HR-konsultointi

Henkilöstö on organisaation suurin kuluerä. Laadukkaan ja asiantuntevan HR-työn avulla henkilöstö voi olla myös yrityksen menestyksen avaintekijä ja aidosti suurin pääoma. Autamme tämän menestyksen rakentamisessa ratkaisemalla olemassa olevat haasteet, koskivat ne sitten HR-työn organisointia, kehittämistä, HR-prosesseja, esihenkilöiden johtamisosaamista, henkilöstön pitovoimaa tai jotain muuta HR:n osa-aluetta. 

Autamme ja tuemme asiakkaitamme HR-asioissa monipuolisesti erilaisissa yritystoiminnan tilanteissa. Oli menossa sitten kasvumatka, jolla luodaan perusta tulevalle, vakiintunut liiketoimintaympäristö, jossa on vielä varaa parantaa sekä kohdentaa resursseja tehokkaammin tai muutostilanne, jossa voidaan kaivata radikaaliakin uudistumista.  

Tarjoamme apua niin tilannekuvan hahmottamiseen, tärkeimpien toimien priorisointiin kuin myös niiden ihan konkreettiseen tekemiseen.

Anastasia Strandberg

HR Services and Leadership, PwC Finland

+358 (0)20 7877525

Lähetä viesti

Ajankohtaisia sisältöjämme

HR Health Check 

Tiedätkö, millä tolalla yrityksesi henkilöstöasioiden kokonaisuus tällä hetkellä on? Onko työnantajavelvoitteet huomioitu, löytyvätkö kaikki lakisääteiset suunnitelmat, onko yrityksellä toimivat HR-prosessit, toimiiko johdon, HR:n ja esihenkilöiden yhteistyö, saako yrityksenne houkuteltua tai sitoutettua tarvitsemiaan osaajia? Mikä on henkilökuntanne vaihtuvuus ja työntekijöiden sairauspoissaolojen taso tai miltä muut olennaiset henkilöstöä koskevat mittarit näyttävät?  Haluatko hallinnan tunnetta ja kokonaiskuvan siitä, missä mennään?  

Tarjoamme organisaatiollesi kattavan ja kokonaisvaltaisen kartoituksen henkilöstöhallinnon ja -johtamisen nykytilasta sekä konkreettiset toimenpidesuositukset jatkoon. 

Kartoituksessa tutustumme organisaation HR-prosesseihin haastatteluiden, yhteisen työpajan sekä HR-dokumentteihin ja prosesseihin perehtymisen myötä. Tarve kartoitukselle voi ilmetä esimerkiksi yrityksen kasvaessa tai tavoitellessa kasvua, yrityskauppatilanteessa tai siihen valmistautuessa, lainsäädännön muuttuessa, vaikuttavien kehityskohteiden löytyessä tai esimerkiksi henkilöstövaihdosten ja perehdytystarpeiden myötä.  

HR Health Check -palvelun hyötyjä ovat muun muassa

 • selkeä tilannekuva nykytilasta ja mahdollisten puutteiden tai riskien tunnistaminen 
 • konkreettiset ohjeet lakisääteisten HR-toimintojen organisoimiseksi 
 • priorisoidut ehdotukset muiden HR-toimintojen luomiseen ja/tai kehittämiseen 
 • HR-prosessien ja -vastuualueiden selkeyttäminen ja tehostaminen 
 • tilannekuva ja priorisoidut kehittämisehdotukset sekä havainnot toimivat työkaluina johdolle onnistuneiden päätösten tekemiseen, HR-osaajan perehdyttämiseen tai esimerkiksi HR-tarpeiden ja kustannustehokkaan yhteistyön aloittamiseen. 

HR jatkuvana palveluna

Puuttuuko organisaatiostanne HR-vastaava tai kaipaako nykyinen HR-tiiminne osa-aikaisesti lisää tekijöitä ja osaamista? HR jatkuvana palveluna tarjoaa joustavamman ja kustannustehokkaamman vaihtoehdon yrityksen oman HR-vastaavan, henkilöstöpäällikön tai Interim HR-palvelun tilalle. 

Tuemme organisaatiotasi niin strategisissa kuin operatiivisissa HR-kysymyksissä aina tarpeen mukaan. Kuukausittainen tuntimäärä ja sopimuksen kesto sovitaan organisaatiosi tarpeiden mukaan. Kartoitamme alussa yhdessä organisaationne tarpeet ja erityispiirteet. 

Panostamalla jatkuvasti käytössä olevaan HR-osaamiseen vapautuu esimerkiksi yrityksen perustajan, toimitusjohtajan tai talousjohtajan aikaa muulle johtamiselle. Palvelu toimii apuna myös erilaisissa muutostilanteissa, oli kyse sitten henkilöstövaihdoksista, poissaoloista tai muista syistä johtuvista tilapäisistä tarpeista. 

HR jatkuvana palveluna voi sisältää avustamista esimerkiksi 

 • HR-prosessien luomisessa ja päivittämisessä 
 • työnantajavelvoitteiden täyttämisessä 
 • henkilöstösuunnitelmien luomisessa tai uudistamisessa 
 • HR-vuosikellon suunnittelussa ja toteutuksessa 
 • liiketoiminnan HR-tarpeiden tunnistamisessa 
 • työsopimusasioissa 
 • haastavissa johtamistilanteissa 
 • ad hoc -kysymyksissä  
 • henkilöstön rekrytoinnissa 
 • palkitsemisen ja palkkahallinnon tukemisessa 
 • nykyisen henkilöstön osaamiskartoituksissa ja seuraajasuunnittelussa 
 • henkilöstön osaamisen kehittämisessä
 • henkilöstön perehdyttämisprosessissa 
 • työhyvinvoinnin johtamisessa. 

HR jatkuvana palveluna tarjoaa organisaatiollesi 

 • joustavan ja kustannustehokkaan avun silloin, kun sitä tarvitaan 
 • tukea muutostilanteisiin, kuten henkilöstön määrän muutoksiin esimerkiksi yrityskauppojen myötä 
 • asiantuntijoidemme laajan osaamisen eri HR:n osa-alueista 
 • hajautetun riskin 
 • tukea sopimuksen mukaan johdolle, HR-vastaaville ja/tai esihenkilöille 
 • henkilöstökokemuksen, jossa työntekijöihin panostetaan 
 • luotettavan ja osaavan kumppanin, jonka osaamisen saat käyttöösi. 

Strategiset HR-haasteet

Tuemme organisaatiotasi erilaisissa strategisissa haasteissa, kuten työvoiman saatavuudessa, henkilöstökustannusten asteessa, tuottavien henkilöstöinvestointien löytämisessä ja tunnistamisessa, organisaation strategiaa vahvistavan toimintamallin löytämisessä tai henkilöstön pitovoimaan liittyvissä kysymyksissä. 

Hyödynnämme strategisten HR-haasteiden ratkomisessa moniammatillista lähestymistapaa ja muun muassa palvelumuotoilua, huomioimme viestinnän merkityksen sekä osallistamme henkilöstöä mahdollisuuksien mukaan.

HR Due Diligence ja tuki muutostilanteissa 

HR Due Diligence (DD) -selvitys on kattava kuvaus organisaation henkilöstön nykytilasta esimerkiksi yrityskauppa- tai sijoitusneuvottelutilanteissa. Osa organisaatioista hyödyntää selvitystä myös yrityksen myyntikuntoon laittamisessa ja nykytilan kehittämisessä. 

HR DD -selvitys laaditaan tyypillisesti taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvan Due Diligence -selvityksen yhteydessä, jolloin saadaan kokonaisvaltainen kuva selvityksen kohteena olevasta organisaatiosta. 

HR DD -palvelulla voidaan kuvata muun muassa organisaation 

 • työsopimuksia 
 • palkkaprosesseja ja -malleja 
 • palkitsemiskäytäntöjä 
 • tavoiteasetantaa ja lähijohtamisen toimintatapoja 
 • yritys- ja johtamiskulttuuria 
 • avainhenkilöiden rooleja 
 • henkilöstöön liittyviä riskejä 
 • henkilöstökäytänteitä  
 • keskeisiä henkilöstöä koskevia avainlukuja 
 • toimialalla korostuvia, henkilöstöön liittyviä seikkoja. 

HR DD:n hyötyjä ovat muun muassa

 • henkilöstöön liittyvien riskien tunnistaminen 
 • henkilöstön sujuva integroituminen ja sitoutuminen erilaisissa yrityskauppatilanteissa. 

Valmennukset ja työpajat 

Laaja asiantuntijajoukkomme tarjoaa monipuolisia valmennuksia ja työpajoja HR-teemoihin liittyen organisaatiosi tarpeiden mukaan. Valmennustarjontamme kattaa muun muassa valmennukset johdolle muutosneuvotteluista, valmennukset esihenkilöille muutoksiin valmistautumisessa ja muutostilanteissa toimimisessa, valmennukset työyhteisötaitoihin sekä, valmennukset ja työpajat toimivan yhteistoiminnan kehittämiseksi ja rakentamiseksi.  

Lisäksi järjestämme kaksi kertaa vuodessa kaikille avoimen esihenkilövalmennuksen, johon organisaatiosi voi lähettää 1–3 esihenkilöä.

Henkilöstökäsikirjojen, -ohjeiden ja muiden HR-politiikkojen kehitys 

Saako organisaatiosi myönteistä palautetta nykyisistä HR-politiikoista tai -ohjeista? 

Hyvin laaditut, toimivat, helppokäyttöiset ja kattavat käsikirjat, ohjeet ja politiikat ovat yksi tapa vähentää HR-henkilöstön sekä esihenkilöiden tiedonjakoon liittyvää työkuormaa. Lisäksi ne tukevat ja mahdollistavat monipaikkaista tai paikkariippumatonta työtä. 

Autamme organisaatiotasi luomaan ja/tai päivittämään erilaisia HR-ohjeita ja käytäntöjä sekä henkilöstökäsikirjan, joka kokoaa ohjeistukset ja politiikat yhteen.  

Henkilöstökäsikirjan tai muiden HR-ohjeistusten luominen tai päivittäminen voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi 

 • yrityksen alkuvaiheessa 
 • yrityksen kasvaessa 
 • yrityksen laajentuessa uusille toimialoille 
 • yrityksen avatessa uusia toimipaikkoja 
 • henkilöstöltä tulevan palautteen myötä 
 • yrityskaupan ja erilaisten käytäntöjen harmonisoinnin myötä 
 • yrityksen toimintaympäristön muuttuessa 
 • tilanteessa, jossa on tarve varmistaa, että olemassa olevat materiaalit ovat ajantasaisia ja tukevat tehokasta työskentelyä.

HR-palvelumuotoilu ja ketterät toimintamallit 

Autamme organisaatiotasi HR-prosessien luomisessa ja kehittämisessä. Huomioimme niin lakisääteiset minimivaatimukset kuin organisaation menestymistä laajemmin edistävät seikat, kuten työntekijäkokemuksen, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden, työn sujuvuuden sekä kustannustehokkuuden. 

Kehitettäviä prosesseja voivat olla esimerkiksi 

 • rekrytointi 
 • perehdytys 
 • osaamisen johtaminen 
 • suorituksen arviointi 
 • palkitseminen 
 • terveys ja turvallisuus 
 • työsuhteen päättäminen ja päättyminen 
 • etä-/läsnä-/hybridityön periaatteet.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Työelämän ja yrityksen toimintaympäristön vaatimusten muuttuessa yhä nopeammin, on tärkeää varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen ja kyvykkyys vastata näihin edellytyksiin. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tulee linkittyä vahvasti organisaation strategiaan ja sen on oltava jatkuvaa, työn ohessa tapahtuvaa tekemistä. Lisäksi osaamisen kehittämistä voidaan tehdä myös projektiluontoisesti esimerkiksi erilaisissa muutostilanteissa, kuten uuden strategiakauden alkaessa, muutosneuvotteluiden yhteydessä tai yrityskaupan myötä.  

Osaamisen kehittäminen linkittyy vahvasti henkilöstöön liittyvien riskien kartoittamiseen sekä seuraajasuunnitteluun. Organisaation onkin kriittistä kartoittaa, mitä osaamista sen nykyinen liiketoiminta vaatii ja mitä osaamista sen toimintaympäristössä menestymiseen tarvitaan tulevaisuudessa sekä tehdä suunnitelma, miten sinne päästään.   

Osaamisen kehittämisen palveluitamme ovat esimerkiksi 

 • henkilöstön osaamisen nykytilan kartoittaminen ja toimenpide-ehdotusten laatiminen jatkoon 
 • henkilöstöön ja sen osaamiseen liittyvien riskien kartoittaminen  
 • erilaisten osaamisen kehittämisen toimintamallien luominen 
 • tulevaisuuden liiketoiminnan osaamistarpeiden kartoittaminen  
 • seuraaja- ja urapolkusuunnittelun tuki. 

Osaamisen kehittämisen merkitys korostuu jatkossa yrityksen menestystekijänä. Vuonna 2024 toteutetussa tutkimuksessamme huomattava osa suomalaisista toimitusjohtajista totesi, että tulevaisuuden liiketoiminnan merkittävänä esteenä nähdään nykyisen henkilöstön osaamisvaje. Vastaavasti PwC:n ja World Economic Forumin laatiman, tuoreen Putting Skills First -raportin mukaan 60 % yrityksistä kokee osaamisvajeen olevan suurin este liiketoiminnan kehittymiselle. Nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi huomio kiinnittyy myös rekrytointiin, jossa organisaatioiden tulee siirtyä tutkintoperusteisesta rekrytoinnista osaamisperusteiseen rekrytointiin.

Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstöriskien tunnistaminen 

Tuemme organisaatiotasi tunnistamaan henkilöstöriskejä ja tekemään kestävää henkilöstösuunnittelua. Henkilöstöriskejä voivat olla esimerkiksi 

 • kriittisen osaamisen jakautuminen vain yhdelle tai muutamalle työntekijälle 
 • työturvallisuusriskit, työtapaturmat ja muut sairastumiset 
 • relevantin osaamisen vanheneminen 
 • hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtymisen varmistaminen 
 • riski osaamisen siirtymisestä kilpailijan palvelukseen. 

Esihenkilötyön tuki 

Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea organisaatiosi esihenkilötyöhön HR-näkökulmasta. 

Esihenkilötyön tuki voi sisältää esimerkiksi yksittäisissä haastavissa esihenkilötyöhön liittyvissä tapauksissa avustamista, esihenkilöiden vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista tai esihenkilöiden kouluttamista ja valmentamista esimerkiksi seuraaviin teemoihin liittyen: 

 • Esihenkilön vastuut ja velvollisuudet 
 • Esihenkilön rooli onnistuneessa rekrytoinnissa ja perehdytyksessä 
 • Esihenkilö suorituksen johtamisen keskiössä
 • Esihenkilön rooli henkilöstön hyvinvoinnissa 
 • Inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden huomioiminen esihenkilötyössä.

Suorituksen johtaminen ja sen tuki 

Tuemme organisaatiotasi erilaisissa suorituksen johtamisen haasteissa. Onpa kyse sitten yksittäisen työntekijän tai koko tiimin suoriutumishaasteesta, autamme löytämään ratkaisuja tilanteeseen.  

Suorituksen johtamisen tukeminen sisältää muun muassa 

 • suoriutumishaasteen juurisyyn selvittämistä 
 • HR-tukea suoritumis- tai tavoitekeskusteluihin 
 • esihenkilöiden kouluttamista ja valmentamista suorituksen johtamisen malliin 
 • suorituksen johtamisen mallin kehittämistä  
 • erilaisten muiden ratkaisuehdotusten tarjoamista.

Henkilöstön pitovoima 

Tuemme organisaatiotasi henkilöstön pitovoimaan liittyvissä kysymyksissä sekä muissa strategisissa haasteissa.  

Henkilöstön pitovoimaan liittyvä tuki voi sisältää esimerkiksi kartoituksen organisaation pitovoimaan vaikuttavien tekijöiden nykytilasta sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset jatkoon. Selvitämme, mitkä ovat organisaatiossasi henkilöstöä sitouttavia ja toisaalta mahdollisia kuormittavia tai poistyöntäviä elementtejä. Saat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tilanteen parantamiseksi eri tavoin.

Rekrytoinnin kehitys 

Osaavan henkilöstön palkkaaminen on haaste monissa organisaatioissa. Me tuemme organisaatiotasi erilaisissa rekrytointitilanteissa ja huomioimme samalla työnantajakuvan näkökulmat. 

Rekrytointipalveluihin voi kuulua esimerkiksi 

 • rekrytointiprosessin luominen tai kehittäminen 
 • HR:n ja esihenkilöiden rekrytointivalmennukset 
 • rekrytointijärjestelmän käyttöönottoprojekti 
 • henkilöstöarvioinnit rekrytointipäätösten tueksi. 

Työnantajakuvan kehitys 

Tuemme organisaatiosi työnantajakuvan kehitystä. Työnantajakuvan kehitykseen voi kuulua esimerkiksi 

 • organisaation vetovoimatekijöiden kartoittaminen ja tunnistaminen 
 • työnantajamielikuvan haasteiden kartoitus ja ratkaisuehdotusten suunnittelu 
 • konkreettiset toimintasuositukset työnantajakuvan kehittämiseen. 

Monimuotoisuuden ja osallistamisen kehittäminen 

Monimuotoisten tiimien tuottavuus ja innovointikyky on tutkitusti homogeenisempiä tiimejä vahvempi. Tutkimusten mukaan muun muassa sukupuolen, iän, maantieteellisen sijainnin ja/tai koulutus- ja työhistorian perusteella monimuotoiset tiimit suoriutuvat verrokkejaan paremmin. Osallistava kulttuuri puolestaan edesauttaa kunkin yksilön menestymistä, lisää sitoutumista ja parantaa siten myös tuottavuutta organisaation näkökulmasta. Monimuotoisuuden arvon tunnistaminen ja toimintatapojen sopeuttaminen entistä monimuotoisemmille työmarkkinoille voivat myös lisätä potentiaalisten osaavien työnhakijoiden määrää rekrytoitaessa henkilöstöä.  

Monimuotoisuuden ja osallistamisen kehittäminen voi sisältää esimerkiksi 

 • monimuotoisuutta edesauttavien rekrytointikäytäntöjen tukemista ja luomista sekä esihenkilöiden rekrytointivalmennusta 
 • esihenkilöiden valmentamista monimuotoisten tiimien johtamiseen 
 • olemassa olevien henkilöstökäytäntöjen auditointia monimuotoisuus- ja osallistamisnäkökulmasta 
 • tukea organisaation monimuotoisuustavoitteiden ja toimenpiteiden määrittämiseen. 

Joustavien työskentelymallien johtaminen 

Autamme organisaatiotasi luomaan juuri teidän tarpeeseenne ja tilanteeseenne sopivat joustavan työskentelyn käytännöt. Tuemme teitä esimerkiksi 

 • joustavan työskentelyn käytäntöjen tai pelinsääntöjen luomisessa, joko organisaatiotasolla tai tiimeittäin  
 • organisaation käytännöistä poikkeavien tapausten käsittelyssä 
 • järjestämällä tiimeille työpajoja, joissa tunnistetaan, milloin työskentely etänä ja läsnä on tehokkainta.

Häirintäilmoitukset 

Ilmoittiko työntekijä kiusaamisesta tai häirinnästä? Kuuliko tai havaitsitko esihenkilö jotain, etkä tiedä miten tilanteessa tulisi toimia? Tiesitkö, että työnantajan ja esihenkilön pitää selvittää asia viivytyksettä ja dokumentoida tuo selvitys niissäkin tilanteissa, joissa ei ole tapahtunut häirintää tai kiusaamista? 

Tuemme organisaatiotasi häirintä- ja kiusaamistapausten selvittämisessä reilulla, inhimillisellä ja tehokkaalla otteella. Autamme esihenkilöä sekä työnantajaa täyttämään velvollisuutensa asian selvittämisessä ja dokumentoinnissa. Lisäksi annamme suosituksen, miten asiassa tulisi toimia esimerkiksi epäkohdan poistamiseksi työturvallisuuslain velvoittamalla tavalla. Autamme tarvittaessa myös organisaation sisäisen toimintaohjeen luomisessa sekä esihenkilöiden, HR:n ja henkilöstön kouluttamisessa. 

Häirintä- ja kiusaamistapausten selvittämiseen sisältyy muun muassa 

 • prosessin käynnistys siten, että työnantajan ja esihenkilön selusta on turvattu 
 • keskustelut ja haastattelut asianosaisten kanssa  
 • selvitysprosessin johtaminen ja dokumentoiminen 
 • selvityksen lopputulos ja kirjallinen arvio siitä, mitä asiassa on tapahtunut ja onko kyse esimerkiksi työturvallisuuslain tarkoittamasta häirinnästä. 

Tarvittaessa voimme käynnistää selvityksen jälkeen havaintojen pohjalta työyhteisösovittelun.  

Häirintä- ja kiusaamistapausten selvittäminen ulkopuolisen toimijan johtamana edesauttaa muun muassa 

 • osapuolten oikeudenmukaisuuden kokemusta 
 • selvityksen puolueettomuutta  
 • esihenkilön tai HR:n neutraalia roolia työntekijöiden silmissä myös tilanteen selvittämisen jälkeen 
 • objektiivisen ja kokeneen asiantuntijan tuen saamista haastavissa tilanteissa 
 • työnantajan sekä esihenkilön aseman ja selustan turvaamista oikein toteutetulla ja dokumentoidulla selvitysprosessilla. 

Työyhteisön ristiriitatilanteet ja työyhteisösovittelu 

Kitkaa, kinaa, viestintähaasteita? Jotain muita merkkejä siitä, että yhteistyö ei työpaikalla tai jossakin tiimissä tai joidenkin yksilöiden välillä suju?  

Tuemme organisaatiotasi ristiriitatilanteiden selvittämisessä. Tarjoamme työyhteisösovittelua ongelmien ratkaisemiseksi ja uuden toimivamman työarjen mahdollistamiseksi. 

Työyhteisösovitteluun kuuluu 

 • alkutapaaminen työnantajan edustajan kanssa asiaan liittyvien henkilöiden määrittelemiseksi 
 • sovittelun yhteinen aloitusinfo kaikille osapuolille 
 • sovittelukeskustelut asianosaisten kanssa sekä erikseen että yhdessä 
 • osapuolten tekemän sopimuksen fasilitointi, jos prosessi päättyy sopuun, tai vaihtoehtoisesti työnantajan informoiminen prosessin lopputuloksesta ja suositus jatkotoimista. 

Työyhteisösovittelulla saat apua muun muassa  

 • tulehtuneisiin tilanteisiin, joissa työt eivät suju 
 • pitkään jatkuneisiin henkilökemiahaasteisiin 
 • tiimeihin, joiden tuottavuus kärsii työilmapiirihaasteiden vuoksi 
 • muiden tiimien työilmapiiriin ja työhyvinvointiin, kun konfliktit ratkotaan ja saadaan arki jälleen rullaamaan. 

HR-liitännäinen whistleblowing 

Tuemme organisaatiotasi HR-liitännäisten whistleblowing-ilmoitusten selvittämisessä, sekä mahdollisissa jatkotoimissa. Autamme tarvittaessa myös organisaation sisäisen toimintaohjeen luomisessa. Yhdistämme osaamistamme PwC:llä tilanteen kulloinkin vaatimin tavoin.

Neuvonta työoikeudellisissa kysymyksissä 

Tuemme organisaatiotasi myös työoikeudellisissa kysymyksissä, kuten työlainsäädännön ja työehtosopimusten tulkinnassa. 

Lue lisää työoikeuspalveluistamme

Miksi PwC?

 • Työnantajavelvoitteiden, ennakkoperinnän, sosiaaliturvan, yksityishenkilöiden veroneuvonnan ja veroraportoinnin neuvonnan lisäksi tarjoamme työnantajille muun muassa palkkahallinnon palveluja, palkitsemiseen liittyvää neuvontaa, HR-neuvontaa sekä työoikeusneuvontaa. Meiltä saat kaiken saman katon alta.

 • PwC:llä palvelumme ovat kokonaisvaltaisia ja kokoamme asiantuntijatiimimme eri osaamisaloilta aina asiakkaamme tarpeiden mukaan. Laaja asiantuntijaverkostomme koostuu mm. HR:n, verotuksen, yhtiöoikeuden, työoikeuden, palkitsemisen, arvonmäärityksen ja taloudellisen raportoinnin osaajista.

 • Olemme luotettava ja kotimainen laajan asiantuntemuksen omaava toimija, jonka kansainvälisen verkoston avulla voimme palvella sinua joustavasti Suomessa sekä yli 150 maassa.

Keskustellaan yhdessä tarpeistanne ja siitä, miten voisimme kääriä hihat ja olla avuksi – ole meihin rohkeasti yhteydessä!

Contact us

Anastasia Strandberg

Anastasia Strandberg

HR Services and Leadership, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 7877525

Seuraa ja osallistu