Suorituskyvyn johtamisen palvelut

Suorituksen ja osaamisen johtamisen prosessin kehittäminen

Suorituksen johtamisen prosessi sitoo sekä yksilöiden että organisaatioiden tavoitteet yhteen. Yhteisen tavoitteen eteen ponnistelu on aivan keskeistä organisaatioiden menestymiselle. Hyvän kierre syntyy oikeiden asioiden tekemisestä ympäri organisaatiota. Yhteisen tavoitteen ymmärtäminen mahdollistaa omien ponnistusten suuntaamisen kohti oikeita asioita, vaikka toimintaympäristö ympärillä elääkin.

Avustamme suorituksen johtamisen prosessin kehittämisessä. Lähestymme suorituksen johtamista kokonaisvaltaisesti, huomioiden työntekijöiden hyvinvoinnin, kehittymismahdollisuudet ja osaamistavoitteet. Autamme prosessin suunnittelussa, toteuttamisessa ja seuraamisessa kokonaisvaltaisesti.  

Toimenpiteitä suorituksen johtamisen prosessin kehittämisessä

 • Nykytilan kartoitus (tutkimus ja selvitys) ja uuden prosessin suunnittelu
 • Systematiikan parantaminen ja kytkeminen johtamisen vuosikelloon
 • Ryhmä- ja yksilötavoitteiden asettamisessa tukeminen
 • Osaamisen johtamisen kytkeminen suoritukseen
 • Esihenkilöiden tukeminen (johtaminen, palautteen antaminen, tavoitteista keskustelu)
 • Ketterän palkitsemisen kytkeminen tukemaan prosessia 
 • Teknologiakumppanin valinnassa avustaminen

Johdon ja esihenkilöiden valmennukset

Olemme luotettava kumppani johdon ja esihenkilöiden valmennusten toteuttamisessa. Nojaamme valmennuksissamme tutkitun tiedon lisäksi PwC:n globaalin asiantuntijaverkoston laaja-alaiseen näkemykseen ja kokemukseen.

Avustamme tavoitteiden määrittelyssä sekä johtamisen periaatteiden laatimisessa, käytäntöön viennissä ja seurannassa. Oli tavoitteenanne sitten kirkastaa johtoryhmän yhteistä näkemystä tavoitteista uuden strategian tiimoilta, vahvistaa yhteistä käsitystä kasvun ajureista tai valmistautua muutokseen, on tiimimme käytettävissänne. Palvelemme yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa ja useilla eri toimialoilla. 

Työkaluja johdon ja esihenkilöiden valmennukseen:


Johdon workshopit

Toimiva johtoryhmätyö heijastuu koko organisaatioon. Sen takia johtoryhmän toimivuuteen kannattaa panostaa. Liiketoimintaympäristön muuttuessa monipuolinen ajattelu ja perusteltujen näkökulmien tuominen keskusteluun auttaa pysymään muutoksessa mukana. Tämä edellyttää luottamusta sekä yhteisten päätösten takana seisomista.

Erilaisilla räätälöidyillä työpajoilla voimme auttaa johtoryhmiä kehittymään yhdessä, muodostamaan jaetun näkemyksen tavoitteista sekä niihin johtavista keinoista. 

Hyvä tietää workshopeista:

 • Tavoite: Kunkin workshopin tavoitteet määritellään yhdessä vastaamaan tarpeitanne
 • Vetäjät: Kokeneet johtamisen ammattilaisemme vastaavat työpajan onnistuneesta fasilitoinnista
 • Kesto: Kunkin workshopin kesto vaihtelee sen sisällöstä riippuen, mutta kestävät tyypillisesti parista tunnista yhteen työpäivään. Joskus tarkoituksenmukaista on järjestää workshopien sarja.
 • Työskentelytavat: Valitsemme kuhunkin työpajaan parhaiten sopivat menetelmät ja pystymme järjestämään työpajoja joustavasti myös etänä erilaisia workshop-työkaluja hyödyntäen
 • Lopputulos: Useimmista workshopeista keskeisimpänä tuloksena syntyy johtoryhmän yhteinen näkemys annetusta aiheesta, siihen liitetyt selkeät tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset, joilla tavoitteisiin päästään. Lopputulos voi myös olla johtoryhmän toimintatapoihin liittyvä.

Johtamiskulttuurin ja lähijohtamisen kehittäminen

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii sitoutunutta ja motivoitunutta henkilöstöä, mikä edellyttää suorituskykyä tukevaa johtamiskulttuuria. Voimme auttaa tässä analysoimalla ensiksi nykytilanteen, jonka jälkeen luomme yhdessä kanssanne johtamisen periaatteet. Tämän lisäksi autamme suunnittelemaan, miten kulttuuri saadaan käytännössä toimimaan. Huolehdimme myös kulttuurin seurannasta ja jatkuvasta kehittämisestä.

Koulutamme ja valmennamme myös lähijohtajia toimimaan muutoksessa. Tunnistamme kanssanne yritykseenne sopivan johtamisen mallin. Autamme määrittelemään johtamisen periaatteet ja viemään ne käytäntöön. 


Johtamiskäytänteiden nykytilan arviointi ja analyysi

Toimiva ihmisten johtaminen edellyttää liiketoimintastrategian ja toistensa kanssa linjassa olevia johtamiskäytänteitä (mm. rekrytointi, perehdyttäminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen, työhyvinvoinnin johtaminen, työn tekemisen organisointi ja outplacement). Suorituskykyinen organisaatio edellyttää henkilöstöä, joka toimii innostuneesti, ennakoiden, ja toimeen tarttuen. Oikein suunniteltu johtamiskäytänteiden kokonaisuus mahdollistaa osaavaan, motivoituneen ja mahdollisuuksiin tarttuvan henkilöstön. Keskeistä on myös tätä kokonaisuutta johtava HR-funktio ja toimintaa käytäntöön vievät esihenkilöt.

Autamme johtamiskäytänteiden nykytilan arvioinnissa, ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa. Toteutamme arvioinnin haastattelu-, kysely-, tai yhteiskehittämismenetelmiä hyödyntäen. Lopputuloksena on johtamiskäytänteiden nykytila-analyysi, jossa kuvataan johtamiskäytänteiden nykytilaa, mahdollisia kehitettäviä asioita, sekä henkilöstöjohtamisen ja lähijohtajuuden tilaa ja resursointia (aika, osaaminen).

Contact us

Timo-Pekka Uotila

Timo-Pekka Uotila

People and Organisation, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 7877825

Harri Hirvonen

Harri Hirvonen

People and Organisation, PwC Finland

Tel: +358 (0)50 337 8218

Seuraa ja osallistu