Kilpailuoikeus

Kun kilpailu toimii, yhteiskunnan resurssit kohdentuvat tehokkaasti, ja kuluttajat saavat nauttia kilpailun hedelmistä. Kilpailu kannustaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja tarjoamaan kuluttajien toiveita vastaavia tuotteita. Aina kilpailu ei kuitenkaan toimi esimerkiksi rakenteellisten tai oikeudellisten markkinoille tulon esteiden vuoksi. Voi myös olla, että houkutus sopia kilpailijoiden kesken on liian suuri. Tällöin kilpailu rajoittuu ja yritysten kannustin tuottaa tavaroita ja palveluita tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti heikkenee. Kilpailuoikeus on väline, jolla pyritään varmistamaan yhteiskunnan resurssien tehokas kohdentuminen. 

Osassa tilanteita oikeudentaju kertoo, että toiminta on kiellettyä – tällainen esimerkki ovat vaikkapa hintakartellit, joissa kilpailijat sopivat yhdessä hinnoista. Toisessa ääripäässä on toimialajärjestön virallinen ja laillinen kokous, jonka kahvitauolla yrityksen edustaja kuulee kilpailijan kertovan tulevasta markkinakäyttäytymisestään. Jos jälkimmäisessä tilanteessa ei toimi kilpailulain edellyttämällä tavalla, on todennäköisesti syyllistynyt kilpailulain vastaiseen menettelyyn.  

Pahimmillaan seurauksena voi olla 
 • kilpailuoikeudellinen seuraamusmaksu, jonka määrä voi olla jopa 10 % yrityksen globaalista liikevaihdosta 
 • yksityisoikeudelliset vahingonkorvaukset 
 • poissuljenta julkisista hankinnoista 
 • alhaisemmat tulokset vastuullisuusarvioinneista 
 • mainehaitta 
 • liikevaihdon alentuminen. 

Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että yritys huolehtii henkilöstönsä kilpailuoikeudellisesta kouluttamisesta ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jos on syytä epäillä kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa.   

Ota yhteyttä

Saara Vahvaselkä

Director, Legal, PwC Finland

+358 (0)20 7877667

Lähetä viesti

Kilpailuoikeudellinen compliance

Kilpailuoikeudellinen compliance on osa yritysten ja yhteisöjen taloudellista vastuuta sekä riskienhallintaa. On tärkeää ymmärtää lain vaatimukset, mutta myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset yrityksen vastuullisuudesta sekä riskit, joita kilpailurikkomukset organisaatiolle aiheuttavat. Osana riskienhallintaa tulee myös arvioida riskien todennäköisyyttä ja sitä, miten riskit voidaan minimoida. Lisäksi kilpailuoikeudellinen compliance on osa hyvää hallintoa ja muun muassa EU-taksonomian minimiedellytyksiä sille, että yritys voi määritellä sijoituksensa ympäristön kannalta kestäväksi. Siten jokaisella vastuullisesti toimivalla taloudellisella toimijalla tulisi olla systemaattinen kilpailuoikeudellinen compliance-ohjelma, jolla kilpailuoikeudelliset riskit pyritään minimoimaan. 

Autamme luomaan compliance-ohjelman ja prosessin, jolla kilpailuoikeudelliset riskit voidaan tunnistaa etupainotteisesti ja vähentää niitä merkittävästi. Rakennamme yhdessä kanssasi ohjelman ja prosessin, jossa on huomioitu juuri sinun yrityksesi riskitaso ja organisaation koko. Voi olla, että jollekin yritykselle riittää pelkkä koulutus muutaman vuoden välein. Isommalla yrityksellä taas jo pelkästään asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset edellyttävät systemaattista ohjelmaa, jonka yritys pystyy vastuullisuusauditoinnissa todentamaan politiikkatasolta alkaen. 

Kilpailuoikeudellinen compliance

Kartellit

Kartelli tarkoittaa yleisesti kahden tai useamman keskenään kilpailevan yrityksen välistä kiellettyä yhteistyöjärjestelyä tai toiminnan yhdenmukaistamista. Tällainen toiminta on kiellettyä, vaikka siitä ei olisi nimenomaisesti sovittu. Kartellit ovat kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia. Ne aiheuttavat taloudellista vahinkoa asiakkailleen, markkinoille ja yhteiskunnalle. Tyypillisimpiä kartelleja ovat hinta- ja tarjouskartellit. Avustamme kaikissa kiellettyyn kilpailijoiden väliseen yhteistyöhön liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme neuvonantoa niin rikkomusten välttämiseksi kuin myös toimintatapojen suunnitteluun epäiltyjen rikkomusten tilanteita varten.

Tietojenvaihto

Kilpailevien yritysten välinen tietojenvaihto on aina kilpailuoikeudellisesti riskialtista, sillä se voi helposti johtaa kartellina pidettävään, yhdenmukaistettuun toimintaan. Tietojenvaihdon kilpailuoikeudelliset riskit voivat helposti realisoitua esimerkiksi kilpailijoiden välisissä yrityskauppaneuvotteluissa ja due diligence -prosesseissa. Muiden prosessien osana tapahtuvan, tietojenvaihtoa koskevan neuvonannon lisäksi avustamme toimintatapojen suunnittelussa tietojenvaihtoon kilpailijoiden välisissä sallituissa yhteistyöjärjestelyissä. Tämän ohella tarjoamme koulutusta tietojenvaihtosäännöistä.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Määräävässä markkina-asemassa toimivalla yrityksellä on erityinen kilpailuoikeuteen perustuva velvollisuus pidättäytyä tietynlaisesta toiminnasta markkinoilla. Kiellettyä on tällöin esimerkiksi kohtuuton hinnoittelu, sopimuskumppaneiden epäyhdenvertainen kohtelu ja kilpailijoiden markkinoille pääsyn estäminen. Määräävän markkina-aseman väärinkäytön arvioinnissa on painotettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Olennaista on, millaiset vaikutukset määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen toiminnalla on toimivalle kilpailulle. Neuvomme kaikissa compliance-kysymyksissä määräävästä markkina-asemasta ja autamme tunnistamaan erityiset määräävään markkina-asemaan liittyvät velvoitteet ja kilpailuoikeudelliset riskit.

Jakelusopimukset

Toimitus- ja jakelusopimukset voivat tietyissä tilanteissa johtaa kilpailun rajoittumiseen esimerkiksi hankaloittamalla uusien toimijoiden markkinoille pääsyä. Tällaiset vertikaaliset sopimukset, jotka johtavat merkittävään kilpailun rajoittumiseen, ovat kiellettyjä. Vertikaaliset sopimukset voivat kuitenkin joissain tilanteissa saada suojaa niitä koskevalla ryhmäpoikkeusasetuksella ja olla täysin sallittuja. Palveluihimme kuuluu yritysten vertikaalisten sopimusten arvioiminen, käytäntöjen kehittäminen sekä vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.

Kilpailuoikeudelliset viranomaismenettelyt

Kilpailuoikeudelliset viranomaismenettelyt

Kilpailuoikeudelliset viranomaismenettelyt ovat uhka yrityksen maineelle ja resursseille. Julkisuuteen tulevat tiedot yrityksen mahdollisesta kilpailurikkomuksesta heikentävät asiakkaiden luottamusta ja sitoutuneisuutta, syövät brändiarvoa ja vaikuttavat kielteisesti yritysten vastuullisuusarviointeihin. 

Pahimmillaan useita vuosia kestävät prosessit  

 • halvaannuttavat yrityksen kehityksen, kun osa johdon ja hallituksen huomiosta menee menneisyydessä tapahtuneen asian miettimiseen  
 • kuluttavat taloudellisia resursseja, jotka muuten olisi käytetty uuden liiketoiminnan kehittämiseen 
 • estävät yrityksiä osallistumasta julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin.  

Avustamme viranomaisten tutkinnan kohteina olevia sekä muita viranomaismenettelyssä mukana olevia yrityksiä läpi koko prosessin. On tärkeää, että yrityksellä on realistinen käsitys prosessista, eri skenaarioista, joihin menettely voi päätyä, sekä taloudellisista vaikutuksista.

Yrityskauppavalvonta

Monimutkaiset kaupalliset järjestelyt edellyttävät onnistuakseen asiantuntijoiden koordinointia useilla eri osa-alueilla. Avustamme yrityksiä, jotka kasvavat sulautumisten, yhteisyritysten ja rakenneuudistusten kautta. Huolehdimme prosessista kokonaisuutena aina potentiaalisten transaktioiden kilpailuriskien arvioinnista yrityskaupan ilmoittamiseen ja mahdollisiin sitoumusneuvotteluihin kilpailuviranomaisten kanssa. 

Avustamme myös kansainvälisissä yrityskaupoissa, sillä PwC:llä on kilpailuoikeudelliset palvelut jo yli 130 valtiossa. Pystymme avustamaan yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuuksien arvioinneissa erittäin ketterästi ja tarvittaessa myös ilmoittamaan yrityskaupan paikallisille viranomaisille PwC:n globaalin Antitrust Networkin välityksellä.

Kasvava valvonta ja tiukentuva sääntely vaikuttavat erityisesti Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kansallisten intressien kannalta kriittisillä toimialoilla tehtyihin rajat ylittäviin suoriin sijoituksiin (Foreign Direct Investment, FDI). Ulkomaisen omistajan on haettava työ- ja elinkeinoministeriöltä etukäteen vahvistusta yritysostolle, jos yritysoston kohteena on puolustusteollisuusyritys tai yritys, joka tuottaa tai toimittaa yhteiskunnan turvallisuuden kannalta keskeisiä tuotteita tai palveluita Suomen viranomaisille niiden lakisääteisten tehtävien yhteydessä.

Ulkomainen omistaja voi tehdä myös vapaaehtoisen ilmoituksen, mikäli kaupan kohdetta on sen toimialan, liiketoimintansa tai sitoumustensa perusteella pidettävä kokonaisuutena arvioituna yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittisenä.

Arvioimme tarvittaessa osana yrityskaupan neuvontapalveluita, tuleeko yrityskaupalle hakea Työ- ja elinkeinoministeriöstä etukäteisvahvistus yritysostolle tai tehdä vapaaehtoinen ilmoitus, avustamme ilmoituksessa ja FDI-prosessissa. Mikäli yrityskauppa tulee hyväksyttää Työ- ja elinkeinoministeriöllä, on hyvä tiedostaa, että ilmoituksen käsittelemisessä saattaa kulua parikin kuukautta. Tämä tulee usein yllätyksenä erityisesti, jos kaupalla on muutenkin tiukka aikataulu eikä asiaa ei olla ymmärretty arvioida hyvissä ajoin.

Julkiset hankinnat

Autamme sekä tarjouskilpailuja järjestäviä hankintayksiköitä että tarjouksiin osallistuvia yrityksiä luomaan parhaat edellytykset menestyksekkäälle tarjouskilpailulle.

Avustamme 

 • sidos- ja hankintayksikköarvioinneissa
 • koko hankintaprosessin oikea-aikaisessa läpiviennissä mukaan lukien kilpailutusasiakirjojen laatiminen, muokkaaminen, korjaaminen ja tarkastaminen
 • hankintapäätösten laatimisessa
 • lausuntojen kirjoittamisessa markkinaoikeuteen hankintavalituksissa.

Valtiontuet

Valtiontukisäännöt ovat yksi nopeimmin kehittyvistä oikeudenaloista maailmanlaajuisesti. Tietyissä olosuhteissa valtiontuet voivat vääristää reilua kilpailua ja olla siksi kiellettyjä. Valtiontuilla voi olla kauaskantoisia seurauksia hallituksille ja yrityksille. Tämä vaikutus on tullut entistä selvemmäksi COVID-19-pandemian yhteydessä, kun valtiontukiohjelmia laajennettiin taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi. 

Neuvomme valtiontukilainsäädännön noudattamisessa esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöliitännäisissä asioissa sekä avustusten hakemisessa.  

Seuraa ja osallistu