Palkitseminen

Palkitseminen ja suorituskyvyn johtamisen palvelumme

Suorituskyky syntyy ihmisten kautta

Organisaatioiden osaaminen luo pohjan niiden suorituskyvylle. Yhä useammin suorituskykyä luova osaaminen on kytkeytynyt ihmisiin ja syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Oli kysymyksessä johtoryhmä, hallitus tai muu tiimi, edellytykset suorituskyvylle luo kyky toimia ennakoiden ja muutoksessa tehokkaasti luovien. Tämä edellyttää kykyä toimia yhdessä.

Keskeistä suorituskyvyn johtamisessa on johtaa aktiivisesti ja systemaattisesti organisaation ihmisiin kytkeytyneitä voimavaroja. Yhteinen näkemys tavoitteista on edellytys strategian toteutumiselle. Toimiva palkitseminen vie kohti strategian mukaisia tavoitteita, ohjaa, kannustaa ja tuo arvostuksen tunnetta.

Kokonaisvaltaista johtamisen tukemista

Avustamme tavoitteiden määrittelyssä sekä johtamisen periaatteiden laatimisessa, käytäntöön viennissä ja seurannassa. Oli tavoitteenanne sitten kirkastaa johtoryhmän yhteistä näkemystä tavoitteista uuden strategian tiimoilta, vahvistaa yhteistä käsitystä kasvun ajureista, tai valmistautua muutokseen, on valmennustiimimme käytettävissänne. Huomioimme myös lähijohtamisen ja tuemme suorituksen ja osaamisen johtamisen prosessien määrittelyssä, käytäntöön viemisessä ja kehittämisessä.

Tarjoamme kattavat palkitsemisen palvelut organisaatiosi tavoitteiden saavuttamiseksi

Rakennamme kanssasi organisaatioonne sopivat ratkaisut, jotka auttavat yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme apunasi niin johdon ja avainhenkilöiden kuin koko henkilöstön palkitsemisen suunnittelussa. Lähestymme palkitsemista erilaiset tilanteet ja tarpeet huomioiden. Suunnittelun lähtökohtana on aina yrityksesi toiveet ja palkitsemisella tavoittelemanne vaikutukset. 

Tutustu alla tarkemmin laaja-alaisiin palkitsemisen ja suorituskyvyn johtamisen palveluihimme.

Ota yhteyttä

Timo-Pekka Uotila

People and Organisation, PwC Finland

+358 (0)20 7877825

Lähetä viesti

Harri Hirvonen

People and Organisation, PwC Finland

+358 (0)50 337 8218

Lähetä viesti


Suorituskyvyn johtaminen

Suorituksen ja osaamisen johtamisen prosessin kehittäminen

Suorituksen johtamisen prosessi kytkee sekä yksilöiden että organisaatioiden tavoitteet yhteen. Yhteisen tavoitteen eteen ponnistelu on aivan keskeistä organisaatioiden menestymiselle. Hyvän kierre syntyy oikeiden asioiden tekemisestä ympäri organisaatiota. Yhteisen tavoitteen ymmärtäminen mahdollistaa omien ponnistusten suuntaamisen kohti oikeita asioita, vaikka toimintaympäristö ympärillä elääkin.

Avustamme suorituksen johtamisen prosessin kehittämisessä. Lähestymme suorituksen johtamista kokonaisvaltaisesti, huomioiden työntekijöiden hyvinvoinnin, kehittymismahdollisuudet ja osaamistavoitteet. Autamme prosessin suunnittelussa, toteuttamisessa ja seuraamisessa kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää

Johdon ja esihenkilöiden valmennukset

Olemme luotettava kumppani johdon ja esihenkilöiden valmennusten toteuttamisessa. Nojaamme valmennuksissamme tutkitun tiedon lisäksi PwC:n globaalin asiantuntijaverkoston laaja-alaiseen näkemykseen ja kokemukseen.

Avustamme tavoitteiden määrittelyssä sekä johtamisen periaatteiden laatimisessa, käytäntöön viennissä ja seurannassa. Oli tavoitteenanne sitten kirkastaa johtoryhmän yhteistä näkemystä tavoitteista uuden strategian tiimoilta, vahvistaa yhteistä käsitystä kasvun ajureista, tai valmistautua muutokseen, on tiimimme käytettävissänne. Palvelemme yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa ja useilla eri toimialoilla.

Lue lisää
 

Kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin tulospalkitsemisjärjestelmät

Tulospalkitsemisjärjestelmä on arvokas suorituksen johtamisen työkalu, joka ohjaa tekemistä asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Lyhyen aikavälin tulospalkitsemisjärjestelmä palkitsee henkilöstöä tai johtoa tyypillisesti vuositason tavoitteissa onnistumisesta. Tulospalkitseminen voi perustua tasapainotettuun mittaukseen tai valittuihin keihäänkärkitavoitteisiin yrityksesi tilanteesta riippuen.

Pitkän aikavälin sitouttavat palkitsemisjärjestelmät

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiä käytetään usein johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmillä on sitouttava vaikutus ja ne kannustavat johtoa ja avainhenkilöitä nimenomaan pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Huolellisesti suunniteltu pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä viestii vastuullisuudesta ja pyrkii osaltaan varmistamaan, että liiketoimintaa kehitetään kestävästi omistaja-arvo kasvattaen.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät voivat perustua joko lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemiseen. Ne ovat toimiva täydentävän palkitsemisen muoto, jos palkitseminen halutaan esimerkiksi sitoa yrityksesi osakkeen odotettuun arvonnousuun. 

Avustamme niin listattuja kuin listaamattomiakin yrityksiä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa. 

Otamme suunnittelussa huomioon mm.: 

 • Kannustinjärjestelmän viestin ja vaikutuksen
 • Osakkeen arvonmäärityksen
 • Verokohtelun ja sivukulumenettelyn
 • Yhtiöoikeudelliset ja muut juridiset näkökohdat

Myynnin palkitseminen

Toimiva myyntiorganisaation palkitsemismalli kannustaa ja motivoi työntekijöitä hyvään työsuoritukseen reiluin palkitsemisperustein. Myynnin palkitsemisessa keskeistä on toimivien tavoitteiden ja ns. KPI-mittareiden löytäminen. Lisäksi tavoitellaan usein vahvaa linkkiä suorituksen ja palkitsemisen välillä (pay-for-performance). 

Asiantuntijamme ovat apunasi erilaisiin myyntirooleihin sopivien palkitsemismallien kehittämisessä vaihe vaiheelta.

Olemme luotettava ja kokenut kumppani listaamattomien yhtiöiden osakepohjaisten kannustinjärjestelmien suunnittelussa. Meillä on käytössämme laaja vertailuaineisto johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta. 

Avustamme tilanteeseenne sopivan kannustinjärjestelmän rakentamisessa, oli suunnitelmissanne sitten listautuminen, yrityksen myynti tai johdon sitouttaminen. Palvelemme yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa ja useilla eri toimialoilla. Asiakkaitamme ovat mm. startup- ja kasvuyhtiöt, perheyhtiöt ja muut listaamattomat pk-yhtiöt. Käytössänne ovat kokeneet palkitsemisen, yritysjuridiikan ja työoikeuden asiantuntijat.

Vaihtoehtoja osakepohjaiseen palkitsemiseen:

 • Suoriteperusteinen osakeohjelma
 • Työsuhdeoptio-ohjelma
 • Synteettinen optio-ohjelma
 • Osakepalkkio
 • Osakkuusmalli
 • Henkilöstöanti
 

Selvitykset ja neuvonta

Palkkaselvitykset

Laadukkaan ja ajantasaisen vertailutiedon hyödyntäminen on tärkeä osa palkitsemisen kehittämistä. Kun palkitsemisen mitoituksessa huomioidaan relevantti benchmark-tieto varmistutaan siitä, että palkitseminen on kilpailukykyistä, reilua ja perusteltua. 

Laadimme asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä palkkaselvityksiä, joista saamme luotettavan kuvan palkitsemisen nykytilasta ja havaituista muutostarpeista. Kehitämme palkitsemista haluttuun suuntaan huomioiden saatavillamme olevan palkkavertailutiedon sekä tietämyksemme eri toimialojen palkitsemiskäytännöistä.

Palkitsemisen auditointi ja toimivuuden arviointi

Autamme yritystäsi selvittämään käytössä olevat palkitsemistavat ja niiden toimivuuden. Kansainvälisissä tilanteissa autamme esimerkiksi kartoittamaan eri maissa käytössä olevat palkitsemisjärjestelmät ja rakentamaan globaalin palkitsemispolitiikan.

Palkitsemista koskeva raportointi

Olemme yrityksesi tukena palkitsemista koskevassa raportoinnissa. 

Avustamme esimerkiksi listattuja yrityksiä hallinnointikoodin mukaisen palkitsemispolitiikan, palkitsemisraportin ja muiden palkitsemista koskevien tietojen raportoinnissa. Pyrimme aina mahdollisimman selkeään ja yrityksesi näköiseen viestintään. 

Vero- ja muu oikeudellinen neuvonta

Vero- ja muun oikeudellisen neuvonnan avulla huolehdimme siitä, että palkitsemisjärjestelmistä aiheutuvat veroseuraamukset sekä niihin liittyvät työ-, sopimus- ja yhtiöoikeudelliset näkökulmat otetaan jo palkitsemisen suunnitteluvaiheessa huomioon. Huolellisella suunnittelulla odottamattomilta seuraamuksilta vältytään. 

Avustamme kannustinjärjestelmien sääntöjen ja muun tarvittavan juridisen dokumentaation laatimisessa.

Täydentävät edut ja muu palkitseminen

Toimiva palkitseminen voi pitää sisällään myös erilaisia täydentäviä etuja. Autamme rakentamaan valitun etupolitiikan täydentämään muuta palkitsemista.

 

Kokonaispalkitseminen

Kokonaispalkitsemisen strategia

Työntekijälähtöinen kokonaispalkitsemisen strategia on yrityksille tärkeä keino houkutella, sitouttaa ja motivoida työntekijöitä. Kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi yritysten tulee tarjota työntekijöilleen myös muita etuja ja kannustimia, jotka edistävät hyvinvointia ja tukevat yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kokonaispalkitsemisen strategian laatimisessa lähdemme aina liikkeelle tavoiteasetannasta sekä henkilöstösi tarpeiden selvittämisestä ja analysoinnista. Otamme huomioon strategiassa myös yrityksesi taloudellisen tilanteen sekä kilpailutilanteen. Varmistamme strategian olevan selkeästi kommunikoitavissa ja ymmärrettävissä yrityksen johdon, henkilöstön ja muiden sidosryhmien keskuudessa.

Palkitsemismuotoilu ja työntekijäkokemus

Työntekijäkokemus koostuu monista eri tekijöistä, jotka määrittävät miten ihmiset työssään viihtyvät ja kuinka helppo uusia osaajia on houkutella töihin. Tähän vaikuttavat niin palkitsemismallit, palkat ja lomat kuin myös työympäristö, joustavat työtunnit ja jopa yrityksen kulttuuri sekä arvot.

Autamme muotoilemaan palkitsemismallit sekä työntekijäkokemuksen siten, että saat sitoutettua henkilöstöäsi entistä paremmin lisäten heidän viihtyvyyttä ja tehokkuutta. Osallistamme ja kuulemme mahdollisuuksien mukaan sekä yhtiön johtoa että muita työntekijöitä varmistaaksemme, että heidän tarpeensa tulevat varmasti huomioiduiksi. Sovellamme työssämme muotoiluajattelun lähestymistapaa ja käytössämme on monipuoliset digitaaliset työkalut, jotka mahdollistavat näiden osa-alueiden kehityksen tarvittaessa joustavasti myös etänä.

Peruspalkkausjärjestelmien rakentaminen

Oikeudenmukaiseksi koettu ja toimiva palkkausjärjestelmä huomioi tehtävien sisällöt, niiden vaativuuden sekä henkilön suoriutumisen tehtävässä. Palkkausjärjestelmän on oltava läpinäkyvä ja selkeä, jotta sitä voidaan onnistuneesti käyttää ohjaamisen ja suorituksen johtamisen työkaluna. 

Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea yritykseesi sopivan, sataprosenttisesti ymmärrettävän ja nykyaikaisen palkkausjärjestelmän rakentamiseksi.

Palkkaharmonisaatiot

Palkkauksen yhdenmukaistamiselle eli harmonisaatiolle syntyy merkittävä tarve esimerkiksi yrityskaupan jälkeen. Autamme yritystäsi yhdenmukaisten roolien kuvaamisessa ja roolikohtaisten palkkojen määrittämisessä, jotta palkkaus on yhdenmukaista ja henkilöstön kokemus oikeudenmukaisuudesta säilyy. 

Kokemus palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta on tärkein tekijä palkitsemisen onnistumisessa. Samanarvoisesta tehtävästä saatavan palkitsemisen on oltava samankaltaista, tai epäoikeudenmukaisuuden kokemus syö palkitsemisjärjestelmän uskottavuuden ja motivoivan vaikutuksen.

Toimintatapamme

Sovimme aina toteutustavasta tapauskohtaisesti. Hyödynnämme tarvittaessa erilaisia digitaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn joustavasti sijainnista riippumatta.

Pyrimme kaikessa tekemisessämme arvojemme mukaiseen toimintaan, jonka perustana ovat suoraselkäisyys, toisista välittäminen, yhteistyön tekeminen sekä vanhojen toimintamallien haastaminen. Toimintamme keskiössä on myös hyvin vahvasti vastuullisuus, minkä vuoksi pyrimme aina edistämään vastuullista liiketoimintaa, huomioimaan työmme ympäristövaikutukset sekä arvostamaan ja vaalimaan inklusiivisuutta sekä diversiteettiä.

Johdon ajattelutapa määrittää organisaation tekemisen mallia

Johtoryhmä on yrityksen keskeinen työkalu. Johtoryhmän jäsenillä on oma tapansa jäsentää liiketoimintaa. Toimivassa johtoryhmässä näkökulmia on riittävästi ja niistä uskalletaan keskustella. Teknologian ja markkinoiden kehittyessä on kriittistä havaita ja tunnistaa merkitykselliseksi omaa yritystä koskevat muutokset. Se, miten johtoryhmässä asioista keskustellaan ja miten asiat kehystetään, on tehokas keino viestiä tavoitteista muualle organisaatioon – ja auttaa muuta organisaatiota luovimaan muutoksessa ja tekemään itsenäisiä päätöksiä.  

Asiantuntijamme auttavat muodostamaan yhteisen näkemyksen, kytkemään palkitsemisen tavoitteisiin, sitouttamaan johtoa tai tekemään johtoryhmästä ja organisaatiosta houkuttelevan työpaikan. 

ESG ja palkitseminen

Vastuullinen palkitseminen luo suorituskykyä pitkällä aikajänteellä. ESG-teema (Environment, Social and Governance) näkyy lähes pääsääntöisesti listattujen yhtiöiden raportoinnissa jo nyt. Useissa yhtiöissä se on myös kytketty johdon lyhyen- ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiin. Listaamattomissa yhtiöissä teema on myös vähitellen saamassa huomiota. 

Autamme yhdistämään ESG-tavoitteet palkitsemiseen sidosryhmien odotusten vastaisesti. Autamme lisäksi ESG-viitekehyksen rakentamisessa organisaationne palkitsemiseen ja huolehdimme siitä, että se vastaa EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) standardia.

Miksi PwC?

 • Suhtaudumme palkitsemiseen intohimoisesti ja tarjoamme kokemuksemme pohjalta uusia näkemyksiä yrityksesi palkitsemisen kehittämiseen. Kehitämme palkitsemista tiiviisti kanssasi yrityksesi toiveet ja tavoitteet huomioiden. 

 • Tuemme yritystäsi palkitsemisen kehittämisen jokaisessa vaiheessa – olemme apunasi vaihtoehtoisten palkitsemisratkaisujen soveltuvuuden arvioinnissa, yrityksesi tarpeisiin räätälöidyn palkitsemisjärjestelmän suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa. 

 • Palkitsemispalvelumme ovat kokonaisvaltaisia ja kokoamme palkitsemisen asiantuntijatiimimme eri osaamisaloilta aina asiakkaamme tarpeiden mukaan. Laaja asiantuntijaverkostomme koostuu mm. palkitsemisen, verotuksen, yhtiöoikeuden, työoikeuden, arvonmäärityksen ja taloudellisen raportoinnin osaajista.

Haluamme olla mukana kehittämässä vaikuttavaa ja merkityksellistä palkitsemista kanssasi. Ole meihin yhteydessä!

 

Seuraa ja osallistu