Palkitseminen

Tarjoamme kattavat palkitsemisen palvelut organisaatiosi tavoitteiden saavuttamiseksi

Palkitseminen on merkittävä osa yrityksen toimintaa ja se vaikuttaa organisaation suorituskykyyn, työntekijöiden sitoutumiseen ja kokonaisvaltaiseen työtyytyväisyyteen. Rakennamme kanssasi organisaatioonne sopivat ratkaisut, jotka auttavat yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme apunasi johdon, avainhenkilöiden ja koko henkilöstön palkitsemisen suunnittelussa. Suunnittelun lähtökohtana on aina yrityksesi toiveet ja palkitsemisella tavoittelemanne vaikutukset. Myös viestinnällä on yhä suurempi rooli palkitsemisessa. Sen on oltava selkeää ja EU-direktiivin myötä entistä avoimempaa, jotta se auttaa nykyisiä ja potentiaalisia työntekijöitä ymmärtämään, mitä etuja ja mahdollisuuksia organisaatio tarjoaa.

Tutustu alla tarkemmin laaja-alaisiin palkitsemisen palveluihimme.

Ota yhteyttä

Leena Tyynilä

People and Organisation, PwC Finland

+358 (0)20 787 8384

Lähetä viesti

Roosa Kohvakka

People and Organisation, PwC Finland

+358 (0)20 787 8011

Lähetä viesti

Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu ja implementointi

Pitkän aikavälin sitouttavat palkitsemisjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä käytetään usein johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Järjestelmillä on tarkoitus sekä palkita että sitouttaa kohdehenkilöitä ja niiden tarkoitus on kannustaa johtoa ja avainhenkilöitä nimenomaan pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Avustamme listattuja ja listaamattomia yrityksiä raha- ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa.  

Huolellisesti suunniteltu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä viestii vastuullisuudesta ja pyrkii osaltaan varmistamaan, että liiketoimintaa kehitetään kestävästi omistaja-arvoa kasvattaen. 

Suunnittelemme asiakkaillemme erilaisia käteispohjaisia ja osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, kuten esimerkiksi synteettinen optio-ohjelma, työsuhdeoptio tai osakepalkkiojärjestelmä. 

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä palkitsee henkilöstöä tai johtoa tyypillisesti vuositason tavoitteissa onnistumisesta. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteiden tulee olla selkeitä ja mitattavissa olevia. Tulospalkkiojärjestelmä on toimiva suorituksen johtamisen työkalu, joka ohjaa tekemistä yksilöllisten, tiimikohtaisten tai organisaatiotason tavoitteiden suuntaan. Osana lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien suunnittelutyötä teemme myös erilaisia viestintäkokonaisuuksia ja esimerkiksi tavoitteiden asettamiseen liittyviä valmennuksia.

 

Palkitsemisen vertailutieto

Palkitsemisselvitykset

Laadukkaan ja ajantasaisen vertailutiedon hyödyntäminen on tärkeä osa palkitsemisen kehittämistä. Palkitsemisen mitoituksessa tulee huomioida relevantti vertailutieto, jotta voidaan varmistua siitä, että palkitseminen on kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja perusteltua.  

Laadimme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä palkkio- ja palkitsemisselvityksiä, joista kohdeyhtiö saa luotettavan kuvan palkitsemisen nykytilasta ja mahdollisista muutostarpeista. Lisätietoja selvityksistä: 

Palkitsemisselvityksen tarkoituksena on tarjota selvitykseen osallistuville yrityksille ajankohtaista vertailutietoa ylimmän johdon palkitsemisesta. Selvityksen avulla yhtiöt voivat varmistua palkitsemisen kilpailukykyisyydestä suhteessa muihin saman kokoluokan yrityksiin. Selvitys toimii erittäin hyvin myös palkitsemisjärjestelmän suunnittelutyön pohjana. ​ 

Selvitys on positiopohjainen ja kattaa kaikki johtoryhmätehtävät. ​Selvityksessä analysoidaan jokaisen palkitsemiselementin sekä kokonaispalkitsemisen rakenne ja tasot. ​ 

Analyysi kattaa seuraavat palkitsemiselementit: ​ 

  • Peruspalkat ja luontoisedut​ 
  • Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tavoite- ja maksimitasot 
  • Lisäeläkejärjestelmien vuosittaiset maksut. 

Selvityksen tietojenkeruu käynnistyy huhtikuussa 2024 ja selvitys valmistuu alkusyksystä 2024.

Tutustu meidän eri selvityksiin alla olevista esitteistä

PwC:n listaamattomien yritysten hallituspalkkioselvitys 2024

Ylimmän johdon palkitsemisselvitys 2024

Palkitsemista koskeva raportointi

Avustamme yrityksiä myös palkitsemispolitiikan, palkitsemisraportin ja muiden palkitsemista koskevien tietojen raportoinnissa. Pyrimme aina mahdollisimman selkeään ja yrityksesi näköiseen viestintään.

Palkitsemisen auditointi

Autamme yritystäsi selvittämään käytössä olevat palkitsemistavat ja niiden toimivuuden. Kansainvälisissä tilanteissa autamme esimerkiksi kartoittamaan eri maissa käytössä olevat palkitsemisjärjestelmät ja rakentamaan globaalin palkitsemispolitiikan.

 

Peruspalkkausjärjestelmien suunnittelu ja palkitsemisen tasavertaisuus

Palkka-avoimuus

Palkka-avoimuusdirektiivi (Pay Transparency Directive) on Euroopan unionin aloite, joka pyrkii edistämään palkka-avoimuutta ja tasa-arvoa. Direktiivin tavoitteena on lisätä avoimuutta palkkatasoista ja auttaa torjumaan sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää. Direktiivin tarkoituksena on myös kannustaa yrityksiä arvioimaan ja vertailemaan palkkatasoja sekä mahdollisesti ottamaan käyttöön toimenpiteitä palkkaeron kaventamiseksi. Direktiivi on integroitava osaksi kansallista lainsääntöä viimeistään 7.6.2026. 

Direktiivi koskee kaikkia yksityisen ja julkisen sektorin työnantajia. Sukupuolten välistä palkkaeroa koskeva raportointi koskee kuitenkin ainoastaan yli 100 henkilöä työllistäviä yhtiöitä. 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?  

Palkka-avoimuus on otettava huomioon rekrytointiprosessissa ja työnantajan on esitettävä hakijalle (esimerkiksi työpaikkailmoituksessa) työtehtävää koskevat palkkatiedot ennen työhaastattelua.  

Yli 100 henkilöä työllistävien yhtiöiden on raportoitava sukupuolten välisistä palkkaeroista. Mikäli työntekijäryhmissä havaitaan yli 5 prosentin palkkaero, jolle ei löydy perusteita, on yhtiössä suoritettava palkka-arviointi. Työntekijöillä on myös oikeus pyytää selvitys samankaltaista työtä tekevien kollegojen keskimääräisestä palkkatasosta ja työantajalla tulee olla valmius esittää palkkatasot sukupuolen mukaan jaoteltuna.  

Lisäksi yli 50 työntekijää työllistävien yhtiöiden tulee antaa työntekijöille tiedot siitä, miten ja millä kriteereillä palkka ja palkankorotus määritellään. 

Palkka-avoimuuden tuomiin uudistuksiin on hyvä varautua etukäteen. Mikäli yhtiössänne on jo huomioitu palkkojen tasa-arvoisuus ja palkkarakenteet ovat perusteltuja, ei direktiivi tuo suuria muutoksia. Jos näin ei kuitenkaan ole, on syytä ruveta pohtimaan miten palkkatasot määräytyvät? Onko käytössä esimerkiksi työn vaativuuden ja suoriutumisen arviointijärjestelmät, joiden avulla voitte perustella palkkatasot? Ja millainen valmius jakaa palkkatietoja henkilöstölle? Ja miten ja missä palkkatietoa säilytetään ja käsitellään kootusti, jotta kokonaispalkitsemisen raportointi on helppoa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Peruspalkkausjärjestelmien suunnittelu

Oikeudenmukaiseksi koettu ja toimiva palkkausjärjestelmä huomioi tehtävien sisällöt, niiden vaativuuden sekä henkilön suoriutumisen tehtävässä. Palkkausjärjestelmän on oltava läpinäkyvä ja selkeä, jotta sitä voidaan onnistuneesti käyttää ohjaamisen ja suorituksen johtamisen työkaluna. Palkkausjärjestelmään liittyvä viestintä on oleellinen osa palkkausjärjestelmää ja hyvällä viestinnällä varmistutaan siitä, että koko henkilöstö ymmärtää tehtävänsä tarkoituksen ja sille asettavat tavoitteet. Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea yritykseesi sopivan, sataprosenttisesti ymmärrettävän ja nykyaikaisen palkkausjärjestelmän rakentamiseksi.

 

Palkitsemiseen liittyvä viestintä 

Onnistuneen palkitsemisen kannalta on olennaista, että palkitsemista suunnitellaan kokonaisuutena, siitä viestitään riittävästä ja sitä myös arvioidaan. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien tulee olla läpinäkyviä ja selkeitä sekä yhdenmukaisia ja kannustavia. Palkitsemisesta viestiminen on ensiarvoisen tärkeää ja sen avulla pystytään varmistamaan, että palkitsemisjärjestelmät tukevat strategiaa ja ohjaavat työskentelyä yhteisten tavoitteiden suuntaan. Autamme organisaatioita palkitsemiseen liittyvässä viestinnässä. Tarjoamme myös apuamme erilaisten palkitsemiseen ja viestintään liittyvien esihenkilövalmennusta suunnittelussa ja toteutuksessa.

Seuraa ja osallistu