Kansainväliset veroriidat: APA- ja MAP-menettelyt

APA (advance pricing agreement tai advance pricing arrangement, siirtohinnoittelun ennakkosopimus) -prosessin avulla yritysten on mahdollista saada etukäteen varmuus kansainvälisen liiketoimen verotuskäsittelystä kaikissa osallisissa valtioissa. Prosessissa voidaan sopia esimerkiksi siirtohinnoittelumenetelmästä ja vertailukohteista. APA solmitaan valtioiden kesken, jolloin osalliset yhtiöt eivät tule sopimuksen osapuoliksi. Vaikka prosessi perustuu Suomen tekemien verosopimusten määräykseen keskinäisestä sopimusmenettelystä, APA-menettelyä koskeva lainsäädäntö ja käytännöt vaihtelevat valtioittain, mikä aiheuttaa selvitystyötä sekä vaatii asiantuntijuutta.

APA:aa on mahdollista hakea:

  • puhtaasti kotimaisissa (unilateraali APA)

  • kahden valtion välisissä (bilateraali APA)

  • monen valtion välisissä tilanteissa (multilateraali APA)

verokohtelun varmistaminen

Harkitsetko hakemuksen jättämistä tai haluatko kuulla prosesseista lisää? Selvitämme tarvittavat asiat kaikista liiketoimeen osallisista valtioista, ja olemme tukenasi menettelyprosessin jokaisessa vaiheessa.

Oikean vaihtoehdon valinta edellyttää tapauskohtaista harkintaa, jossa huomioidaan kulloisetkin olosuhteet, tavoiteltu lopputulos ja sopimuksen kattavuus. Esimerkiksi unilateraali APA, joka tarkoittaa normaalia ennakkoratkaisua, voi aikataulusyistä olla käyttökelpoinen keino verokohtelun varmistamiseksi Suomessa, kun se yhdistetään vastaavanlaiseen prosessiin toisen osapuolen sijaintivaltiossa.

Menettelyprosessi:

Ennen APA-hakemuksen jättämistä on erittäin suositeltavaa järjestää ainakin yksi tapaaminen toimivaltaisen viranomaisen kanssa sen varmistamiseksi, että haluttuun tilanteeseen on mahdollista hakea ja saada APA. Tapaamisiin kannattaa valmistautua huolellisesti ja niissä tulee varautua esittämään tietoa muun muassa hakijan ja muiden osapuolten olosuhteista ja sijaintivaltioista sekä käytettävästä siirtohinnoittelumenetelmästä.

Varsinainen APA-hakemus tehdään kirjallisesti ja sen valmistelu voidaan tyypillisesti saattaa loppuun, kun toimivaltainen viranomainen on tavattu. Hakemus tulee jättää kaikkien osallisten valtioiden toimivaltaisille viranomaisille, mieluiten samanaikaisesti ja samansisältöisinä. Suomessa APA-prosessit ovat tyypillisesti kestäneet 1 – 2 vuotta, mutta on hyvä varautua myös huomattavasti pidempään kestoon erityisesti, jos osallisina on useita valtioita.

Jos kansainvälistä kaksinkertaista verotusta on syntynyt, voidaan osallisten valtioiden kesken käynnistää keskinäinen sopimusmenettely (Mutual Agreement Procedure, MAP). Toisinaan MAP-prosessi voi tarjota tehokkaita keinoja jo kaksinkertaisen verotuksen uhatessa, esimerkiksi verotarkastusvaiheessa. Tyypillisesti MAP-prosessit liittyvät siirtohinnoittelutilanteisiin ja lähdeverotukseen.

MAP-menettely perustuu Suomen solmimien verosopimusten keskinäistä sopimusmenettelyä koskeviin artikloihin ja on näin ollen on mahdollinen suhteessa verosopimusvaltioihin. EU:n arbitraatiosopimukseen vetoaminen mahdollistaa menettelyn käyttämisen myös EU-valtioissa. Kummassakin tapauksessa hakemuksen tekeminen on sidottu määräaikaan.

MAP-prosessi on muutoin lähtökohtaisesti saman tyyppinen kuin APA:ssa, ja olennaista on:

  • tarkastella strategiaa kaikkien osallisten valtioiden näkökulmasta

  • olla yhteydessä toimivaltaiseen viranomaiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

  • varmistaa, että MAP-prosessin käynnistämiselle on olemassa edellytykset kaikissa osallisissa valtioissa

Jos hakemuksessa on vedottu EU:n arbitraatiosopimukseen, neuvottelevien toimivaltaisten viranomaisten on päästävä sopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta lähtökohtaisesti kahden vuoden kuluessa hakemuksen vireilletulosta. Verosopimukseen perustuvissa prosesseissa ei ole velvollisuutta päästä sopimukseen. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, kun EU-jäsenvaltioiden on implementoitava Neuvoston direktiivi veroriitojen ratkaisumekanismeista EU:ssa viimeistään kesällä 2019.

Olethan yhteydessä MAP- ja APA-prosesseihin erikoistuneisiin asiantuntijoihimme. Kerromme mielellämme prosesseista lisää, sekä autamme teitä löytämään juuri teidän tilanteeseen sopivan menettelytavan.

Ota yhteyttä

Eija Kuivisto

Eija Kuivisto

Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7876

Linda Karhinen

Linda Karhinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7793

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Rami Karimeri

Rami Karimeri

Partner, Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7841

Seuraa ja osallistu