IP-, teknologia- ja tietosuojaoikeus

Olemme aloitteellinen ja pitkäaikainen kumppaninne immateriaali- ja teknologiaoikeudellisissa asioissa ja tarjoamme teille globaalit resurssit yhtiönne jokaiseen vaiheeseen.

Immateriaalioikeudelliset palvelut

IP-strategian kehittäminen

Yhdessä voimme luoda juuri teidän yhtiöllenne sopivan IP-strategian.

Voimme auttaa teitä tämän polun kaikissa vaiheissa, aina toimialanne immateriaalioikeusympäristön ymmärtämisestä sisäisten prosessien luomiseen immateriaalioikeusliitännäisten asioiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi, haluttujen sopimusperiaatteiden asettamiseen sekä täytäntöönpanostrategioiden valitsemiseen.

Yhdessä maailmanlaajuisen PwC-verkostomme kanssa voimme tarjota apuamme ilman tarvetta konsultoida ulkopuolisia palveluntarjoajia. Voitte aina työskennellä tuntemanne henkilöiden kanssa, ja me hoidamme kansainvälisen ulottovuuden puolestanne.

Asiakirjaportfolio

Pystymme tarjoamaan täyden valikoiman immateriaalioikeusliitännäisiä dokumentteja tapauskohtaisista sopimuksista jopa täyteen asiakirjaportfolioon, joka kattaa kaikki immateriaalioikeustarpeenne.

Työskentelemme yhdessä kanssanne siten, että asiakirjat täyttävät juuri teidän yksilölliset tarpeenne.

Jokapäiväinen liiketoiminnan tuki

Tuemme yritystänne kaikissa immateriaalioikeusliitännäisissä sopimusneuvotteluissa riippumatta siitä, onko kyse esimerkiksi oman immateriaalioikeuden lisensoinnista asiakkaille tai lisenssineuvotteluista jonkun muun omistaman immateriaalioikeuden hyödyntämiseksi.

Immateriaalioikeuksien rooli sopimuksissa vaihtelee - joskus koko liiketoimintamahdollisuus voi pyöriä immateriaalioikeuksien ympärillä, kun taas joskus se on vain osa isompaa kokonaisuutta. Olipa tilanne millainen tahansa, voit luottaa asiantuntijoidemme tarjoavan sinulle ennakoivaa ja ammattimaista tukea neuvottelujen maaliin saattamiseksi.

IP siirrot

Oli yrityksenne sitten immateriaalioikeuksien ostaja tai myyjä, me voimme auttaa teitä.

Immateriaalioikeuksien arvon vuoksi jokaisen oikeuksien siirtoon liittyvän sopimuksen tulee olla huolellisesti neuvoteltu ja laadittu, jotta osapuolten intressit saadaan täytettyä.

Riippumatta siirron luonteesta, asiantuntijamme palvelevat teitä.

 

Teknologiaoikeudelliset palvelut

Teknologian hankinta

Autamme teitä kaikissa oikeudellisissa tarpeissanne teknologian hankintaan liittyen. Toimimme luotettavana neuvonantajana aina erilaisten vaihtoehtojen ymmärtämisestä tarjouspyynnön laatimiseen, toimittajien seulontaan ja sopimuksen solmimiseen asti.

Tukemme ulottuu kaikkiin sopimusneuvottelun osa-alueisiin, kuten palvelutasoihin, hinnoitteluun, tukeen, huoltoon ja tietosuojaan sekä niin pääsopimukseen kuin liitteisiinkin.

Riippumatta siitä, tarvitsetteko apua yksittäiseen sopimukseen tai esimerkiksi isompaan ulkoistamisjärjestelyyn, olemme täällä auttaaksemme teitä.

Teknologiamyynti

Autamme teitä kaikissa myynnin ja markkinoinnin vaiheissa niin immateriaalioikeuskysymyksissä kuin sopimusneuvotteluissa teknologianne saattamiseksi asiakkaanne käyttöön.

Huolimatta transaktion koosta ja luonteesta voimme tukea teidän tarpeidenne toteutumista – meillä on ammattitaito auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Oikeudellinen tulkinta

Joskus osapuolten asema sopimussuhteessa tai lain nojalla voi olla epäselvä. Silloin on tarpeen tarkastella lähemmin asianmukaista dokumentaatiota ja lainsäädäntöä osapuolelle kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtämiseksi.

Autamme teitä ymmärtämään sopimuksesta tai laista johtuvia oikeuksianne ja velvollisuuksianne. Kansainvälisen verkostomme avulla pystymme auttamaan myös tilanteissa, jotka kuuluvat jonkin toisen valtion lainsäädännön alle.

M&A -tuki

Vaikka sulautumisessa, yrityskaupassa tai muussa transaktiossa ei olisi varsinaisesti kysymys teknologiasta, on teknologialla kuitenkin osuutensa lähes jokaisessa transaktiossa.

Olipa kyseessä järjestelmät, ohjelmistot, laitteet, data, lisenssit tai tuki ja ylläpito, liittyvät ne usein kauppaan kuin kauppaan. Kyseisten asioiden neuvotteleminen vaatii asiantuntemusta teknologiasta ja immateriaalioikeuksista, mitä me pystymme tarjoamaan teille toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

Muut liiketoimintaan liittyvät oikeudelliset palvelut

Tarjoamme täyden valikoiman tietosuojaan liittyviä oikeudellisia palveluita. Riippumatta siitä, onko tarpeenne kehittää hallinnollisia toimintoja, varmistaa lainmukaisuusvaatimusten toteutuminen tai neuvotella sopimuksia, me autamme teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Tietosuoja

Nykytilan arviointi

Nykytilan arvioinnin tavoitteena on auttaa ymmärtämään nykyisten toimintojenne ja dokumentaation maturiteettia, tunnistaa tietojenkäsittelytoimintojenne perustat, selvittää toimintojen lainmukaisuus sekä tunnistaa mahdollisia kehityskohteita.

Nykytilan arvioinnin laajuus sovitaan aina tapauskohtaisesti, jotta se vastaa nimenomaisia tarpeitanne. Nykytilan arviointi voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia osa-alueita:

 • Nykytilanteen sekä tietojenkäsittelyroolien ymmärtäminen
 • Sen tunnistaminen, käsittelettekö ja miten käsittelette henkilötietoja
 • Arviointi perusteista, joiden perusteella saatatte jo käsitellä henkilötietoja
 • Arviointi siitä, onko henkilötietojen käsittelylle lailliset perusteet
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvien prosessien, työkalujen ja metodien tunnistaminen ja arviointi
 • Mahdollisten nykyisiin toimintatapoihin ja -ohjeisiin liittyvien riskien arviointi
 • Henkilötietojenkäsittelyn kansainvälisten liitäntöjen tunnistaminen
 • Kehityskohteiden tunnistaminen
 • Tulevaisuuden askelmerkkien tarjoaminen

Asiakirjojen laatiminen

Asiakirjojen laatimispalvelujen tavoitteena on varmistaa, että liiketoiminnalla on tarvittavat toimintaperiaatteet, prosessit ja muut dokumentit sekä saatavilla että käytössä asianmukaisten lakien noudattamiseksi.

Laadittavien dokumenttien kokonaisuus sovitaan aina tapauskohtaisesti ja voi sisältää esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

 • Tarvittavan dokumentaation laadinta, jotta voitte käsitellä henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä sisältää (kulloisenkin tarpeen mukaan) tietosuojatoimintaperiaatteet, tekniset ja hallinnolliset kuvaukset, käyttöohjemallit ja henkilötietojen käsittelysopimusmallit
 • Nykyisen dokumentaation arviointi ja sen vaatimuksenmukaisuus sovellettavan lainsäädännön kanssa
 • Mahdollisten puutteiden tunnistaminen jo olemassa olevassa dokumentaatiossa
 • Jo olemassa olevan dokumentaation päivittäminen vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia sekä puuttuvan dokumentaation laatiminen

Tietojenkäsittelysopimukset

Henkilötietojen käsittelysopimukset ovat kriittinen osa tietosuojaa. Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että sopimukset on laadittu tarvittavalla ammattitaidolla, jotta osapuolten roolit ja vastuut on määritelty oikein. Autamme teitä laatimaan asianmukaisen lainsäädännön mukaiset sopimukset, sekä suojautumaan käsitellessänne henkilötietoja. Olitte sitten rekisterinpitäjä hankkimassa kumppania käsittelemään keräämäänne tietoa taikka henkilötietojen käsittelijä, joka on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta, teidän täytyy varmistaa, että etunne on otettu sopimuksissa asianmukaisesti huomioon.

Tietojenkäsittelysopimuksiin liittyvin palveluihin voi kuulua esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

 • Sopimusoikeudellisen asemanne varmistaminen
 • Sopimusoikeudellisten instrumenttien tarpeen tunnistaminen
 • Sopimuspohjien läpikäynti, mahdollisten riskien tunnistaminen ja dokumentaation päivittäminen vastaamaan soveltuvaa lainsäädäntöä
 • Tarvittavien sopimusinstrumenttien luominen jokapäiväistä liiketoimintaa varten
 • Ehdotettujen tai jo olemassa olevien tietojenkäsittelysopimusten tulkinta
 • Tukeminen tietojenkäsittelyyn ja tietojenkäsittelysopimuksiin liittyvissä neuvotteluissa
 • Tukeminen mahdollisen erimielisyyksien ratkaisemisessa sopimuskumppanien kanssa

Operatiivinen tuki

Joskus avuntarvetta voi olla vaikea määritellä yhdeksi tarkoin määritellyksi projektiksi. Sen vuoksi voimme avustaa teitä myös jokapäiväisessä operatiivisessa toiminnassa. Tämän tyyppisen operatiivisen tuen tarkoituksena on tarjota teille kokonaisvaltainen palvelu, joka vastaa tarpeitanne, kun kohtaatte kysymyksiä henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Operatiivinen tuki voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita:

 • Avustaminen sisäänrakennetun tietosuojan implementoinnissa
 • Avustaminen tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisessä
 • Tukeminen rekisteröityjen pyyntöjen ja vaatimusten kanssa
 • Tukeminen tietosuojaviranomaisten pyyntöjen kanssa

Muut tukipalvelut

Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita tukipalveluita tietosuoja-asioihin liittyen. Nämä tukipalvelut sisältävät esimerkiksi:

 • Tietosuojavastaavan tukeminen
  • Tarjoamme monipuolisesti apua tietosuojavastaavallenne. Voimme avustaa esimerkiksi erilaisten roolien ja vastuiden rajaamisessa, yksittäisissä kysymyksissä ja tapauksissa sekä tietosuojaan liittyvien asioiden oikeudellisessa tulkinnassa.
 • Koulutus
  • Tarjoamme monipuolisia koulutusvaihtoehtoja tietosuojastrategiasta, prosesseista ja työkaluista ylimmälle johdolle sekä jokapäiväisiin vastuisiin liittyen operatiivisella tasolla työskenteleville.
  • Koulutukset voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaiseksi ja pitää virtuaalisesti, luokkahuoneessa tai kahdenkeskisinä sessioina.
 • Raportointi
  • Avustamme raportoinnissa ylimmälle johdolle ja autamme ilmaisemaan, mikä on tarpeellista ja tärkeää

Muut kaupalliset oikeudelliset ongelmat

 • Myynnin jälkeinen asiakastuki
 • Kuluttajansuoja
 • Liiketoiminnan jatkuvuus ja turvaaminen
 • Tuotanto ja toimitusketjut

Ota yhteyttä

Elina Kumpulainen

Elina Kumpulainen

Partner, Legal Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7907

Seuraa ja osallistu