Kiinteistöverotus

Kiinteistöveroprosentit ovat nousseet jatkuvasti ja kiinteistövero on yksi merkittävin osa kiinteistön käyttökustannuksista. Koska kiinteistöverotus perustuu massa-arviointiin ja mahdollisesti puutteellisiin rekisteritietoihin, on kiinteistöverojärjestelmä altis virheille. Kiinteistöverotuksessa olevat tiedot eivät myöskään välttämättä päivity laki- tai ohjeistusuudistusten yhteydessä. Kokemuksemme perusteella kiinteistöverotasojen läpikäyminen tuottaa merkittävää lisäarvoa kiinteistön omistajalle.

Miksi hyödyntää PwC:n kiinteistöveropalveluita?

  1. Verotuksen pohjana olevien tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmentaminen on haasteellista ja vaatii erityisasiantuntemusta.

  2. Tiimimme koostuu eri alojen asiantuntijoista ja näin ollen pystymme huomioimaan niin tekniset kuin juridisetkin näkökulmat optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

  3. Palvelumme toteutetaan mahdollisimman vaivattomasti asiakkaan näkökulmasta. 

  4. Hinnoittelumallimme on joustava ja sovittavissa yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

PwC:n kiinteistöveropalvelut kiinteistön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Rakennusvaihe

Rakennusvaiheen kiinteistöveron optimointi

Kiinteistön tietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten ja kiinteistöverotason kartoittaminen on hyvä toteuttaa suunnitellusti jo rakennusvaiheen alussa. Näin omistaja varmistuu heti alusta alkaen, että kohteen tiedot saadaan oikealle, mikä varmistaa ettei rakennusvaiheesta jää esimerkiksi takautuvia veroriskejä. Tietojen tarkistaminen on hyödyllistä etenkin monimutkaisemmissa kiinteistökokonaisuuksissa, kuten hybridirakennuksissa.

Uusissa kohteissa kiinteistöveron määrä on erityisen suuri, koska rakennuksille ei ole vielä kertynyt kulumista huomioivia ikäalennuksia. Samankaltaisten kohteiden kiinteistöveron suuruus voi vaihdella huomattavastikin kuntakohtaisesti ja pienistä teknisistä yksityiskohdista riippuen. Ilmoittaessamme kohteen tiedot kiinteistöverotusta varten pystymme samalla laskemaan tarkan arvion kiinteistöveron tulevasta määrästä, mikä on hyödyllinen investointilaskentaa sekä tulevaa budjetointia varten.

Käyttövaihe

Kiinteistöveron säästökartoitukset

Säästökaroituksessa käymme läpi laajojen portfolioiden sekä yksittäisten kohteiden kiinteistöveron perusteet kohdekohtaisesti. Näin varmistamme, että verovelvollisen kiinteistövero on oikealla tasolla ja haemme takautuvasti palautettavaksi mahdollisesti liikaa maksetut summat.

Kiinteistöveron säästökartoitus voidaan tehdä kiinteistön elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Kun säästökartoitus tehdään aikaisessa vaiheessa, omistaja varmistuu, että kiinteistöveron suuruus on oikea heti alusta alkaen. Vanhemmille kohteille takautuvasti saatavat mahdolliset palautukset antavat huomattavan lisäarvon säästökartoituksen toteuttamiselle tulevien vuosien käyttökustannusten optimoinnin lisäksi. 

Hinnoittelumallimme on joustava ja sovimme siitä yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Lisäksi, olemme kehittäneet palvelusta asiakkaalle mahdollisimman vaivattoman. Projektin alkuun tarvitsemme vain viimeisimmät kiinteistöveropäätökset selvitysosineen, joiden pohjalta toteutamme esiselvityksen. Esiselvityksen tulokset käymme asiakkaan kanssa yhdessä läpi ja sovimme samalla projektin etenemisestä.

Kohdekohtaiset due dilingence -arviot etenkin transaktion yhteydessä

Kiinteistötransaktioiden yhteydessä kiiinteistöveroriskeihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota ja löydösten vaikutukset nettotuottoarvoon voivat olla merkittäviä. Verovelvolliselle voi myös siirtyä kaupan yhteydessä suuri takautuva kiinteistöveroriski puutteellisten tietojen myötä. Palvelumme auttaa verovelvollista täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa, jonka mukaisesti verotuspäätöksessä mahdollisesti olevat puutteet ja virheet tulee ilmoittaa verottajalle. Transaktioiden yhteydessä toteutetut due diligence -työt ja löydösten huomioiminen kauppakirjaneuvotteluissa luo merkittävää lisäarvoa niin myyjä- kuin ostajapuolelle. Lisäksi transaktion aikana toteutettuja kiinteistöveroselvityksiä voi hyödyntää kiinteistön käyttökustannusten optimoinnissa.

Peruskorjausten tai muutosten ilmoitus ja vaikutusten arviointi

Verovelvollisella on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle rakennukseen tehtävistä peruskorjauksista sekä laajoista kunnostustöistä. Nämä tiedot vaikuttavat rakennuksen ikäalennuksen laskentavuoden ja teknisten muuttujien kautta suoraan kiinteistöveron suuruuteen. Ilmoitusten vaikutuksen kartoitus on verovelvollisen näkökulmasta haastavaa, joten verovelvollisen ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen lisäksi palvelumme tarkoitus on varmistaa, että ilmoitetut tiedot huomioidaan kiinteistöverotuksessa oikein.

Vuotuiset kiinteistöverotasojen seurantapalvelut

Toteutamme vuotuisia kiinteistöverotasojen seuranta- ja raportointipalveluja kohteiden kiinteistöveron kehityksestä. Kyseisten palvelujen avulla verovelvollinen pystyy ajoissa tiedostamaan mahdollisten verokantojen korotusten vaikutukset ja varmistamaan, että kohteen tai portfolion kiinteistövero on oikealla tasolla. Huomioimme ja tiedotamme asiakasta myös ajantasaisista kiinteistöverotukseen liittyvistä laki- ja ohjeistusmuutoksista. Palvelun tarkoituksena on tehdä kiinteistöverotietojen tarkistusprosessi mahdollisimman vaivattomaksi, mistä on hyötyä niin operatiivisessa kuin transaktiovaiheessa. Näin ollen seurantapalveluun voidaa yhdistää esimerkiksi myös verovuosina tehtyjen korjausten ja muutosten ilmoittamispalvelut, mikä auttaa verovelvollista täyttämään ilmoitusvelvollisuutensa.

 

Purkuvaihe

Purkukuntoisten rakennusten kiinteistöverotason arviointi

Rakennuksen kunto on voinut heikentyä normaalia kulumista huomattavasti nopeammin erinäisistä syistä riippuen. Näissä tapauksissa kiinteistöveropäätöksessä esitetty taso ei välttämättä kuvasta tasoa, jonka rakennuksen huono kunto edellyttäisi. Palvelumme tarkoituksena on varmistaa, ettei verovelvollinen maksa huonokuntoisesta rakennuksesta liian suurta kiinteistöveroa.

Usein rakennus voi olla niin huonokuntoinen, että laajan peruskorjauksen sijaan se halutaan purkaa ja tilalle rakentaa uudisrakennus. Palvelumme auttaa verovelvollista varmistamaan kiinteistöveron oikean tason purku- ja rakennusprosessin ajan.

 

Muut kiinteistöveropalvelut

Oikaisuprosesseissa avustaminen ja lainsäädännön muutoksista tiedottaminen

Asiakkaan tarpeen mukaisesti voimme avustaa sekä oikaisuprosesseissa että muissa kiinteistöveroon liittyvissä erityisissä kysymyksissä tai koulutuksissa.

Seuraamme myös Suomen kiinteistöverojärjestelmän uudistuksen kehitystä ja asiaan liittyviä tiedotteita aktiivisesti. Tämän hetkisten tietojen mukaisesti uusi järjestelmä tulisi ottaa käyttöön vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa.

Avustamme jo nyt kiinteistöjen omistajia huomioimaan uudistuksen vaikutukset ennalta. Varmistamme kanssanne myös uudistuksen yhteydessä, että prosessi toteutetaan oikein niin juridisesta kuin teknisestä näkökulmasta.

Ota yhteyttä

Mikko Leinola

Mikko Leinola

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7484

Seuraa ja osallistu