Whistleblowing-ilmoituskanava

Kun epäilyttävästä tilanteesta työpaikalla ei voi kertoa omalla nimellä tai omalle esimiehelle, tarvitaan riippumatonta viestikanavaa. Ratkaisu tähän on whistleblowing-ilmoituskanava.

Eettiset toimintaperiaatteet ja ilmoittaminen havaituista tai epäillyistä poikkeamista on osa vastuullista liiketoimintaa. Yritykset pyrkivät toimimaan vastuullisesti suhteessa henkilöstöönsä ja sidosryhmiinsä. Eettisissä toimintaperiaatteissa kuvataan ne yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan kaikkien tulee toimia. Eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät myös, mikä yrityksessä on sallittua ja mikä ei, eli mikä on yhteinen tapa toimia. Se mahdollistaa yrityksen arvojen mukaisen toiminnan päivittäisessä työssä. Ilmoituskanavan käyttöönotto on yksi tapa seurata eettisten periaatteiden toteutumista yrityksessä.

Suomessa on vuoden 2023 alussa tullut voimaan laki ilmoittajien suojelusta. Kansallinen lainsäädäntö pohjautuu EU-tasoiseen sääntelyyn. Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia ilmoituskanavien käyttöönottoon ja hallinnoimiseen suomalaisissa organisaatioissa.

Paras vaihtoehto kertoa yhtiön toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta on keskustella kasvokkain lähimmän esihenkilön tai yhtiön muun johtohenkilön kanssa. Aina esihenkilön puoleen kääntyminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun ilmoittaja kokee esihenkilön olevan osallisena epäkohtaan. Joskus työntekijä tai alihankkija saattaa pelätä, että epäkohdasta ilmoittaminen voi aiheuttaa ongelmia työ- tai yhteistyösuhteelle. 

Organisaatioissa tulee miettiä valmiiksi, miten tällaisissa tilanteissa toimitaan ja millainen ilmoituskanava palvelee parhaiten yhtiön työntekijöitä ja sidosryhmiä.

Ota yhteyttä

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

+358 (0)20 787 7771

Lähetä viesti

Timo Kangas

Risk Management, PwC Finland

+358 (0)20 7877831

Lähetä viesti

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää työnantajan sisäisellä menettelyllä tai käyttämällä erillistä, ulkopuolisen palveluntarjoajan laatimaa ratkaisua. 

Sisäisesti järjestettynä ilmoituskanava on Suomen lainsäädännön voimaantuloon saakka yleensä tarkoittanut sähköpostia sellaiselle taholle, joka on organisaatiossa riippumattomassa asemassa ilmoituksen kohteena olevan asian selvittämisen suhteen.  Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi laki-, henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa työskentelevät henkilöt.

Yrityksen sisäisesti järjestämällä ilmoituskanavalla on kuitenkin ongelmansa. Ilmoituksia saattaa jäädä tekemättä, jos ilmoittaja pelkää tietosuojan tai luottamuksellisuuden puutetta. 

Ulkopuolisen palveluntarjoajan ilmoituskanavassa on otettu huomioon luottamuksellisuuteen, tietosuojaan ja tekniseen tietoturvaan liittyvät asiat huomioon. Ilmoituskanavan avulla voidaan rakentaa sellaiset luotettavat ilmoituksen käsittelyyn liittyvät prosessit, joiden mukaan toimimalla vastaanotettuja ilmoituksia käsitellään aina yhdenmukaisella tavalla. 

Ilmoituskanava ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi ja kansainvälisempi organisaatio on, sitä vaativampaa on ilmoituskanavan perustaminen ja käyttöönottaminen. Kanavan tulee tarjota tarkoituksenmukaisella tavalla anonymiteetin ja luottamuksellisuuden suojaa ilmoituksen tehneille työntekijöille ja sidosryhmien jäsenille. Oikealla yrityskulttuurilla ja ilmoituskanavaan liittyvällä riittävällä koulutuksella on keskeinen merkitys sille, miten kanavaa käytetään ja luotetaanko kanavan puolueettomuuteen ja ilmoitusten asialliseen käsittelyyn työpaikalla.

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ilmoituksiin tulee reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai epäilys vastaanotetaan, organisaatiolla on oltava kyky ja valmius sen käsittelemiseksi sekä toimintamalli ilmoituksen selvitystyötä varten. Organisaatio voi myös käyttää apuna ilmoituksen käsittelyssä ja selvitystyössä ulkopuolisia asiantuntijoita, joka organisaation antamien ohjeiden mukaan selvittää tapahtumaan liittyviä seikkoja ja raportoi havainnoista ja tuloksista toimenpidesuosituksineen. 

Organisaatio voi saada ilmoituskanavan kautta merkityksellistä tietoa epäkohdista ja mahdollisuuden reagoida niihin nopeasti. Ilmoituskanavan kautta aikaisessa vaiheessa tullut ilmoitus voi myös auttaa yhtiötä valmistautumaan epäeettisestä toiminnasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Voimme auttaa teitä ilmoituskanavan perustamisessa, käyttöönotossa, ilmoitusten käsittelyyn liittyvässä neuvonnassa tai ilmoitusten selvitystyöhön liittyvissä asioissa. Laaja kokemuksemme mahdollistaa nopean käyttöönoton, henkilöstön ja esihenkilöiden kouluttamisen sekä valmiuden ilmoitusten vastaanottovaiheeseen siirtymiseen.

Seuraa ja osallistu