Inklusiivisuus ja monimuotoisuus

Tavoitteenamme PwC:llä on rakentaa jatkuvasti yhä inklusiivisempaa, tasa-arvoisempaa sekä yhteenkuuluvutta ja läpinäkyvyyttä vaalivaa kulttuuria.

PwC:llä pyrimme siihen, että jokainen kokee kuuluvansa joukkoon ja olevansa arvostettu omana itsenään. 

Inklusiivinen ja monimuotoinen työyhteisömme onnistuu hyödyntämään erilaiset osaamiset, kokemukset ja näkökulmat, millä rakennamme luottamusta ja löydämme kestävät ratkaisut asiakkaille ja yhteiskunnalle.

​Inklusiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta vaaliva kulttuurimme on avaintekijä ollaksemme hakijoille houkutteleva työnantaja.

Rakennamme jatkuvasti yhä inklusiivisempaa, tasa-arvoisempaa sekä yhteenkuuluvutta ja läpinäkyvyyttä vaalivaa kulttuuria.

Teemme päätöksiä, jotka tekevät meistä yhä monimuotoisemman työyhteisön. Koska vaikutamme kaikki osaltamme työyhteisössämme, kehitämme edelleen inklusiivista ja monimuotoisuutta arvostavaa tapaamme ajatella, toimia ja johtaa.

The New Equation strategy

Miten määrittelemme monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden?

Monimuotoisuus on ihmisten ainutlaatuisuutta. Se on erilaisten taustojen, identiteettien, elämänkokemusten, mieltymysten, uskomusten ja työtapojen yhteensovittamista. Monimuotoisessa työpaikassa henkilöstö ja johto yhdessä muodostavat ympäröivän yhteiskunnan demografiaa kuvastavan kokonaisuuden. Monimuotoisuus koskee meistä jokaista.

Inklusiivisuus on erilaisuuden arvostamista. Inklusiivisessa työyhteisössä jokainen voi olla oma itsensä ja jakaa omia mielipiteitään tiedostaen, että heidän työtään ja näkemyksiään arvostetaan. Kaikki voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja tuntea kuuluvansa yhteisöön ainutlaatuisina yksilöinä. Inklusiviisuus koskee meitä kaikkia.

Mitä mittaamme ja mikä tahtotilamme on?

Olemme asettaneet työyhteisömme monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden seuraamiseksi useita mittareita. Nämä mittarit heijastavat pitkälle aikavälille asetettuja tavoitteitamme.

Seuraamme inklusiivisuuden toteutumista vuosittaisissa henkilöstökyselyissämme. Muutamasta väittämästä koostuva Inclusion Index kertoo, kuinka työntekijämme kokevat inklusiivisuuden toteutuvan työpaikalla. 

Uskomme vahvasti koulutuksen ja tiedon jakamisen merkitykseen inklusiivisen työyhteisön rakentamisessa. Kaikille PwC:läisille tarjotaan mahdollisuus suorittaa Inclusive Mindset -koulutuskokonaisuus, joka keskittyy inklusiivisten työelämätaitojen kehittämiseen. Seuraamme jatkuvasti, kuinka suuri osa henkilöstämme on koulutuksen suorittanut.

Inclusion & Diversity

Inclusion & Diversity

Olemme ratkaisijoiden yhteisö, joka rakentaa luottamusta yhteiskuntaan ja luo kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia, osaamista ja ideoita.

Kun tarkastelemme monimuotoisuutta iän ja sukupuolen (tällä hetkellä tietoa saatavilla vain miehistä ja naisista) perusteella, olemme suhteellisen hyvällä tasolla. Tiedostamme, että tämä on kuitenkin vasta kapea katsaus monimuotoisuuteen, ja teemme määrätietoisesti töitä sen laajentamisen eteen.


Sukupuolten välinen tasa-arvo yrityksen kaikilla tasoilla on meille avainasia. 

Yksi painopistealueistamme on naisten urakehitys partnereiksi ja johtajarooleihin, sillä tiedostamme meillä olevan tässä vielä parantamisen varaa. Teemme suunnitelmallisesti töitä sen eteen, että PwC:llä kuka vain voi edetä urapolullaan johtotehtäviin. 

 

Inclusion & Diversity

"Inclusion First -toimintasuunnitelman avulla edistämme työyhteisömme inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Tämän lisäksi kehitys vaatii meiltä jokaiselta arjen pieniä tekoja joka päivä. Monimuotoiset tiimimme onnistuvat parhaiten luomaan kestäviä ratkaisuja merkittäviin ongelmiin ja rakentamaan luottamusta yhteiskuntaan."

Niina VilskeInclusion & Diversity Leader, PwC Suomi

Mitä monimuotoisuus ja inklusiivisuus meille tarkoittaa?

Meille PwC:läisille, niin uusille kuin jo pitkään talossa olleille, inklusiivinen ja monimuotoinen työyhteisö tarkoittaa mahdollisuutta olla töissä omana itsenään, jakaa omat ideat ja ajatukset psykologisesti turvallisessa ympäristössä sekä luottoa siihen, että meillä toimitaan tässäkin asiassa yhteisten arvojemme ja code of conductin mukaisesti. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistamme ja kykyämme rakentaa yhä inklusiivisempaa työyhteisöä. Tähän tueksi tarjolla on kattava opintokokonaisuus, Inclusive Mindset.

Asiakkaillemme monimuotoiset ja inklusiiviset tiimimme turvaavat parhaat mahdolliset ratkaisut ongelmiin. Uskomme siihen, että monimuotoiset tiimit, joissa vallitsee psykologinen turvallisuus, suoriutuvat parhaiten ja lähestyvät ongelmanratkaisua luovasti tuottaen parhaat ideat.

Niina Vilske

Ajatuksia inklusiivisuudesta – missä olemme nyt?

Lanseerasimme inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta edistävän toimintasuunnitelman nimeltä Inclusion First syksyllä 2022. Inclusion & Diversity Leaderimme Niina Vilske kertoo, millaisia konkreettisia asioita olemme suunnitelman tiimoilta saaneet aikaan. 

Lue lisää

Playback of this video is not currently available

2:28

#GirlsTakeover – Venla, PwC Suomen toimitusjohtaja

PwC Suomi mukana #GirlsTakeover-tempauksessa

Toimitusjohtajamme Mikko sai siirtyä syrjään, kun 16-vuotias lukiolainen Venla Taubert otti ohjat käsiinsä osana Planin #GirlsTakeover-tempausta!

Tempauksen tarkoituksena on tuoda esiin rakenteellisia epäkohtia, jotka estävät tasa-arvon toteutumisen. Katso videolta, miten toimitusjohtaja Venlan päivä sujui ja mitä sanottavaa hänellä oli yrityksille, päättäjille ja tytöille.

Lue lisää lehdistötiedotteestamme

 

Tavoitteena monimuotoinen ja mukaanottava työyhteisö

Tilikaudella 2023 jatkoimme Inclusion First -toimintasuunnitelman jalkauttamista osaksi arkeamme. 

Perustimme myös vapaaehtoisista PwC:läisistä koostuvan Shine-verkoston, jonka tarkoitus on tukea työkulttuuria, jossa jokainen tuleva ja nykyinen PwC:läinen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolen ilmaisustaan sekä seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.

Lue lisää vuoden 2023 yritysvastuukatsauksestamme. 

 

Mikko Nieminen
Seuraa ja osallistu