Kilpailuoikeus

Vapaassa markkinataloudessa kilpailun toimiessa yhteiskunnan resurssit allokoituvat tehokkaasti ja kansalaiset saavat nauttia kilpailun hedelmistä. Kilpailu kannustaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa ja tarjoamaan asiakkaiden toiveita vastaavia tuotteita. Aina kilpailu ei kuitenkaan toimi esimerkiksi rakenteellisten tai oikeudellisten markkinoille tulon esteiden vuoksi. Voi myös olla, että houkutus sopia kilpailijoiden kesken on liian suuri. Kilpailu rajoittuu ja yritysten kannustin tuottaa tavaroita ja palveluita tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti heikkenee. Kilpailuoikeus on väline, jolla yhteiskunnan resurssien tehokas allokoituminen pyritään varmistamaan.

On tilanteita, joissa lähes kaikkien oikeudentaju kertoo, että toiminta on kiellettyä, kuten esimerkiksi hintakartellit, joissa kilpailijat sopivat yhdessä hinnoista. Toisessa ääripäässä taas on toimialajärjestön virallinen ja laillinen kokous, jonka kahvitauolla yrityksen edustaja kuulee kilpailijan kertovan tulevasta markkinakäyttäytymisestään. Mikäli jälkimmäisessä tilanteessa ei toimi kilpailulain edellyttämällä tavalla, on todennäköisesti syyllistynyt kilpailulain vastaiseen menettelyyn.

               Ota yhteyttä


Kilpailuoikeudellinen compliance

Kilpailuoikeudellinen compliance

Kilpailuoikeudellinen compliance on osa yritysten ja yhteisöjen taloudellista vastuuta sekä riskienhallintaa. On tärkeää ymmärtää lain vaatimukset, mutta myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset yrityksen vastuullisuudesta ja riskit joita kilpailurikkomukset organisaatiolla aiheuttaa. Osana riskienhallintaa tulee myös arvioida, riskien todennäköisyyttä ja pyrkiä minimoimaan riskit.

Autamme asiakkaitamme luomaan compliance-ohjelman ja prosessin, jolla kilpailuoikeudelliset riskit voidaan tunnistaa etupainotteisesti ja vähentää niitä merkittävästi. Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa ohjelman ja prosessin, jossa on huomioitu juuri kyseisen asiakkaan riskitaso ja organisaation koko. Voi olla, että toiselle riittää pelkkä koulutus muutaman vuoden välein kun taas isommalla yrityksellä jo pelkästään asiakkaiden vastuullisuusvaatimukset edellyttävät systemaattista ohjelmaa, jonka yritys pystyy vastuullisuusauditoinnissa todentamaan politiikkatasolta alkaen.


Kilpailuoikeudelliset viranomaismenettelyt

Kilpailuoikeudelliset viranomaismenettelyt ovat uhka yrityksen maineelle ja resursseille. Julkisuuteen tulevat tiedot yrityksen mahdollisesta kilpailurikkomuksesta heikentävät asiakkaiden luottamusta ja sitoutuneisuutta, syövät brändiarvoa ja vaikuttavat yritysten vastuullisuusarviointeihin negatiivisti. Pahimmillaan useita vuosia kestävät prosessit halvaannuttavat yrityksen kehityksen, kun johdon ja hallituksen focuksesta osa menee menneisyydessä tapahtuneen asian miettimiseen, syövät taloudellisia resursseja, jotka muuten olisi käytetty uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja estävät yrityksiä osallistumasta julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. 

Avustamme viranomaisten tutkinnan kohteina olevia, sekä muita viranomaismenettelyssä mukana olevia yrityksiä läpi koko prosessin. On tärkeää, että asiakkaalla on realistinen käsitys prosessista ja eri skenaarioista, joihin prosessi voi päätyä sekä niiden taloudellisista vaikutuksista.

Kilpailuoikeudelliset viranomaismenettelyt

Yrityskauppavalvonta

Monimutkaiset kaupalliset järjestelyt edellyttävät onnistuakseen asiantuntijoiden koordinointia useilla eri osa-alueilla. Avustamme yrityksiä, jotka kasvavat sulautumisten, yhteisyritysten ja rakenneuudistusten kautta. Huolehdimme prosessista kokonaisuutena aina potentiaalisten transaktioden kilpailuriskien arvioinnista yrityskaupan ilmoittamiseen ja mahdollisiin sitoumusneuvotteluihin kilpailuviranomaisten kanssa.


Julkiset hankinnat ja valtiontuet

Autamme sekä tarjouskilpailuja järjestäviä hankintayksiköitä että tarjouksiin osallistuvia yrityksiä luomaan parhaat edellytykset menestyksekkäälle tarjouskilpailulle.

Valtiontukisäännöt ovat yksi nopeimmin kehittyvistä oikeudenaloista maailmanlaajuisesti. Tietyissä olosuhteissa valtiontuet voivat vääristää reilua kilpailua ja ovat kiellettyjä. Valtiontuilla voi olla kauaskantoisia seurauksia hallituksille ja yrityksille. Tämä vaikutus on tullut entistä selvemmäksi COVID-19 pandemian yhteydessä, kun valtiontukiohjelmia on laajennettu pandemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi.

Neuvomme asiakkaitamme valtiontukilainsäädännön noudattamisessa esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöliitännäisissä asioissa sekä avustusten hakemisessa.


Ota yhteyttä

Saara Vahvaselkä

Saara Vahvaselkä

Director, PwC Finland

puh. 0407403418

Seuraa ja osallistu