Arvonmääritys

Maailma on täynnä kehnoja päätöksiä. Joskus ne johtuvat huonoista arvonmäärityksistä, jotka johtavat pahimmillaan vääriin päätöksiin ja vähintäänkin tuhlaavat aikaamme. Me yritämme tältä osin parantaa maailmaa. Yksi hyvä arvonmääritys kerrallaan.

Arvonmääritys on prosessi, jonka tarkoitus on selvittää yhtiön tai muun omaisuuden arvo tiettynä hetkenä. Arvonmääritykset ja niille asetetut edellytykset lisääntyvät koko ajan sijoitus- ja liiketoiminnassa, taloudellisessa raportoinnissa ja verotuksessa.

Teemme Suomessa vuosittain kymmeniä yritysten, liiketoimintojen ja eri omaisuuserien arvonmäärityksiä erilaisissa tilanteissa. Usein arvonmääritykselle on tarvetta osana jotain suurempaa kokonaisuutta, kuten yrityskauppaa, konsernin sisäistä transaktiota, riitaa tai tilinpäätöksen laadintaa. Toimeksiantomme myös toistuvat usein, koska arvon kehittyminen kiinnostaa.

Hyvä arvonmääritys vaatii ymmärrystä yritystoiminnasta, talous- ja rahoitusteoriasta, säännöistä ja käytännöistä, sekä tietojen oikeaa käyttöä ja mallintamisen osaamista. Me PwC:llä olemme hyviä kaikissa näissä ja jos emme itse tiedä jotain, meillä löytyy kollega läheltä, jolta pyytää apua.

Teemme esimerkiksi seuraavanlaisia toimeksiantoja:

  • Yrityksen arvonmääritys
  • Liiketoiminnan arvonmääritys
  • Fairness opinion -lausunnot
  • Taloudellisen mallin rakentaminen tai tarkastus (model review tai model audit)
  • Kiinteistön ja metsävarallisuuden arvonmääritys
  • Aineettomien omaisuuserien, kuten brändien tai teknologioiden, arvonmääritys
  • Tilinpäätösstandardien (IFRS ja Suomen kirjanpitolaki) edellyttämät arvonmääritykset, kuten hankintamenolaskelmat ja arvonalentumistestaus (IFRS 3, IAS 36, IFRS 16)
  • Optiot ja muut kannustinjärjestelmät (myös IFRS 2)
  • Verotukseen liittyvät arvonmääritykset
  • Riitatilanteet

Lue lisää toimeksiannoistamme

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys on tyypillisin arvonmäärityksen muoto. Siitä puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten koko yrityksen tai sen osan arvonmääritystä, joka tehdään joko liiketoiminnasta tai osakekannasta. Tarkoitus on yleensä saada selville jonkin yrityksen omistajalle kuuluvan omaisuuserän, kuten osakkeiden, arvo.

Yrityksen arvonmäärityksiä tehdään todella monenlaisiin tarkoituksiin. Arvonmäärityksen tarkoituksena on tuottaa informaatiota jonkin päätöksenteon tai muun asian, kuten tilinpäätöksen tueksi tai verotuksen pohjaksi.

Esimerkkinä yhtiön arvonmäärityksestä määritimme arvot eräälle mainosalan konsernille kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä. Arvonmääritystä tarvittiin, koska eri tytäryhtiöillä oli vähemmistöomistajia ja eri omistajatahoilla oli tarkoituksena vaihtaa tytäryhtiöiden osakkeita emoyhtiön osakkeisiin. Tällöin omistus olisi mahdollista keskittää yhteen yhtiöön ja tätä kautta konsernin johtaminen ja yhtiöiden yhteistyö helpottuisi.

Riitatilanne

Yleensä riitatilanteita varten tarvitaan joko yrityksen tai liiketoiminnan tai jonkin yksittäisen omaisuuserän käypä arvo jonakin tiettynä ajankohtana.

Toimeksiantojen osana olemme usein olleet kuultavina eri oikeusasteidessa, joko käräjä-, hovi- tai välimiesoikeudessa. Lisäksi riitatilanteita varten olemme laatineet tyypillisesti laajan arvonmääritysraportin ja kommentoineet vastapuolen arvonmääritysasiantuntijan laatimaa arvonmääritystä.

Riitatilanteissa meillä on ollut tarvetta joskus myös määrittää jonkun asian arvo olettaen, että jotain tosiasiassa tapahtunutta ei olisi tapahtunut. Yleensäkin riitatilanteissa arvonmäärityksiä joudutaan usein tekemään tilanteissa, jotka ovat tapahtuneet vuosia sitten. Tällöin erityisenä haasteena on antaa todellisten tapahtumien olla vaikuttamatta arvonmääritykseen.

Aina riita-asioihin ei liity suoranaista arvonmääritystä. Olemme esimerkiksi mallintaneet erään elintarvikkeen tuottamiseen liittyvien kulujen määrää osana kilpailuoikeudellista prosessia.

Taloudellisen mallin rakentaminen tai tarkastus

Ennen taloudellisen mallin rakentamista on syytä määritellä mallin käyttötarkoitus ja mihin kysymyksiin mallin avulla haetaan vastauksia. Lisäksi on tärkeää kartoittaa mitä syöttötietoja on käytettävissä ja suunnitella mallin rakenne etukäteen esim. havainnekuviona. Tyypillisesti taloudellinen malli sisältää tulos-, tase- ja kassavirtalaskelmat. Näihin kytkeytyvät usein mm. investointi- ja rahoituslaskelmat sekä käyttötarkoituksesta riippuen myös arvonmääritys. Yleensä taloudellista mallia päivitetään aika ajoin, joten malli on hyvä suunnitella helppokäyttöiseksi ja päivityskelpoiseksi.

Taloudelliset malli ovat joskus monimutkaisia ja niiden tarkastaminen ulkopuolisella asiantuntijalla on hyvä keino lisätä varmuutta ja minimoida virheiden mahdollisuus. Tarkastaminen (Model Review / Model Audit) on monesti myös ulkopuolisen rahoittajapankin edellytys esim. investointihankkeen yhteydessä.

Olemme laatineet tai tarkastaneet taloudellisia malleja mm. liittyen Espoon kaupungin koulujen ja päiväkotien rakennushankkeeseen ja useisiin tuulivoimahankkeisiin.

Apua arvonmääritykseen – Valuation Corner Finland

Valuation Corner tarjoaa kuukausittain päivittyvää tietoa toimialakohtaisista pääoman keskikustannuksista ja arvostuskertoimista.

Tutustu Suomen Valuation Corner -palveluun

 

Ota yhteyttä

Matias Lindholm

Matias Lindholm

Partner, Valuation, Debt & Capital Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7885

Seuraa ja osallistu