanavaisuuteen. Asiakasdatan ja myymäläteknologian hyödyntäminen, jakeluprosessien optimointi sekä nopeus vaativat tehokkaita, turvallisia järjestelmiä ja prosesseja sekä laaja-alaisen tiedon hyödyntämistä.

Teknologia-ala

Teknologia-alalla nopeus, toimitusvarmuus ja tietoturvallisuus ovat valttia. Monelta teknologiayritykseltä uupuu osaaminen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, auditointeja sekä erilaisia riskianalyyseja, joita tarvitaan toiminnan varmistamiseksi. Tarjoamme laaja-alaisia palveluita teknologiayrityksille esimerkiksi toimitusketjun varmistamiseen, ohjelmistojen auditointiin tai tietoturvallisuuteen.

Terveydenhuoltoala

Terveydenhuoltoalan investoinnit lisääntyvät ja teknologia avaa oven uusille toimintatavoille. Asiakkaat vaativat henkilökohtaisempaa palvelua ja samalla kasvaa huoli terveydenhuollon järjestelmien turvallisuudesta. Autamme terveydenhuoltoalan yrityksiä maksimoimaan teknologiainvestoinnit sekä sisäisten prosessien tehokkuuden, pysymään ajan tasalla laki- ja sääntelymuutoksista ja varmentamaan eri järjestelmät ja niiden riskit.

Olemme auttaneet asiakkaitamme muun muassa seuraavanlaisissa tapauksissa

ERP-järjestelmän data hallintaan

Toteutimme asiakkaalle maailmanlaajuisen ERP-hankkeen varmennuksen, joka käsitti yli viidenkymmenen eri maan ERP-järjestelmän käyttöönoton. Varmennus kohdennettiin datamigraation oikeellisuuteen sekä liiketoimintaprosessien tehokkuuteen ja kontrolleihin. Osana varmennustoimeksiantoa arvioimme myös hankkeen riskienhallintaa sekä projektinhallintamallia.

Asiakastyytyväisyyttä raportoinnilla

Asiakkaamme IT- ja taloushallinnan palveluiden laadun varmistamiseksi toteutimme ISAE3402-raportin. Tarkistimme valvontaympäristön IT:n ja taloushallinnan palvelukeskuksissa ja suosittelimme toimenpiteet ympäristön kehittämiseksi. Prosessit virtaviivaistettiin ja virheet vähenivät, johtaen tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Raportin myötä asiakas voi osallistua suuriin tarjouskilpailuihin.

Tuotantolaitoksen kyberturvallisuus

Asiakkaamme oli huolissaan tuotantolaitostensa kyberturvallisuudesta, tietoturvasta ja toimintavarmuudesta. Loimme asiakkaalle kyberturva-audit-mallin ja veimme mallin tuotantoon yhdessä laitoksessa. Laitoksen turvallisuus ja toimintavarmuus paranivat huomattavasti ja asiakas sai käyttöönsä toimintatavat ja mallit, joiden avulla kyberturvallisuutta parannettiin muissakin laitoksissa.

Voimme koostaa 360 asteen näkymän uniikista riskiympäristöstänne, jotta te voitte toimia luotettavasti missiotanne toteuttaen.

Benchmark-työkalu organisaatiosi riskienhallintatoiminnan arviointiin

PwC on julkaissut benchmark-työkalun, jonka avulla voit vertailla oman organisaatiosi toimintaa lähes 4000 organisaatioon ympäri maailman. Työkalu perustuu PwC:n Global Risk Survey 2023 -selvityksen tuloksiin keskeisistä organisaatioiden toimintaa uhkaavista riskeistä sekä mahdollisuuksista, joita muuttuva toimintaympäristö tarjoaa. Selvityksessä tutkittiin myös organisaatioiden riskienhallintakyvykkyyksien nykytilaa sekä sitä, mihin lähitulevaisuuden riskienhallintaan liittyvät panostukset kohdistuvat.

Testaa benchmark-työkalua

 

Lataa PwC Suomen tekemä vertailu suomalaisten, kansainvälisten ja pohjoismaisten vastaajien välillä sekä tiivistelmä selvityksen keskeisistä havainnoista

Riskienhallintakatsaus 2023

Ota yhteyttä

Petri Näätänen

Petri Näätänen

Partner, Risk Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7295

Timo Takalo

Timo Takalo

Partner, Cybersecurity & Privacy Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7489

Jussi Sovasto

Jussi Sovasto

Internal Audit Leader, Partner, PwC Finland

puh. +358 (0)20 7877104

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Partner, Sustainability Advisory Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8189

Risto Huovinen

Risto Huovinen

Partner, Risk Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7883

Jarkko Sihvonen

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7771

Seuraa ja osallistu