IT-varmennuspalvelut

IT-varmennuspalveuilla saat kuriin IT-kustannukset ja kaiken irti järjestelmäprojekteista


Kasvua ja tehokkuutta IT-varmennuspalveluilla 

IT-varmennuspalveluidemme avulla voit tehostaa organisaatiosi liiketoiminnan kasvua: tehostaa prosesseja toiminnanohjausjärjestelmällä, saada kuriin organisaatiosi kasvussa olevat IT-kustannukset ja innostaa liiketoimintajohtoa osallistumaan IT:n johtamiseen.

Avullamme organisaatiosi saa myös kaikki irti järjestelmäprojekteista ja pystyy valvomaan organisaatiota tehokkaasti. Tarjoamme asiakkaillemme tueksi myös data-analytiikkaa kaikissa liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

 

 


Tuo tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä

Oletko hyödyntänyt toiminnanohjausjärjestelmäsi mahdollisuudet prosessien tehostamisessa ja tehostuiko kannattavuus järjestelmän käyttöönotolla? Entä vähenivätkö virheet, selvitysaika sekä raportit?

Autamme yritystäsi ottamaan kaiken irti toiminnanohjausjärjestelmästäsi. Kontrolleja automatisoitaessa yksinkertaistetut ja standardisoidut prosessit auttavat liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa ja läpinäkyvyydessä. Sisäinen valvonta ja väärinkäytösriskien hallinta paranevat sekä valvonta-aika vähenee. Lisäksi manuaalisten kontrollien automatisointi tuo organisaatiollesi säästöjä.

 


Luo varmuutta ISAE 3402 -auditoinnilla

Epäiletkö, vastaavatko yrityksesi kontrollit asiakkaiden vaatimuksia?

Autamme organisaatioita lisäämään palveluidensa luotettavuutta kansainvälisen ISAE 3402 -standardin mukaisella auditoinnilla. ISAE 3402 -auditoinnin tarkoituksena on osoittaa, että yrityksen tai kolmannen osapuolen palvelutuotannon kontrollit vastaavat asiakkaiden sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin vaatimuksia. Laadittu ISAE 3402 -raportti kattaa arvioitujen prosessien valvontakäytännöt sekä yleiseen tietoturvaan ja tietojärjestelmiin liittyvät kontrollit.

ISAE 3402 -lausunto voidaan antaa, kun sertifioitu kolmas osapuoli suorittaa kontrolliympäristön arvioinnin sekä kontrollien testaamisen tarkastusperiodin aikana ISAE 3402 -varmennusstandardin vaatimusten mukaisesti. Varmennuslausunto on verrannollinen tilintarkastuslausuntoon. ISAE 3402 -lausuntoja antavien tahojen riskienhallinnan, laadunvarmistuksen sekä sisäisten auditointimenetelmien tulee vastata AICPA:n (amerikkalaisten tilintarkastajien järjestö) asettamia vaatimuksia. PwC Suomi on sertifioitu ISAE 3402 -varmennuslausuntojen antajaksi.

 


Pidä IT-kustannukset aisoissa

Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset ovat isot tai kasvavat jatkuvasti?

Nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa organisaatioiden on vaikea hallita todellisia IT-kustannuksia sekä parantaa IT:n osa-alueiden kustannustehokkuutta, käyttäjätyytyväisyyttä ja palvelutasoa. Näihin halutaan johtamisen näkökulmasta selkeyttä. Tarjoamme tähän ratkaisuksi IT-kustannusten mittausta, jonka tuloksena saat organisaatiosi käyttöön ja päätöksenteon tueksi todellisia IT- ja benchmark-tunnuslukuja sekä mittareita. Käytämme Gartnerin kehittämää ja ”standardiksi” muodostunutta TCO-tutkimusta (Total Cost of Ownership).

TCO-menetelmän avulla lasketaan IT:n todelliset kokonaiskustannukset, paikannetaan, analysoidaan ja priorisoidaan IT:n eri osa-alueiden keskeiset kehittämiskohteet ja säästöpotentiaalit toimenpidesuosituksineen.

Kymmenien yritysten IT-kustannusten benchmark-tietokannasta saat vertailun IT-kustannuksiin, IT:n hallinnan käytäntöihin, tulosyksiköiden palvelutasotarpeisiin ja teknologiaympäristön kompleksisuuteen.

 

Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset ovat isot, tai että ne vain kasvavat kasvamistaan?

• Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset eivät millään pysy hallinnassa? 

Nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa organisaatioiden on vaikea hallita todellisia IT-kustannuksia sekä parantaa IT:n osa-alueiden kustannustehokkuutta, käyttäjätyytyväisyyttä ja palvelutasoa. Näihin halutaan johtamisen näkökulmasta selkeyttä. Tarjoamme tähän ratkaisuksi IT-kustannusten mittausta, jonka tuloksena saat organisaatiosi käyttöön ja päätöksenteon tueksi todellisia IT- ja benchmark-tunnuslukuja sekä mittareita.Käytämme Gartnerin kehittämää ja ”standardiksi” muodostunutta TCO (Total Cost of Ownership)-tutkimusta.

 

TCO-menetelmän avulla lasketaan IT:n todelliset kokonaiskustannukset, paikannetaan, analysoidaan ja priorisoidaan IT:n eri osa-alueiden keskeiset kehittämiskohteet ja säästöpotentiaalit toimenpidesuosituksineen.

 

Kymmenien yritysten IT-kustannusten benchmark-tietokannasta saat vertailun IT-kustannuksiin, IT:n hallinnan käytäntöihin, tulosyksiköiden palvelutasotarpeisiin ja teknologiaympäristön kompleksisuuteen.

Tiedätkö, miten saat liiketoimintajohdon osallistumaan IT:n johtamiseen?

 

IT Governance (ITG) -auditointi antaa yhteisen kielen ylimmän johdon sekä liiketoiminta- ja IT-johdon välille. Tee ITG-auditointi, kun olet epävarma IT-vastuiden toimivuudesta.

 

Hyvä Tietohallintatapa (IT Governance) on muodostunut keskeiseksi viitekehykseksi IT:n tuottamaa arvoa, organisointia ja onnistumista mitattaessa sekä vahvistamaan tietohallinnon kehittämistä. Ylimmälle johdolle IT-palvelujohtaminen ja organisaation tiedonhallinta ovat nykyisin yhä enemmän strateginen osa liiketoimintaa.

ITG-auditointi

• asettaa IT:lle mitattavat liiketoimintalähtöiset tavoitteet

• vastuuttaa tavoitteet ja mittauksen

• määrittää vastuut uhkaavien riskien tunnistamiseen, hallintaan ja varmentamiseen

• priorisoi projektit – portfolion hallinnan.

 

 

Onnistuuko järjestelmäprojektisi?

Oletko varmentanut järjestelmäprojektisi onnistumisen?

Toteutuvatko järjestelmäprojektisi hyödyt?

 

PwC:n tekemän projektitutkimuksen, johon osallistui 200 yritystä maailman 1000 suurimman yrityksen joukosta, mukaan järjestelmäprojektit eivät yleensä saavuta niille asetettuja tavoitteita; vain 2,5 % yrityksistä kertoi saavuttavansa kaikki projektille asetetut tavoitteet.

Järjestelmäprojektin varmentaminen tarjoaa hyötyä ja säästöä projektille ja liiketoiminnalle:

• riskien tunnistamisen ja kontrollipisteiden määrittelyn

• riippumattoman riskiarvion projektin vaiheista

• kriittisimmät riskit tunnistetaan ajoissa ennen kuin ne vaarantavat projektin lopputuloksen

• säännöllinen ja riippumaton raportointi projektin riskeistä ja etenemisestä sidosryhmille päätöksenteon tueksi

• projektin lopputuloksen ja onnistumisen analysointi ja raportointi tulevien projektien onnistumisen pohjaksi.

Miettiikö yrityksesi miten hallita riskejä sekä toteuttaa sisäistä valvontaa?

Miten valvon yritystäni?

Mitä riskejä pitää hallita ja miten?

Onko tehokkaan valvonnan toteuttaminen kallista?

Yritysten pelikentän laajentuminen maailmanlaajuiseksi asettaa uusia tarpeita valvonnan määrälle ja laadulle. Muutostarpeita sisäisen kontrollin järjestelmiin aiheuttavat esimerkiksi:

• sääntelyn trendit kansainvälisillä osakemarkkinoilla

• Suomen uudistuva Corporate Governance -säännöstö

• uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit

• yrityshankinnat ja niiden jälkeinen integraatio

• toimintojen siirtäminen palvelukeskuksiin.

Omavalvonta on osa yrityksen päivittäistä johtamista, mutta ovatko siihen tarvittavat työvälineet ajan tasalla?

 

Olemme kehittäneet työskentelymallin sisäisten kontrollien kehittämiseksi. Optimaalisten kontrollien löytäminen tehostaa valvontaa ja auttaa osaltaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme auttaneet yrityksiä arvioimaan itse kontrolliensa nykytilaa, määrittelemään prosessiensa riskikohtia, tunnistamaan tavoitellut konsernitasoiset kontrollipisteet ja avustaneet kontrollipisteiden käyttöönotossa tytäryhtiöissä ja liiketoimintayksiköissä 

 

Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset ovat isot, tai että ne vain kasvavat kasvamistaan?

• Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset eivät millään pysy hallinnassa? 

Nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa organisaatioiden on vaikea hallita todellisia IT-kustannuksia sekä parantaa IT:n osa-alueiden kustannustehokkuutta, käyttäjätyytyväisyyttä ja palvelutasoa. Näihin halutaan johtamisen näkökulmasta selkeyttä. Tarjoamme tähän ratkaisuksi IT-kustannusten mittausta, jonka tuloksena saat organisaatiosi käyttöön ja päätöksenteon tueksi todellisia IT- ja benchmark-tunnuslukuja sekä mittareita.Käytämme Gartnerin kehittämää ja ”standardiksi” muodostunutta TCO (Total Cost of Ownership)-tutkimusta.

 

TCO-menetelmän avulla lasketaan IT:n todelliset kokonaiskustannukset, paikannetaan, analysoidaan ja priorisoidaan IT:n eri osa-alueiden keskeiset kehittämiskohteet ja säästöpotentiaalit toimenpidesuosituksineen.

 

Kymmenien yritysten IT-kustannusten benchmark-tietokannasta saat vertailun IT-kustannuksiin, IT:n hallinnan käytäntöihin, tulosyksiköiden palvelutasotarpeisiin ja teknologiaympäristön kompleksisuuteen.

Tiedätkö, miten saat liiketoimintajohdon osallistumaan IT:n johtamiseen?

 

IT Governance (ITG) -auditointi antaa yhteisen kielen ylimmän johdon sekä liiketoiminta- ja IT-johdon välille. Tee ITG-auditointi, kun olet epävarma IT-vastuiden toimivuudesta.

 

Hyvä Tietohallintatapa (IT Governance) on muodostunut keskeiseksi viitekehykseksi IT:n tuottamaa arvoa, organisointia ja onnistumista mitattaessa sekä vahvistamaan tietohallinnon kehittämistä. Ylimmälle johdolle IT-palvelujohtaminen ja organisaation tiedonhallinta ovat nykyisin yhä enemmän strateginen osa liiketoimintaa.

ITG-auditointi

• asettaa IT:lle mitattavat liiketoimintalähtöiset tavoitteet

• vastuuttaa tavoitteet ja mittauksen

• määrittää vastuut uhkaavien riskien tunnistamiseen, hallintaan ja varmentamiseen

• priorisoi projektit – portfolion hallinnan.

 

 

Onnistuuko järjestelmäprojektisi?

Oletko varmentanut järjestelmäprojektisi onnistumisen?

Toteutuvatko järjestelmäprojektisi hyödyt?

 

PwC:n tekemän projektitutkimuksen, johon osallistui 200 yritystä maailman 1000 suurimman yrityksen joukosta, mukaan järjestelmäprojektit eivät yleensä saavuta niille asetettuja tavoitteita; vain 2,5 % yrityksistä kertoi saavuttavansa kaikki projektille asetetut tavoitteet.

Järjestelmäprojektin varmentaminen tarjoaa hyötyä ja säästöä projektille ja liiketoiminnalle:

• riskien tunnistamisen ja kontrollipisteiden määrittelyn

• riippumattoman riskiarvion projektin vaiheista

• kriittisimmät riskit tunnistetaan ajoissa ennen kuin ne vaarantavat projektin lopputuloksen

• säännöllinen ja riippumaton raportointi projektin riskeistä ja etenemisestä sidosryhmille päätöksenteon tueksi

• projektin lopputuloksen ja onnistumisen analysointi ja raportointi tulevien projektien onnistumisen pohjaksi.

Miettiikö yrityksesi miten hallita riskejä sekä toteuttaa sisäistä valvontaa?

Miten valvon yritystäni?

Mitä riskejä pitää hallita ja miten?

Onko tehokkaan valvonnan toteuttaminen kallista?

Yritysten pelikentän laajentuminen maailmanlaajuiseksi asettaa uusia tarpeita valvonnan määrälle ja laadulle. Muutostarpeita sisäisen kontrollin järjestelmiin aiheuttavat esimerkiksi:

• sääntelyn trendit kansainvälisillä osakemarkkinoilla

• Suomen uudistuva Corporate Governance -säännöstö

• uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit

• yrityshankinnat ja niiden jälkeinen integraatio

• toimintojen siirtäminen palvelukeskuksiin.

Omavalvonta on osa yrityksen päivittäistä johtamista, mutta ovatko siihen tarvittavat työvälineet ajan tasalla?

 

Olemme kehittäneet työskentelymallin sisäisten kontrollien kehittämiseksi. Optimaalisten kontrollien löytäminen tehostaa valvontaa ja auttaa osaltaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme auttaneet yrityksiä arvioimaan itse kontrolliensa nykytilaa, määrittelemään prosessiensa riskikohtia, tunnistamaan tavoitellut konsernitasoiset kontrollipisteet ja avustaneet kontrollipisteiden käyttöönotossa tytäryhtiöissä ja liiketoimintayksiköissä 

 

Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset ovat isot, tai että ne vain kasvavat kasvamistaan?

• Oletko havainnut, että organisaatiosi IT-kustannukset eivät millään pysy hallinnassa? 

Nopeasti muuttuvassa liiketoiminnassa organisaatioiden on vaikea hallita todellisia IT-kustannuksia sekä parantaa IT:n osa-alueiden kustannustehokkuutta, käyttäjätyytyväisyyttä ja palvelutasoa. Näihin halutaan johtamisen näkökulmasta selkeyttä. Tarjoamme tähän ratkaisuksi IT-kustannusten mittausta, jonka tuloksena saat organisaatiosi käyttöön ja päätöksenteon tueksi todellisia IT- ja benchmark-tunnuslukuja sekä mittareita.Käytämme Gartnerin kehittämää ja ”standardiksi” muodostunutta TCO (Total Cost of Ownership)-tutkimusta.

 

TCO-menetelmän avulla lasketaan IT:n todelliset kokonaiskustannukset, paikannetaan, analysoidaan ja priorisoidaan IT:n eri osa-alueiden keskeiset kehittämiskohteet ja säästöpotentiaalit toimenpidesuosituksineen.

 

Kymmenien yritysten IT-kustannusten benchmark-tietokannasta saat vertailun IT-kustannuksiin, IT:n hallinnan käytäntöihin, tulosyksiköiden palvelutasotarpeisiin ja teknologiaympäristön kompleksisuuteen.

Tiedätkö, miten saat liiketoimintajohdon osallistumaan IT:n johtamiseen?

 

IT Governance (ITG) -auditointi antaa yhteisen kielen ylimmän johdon sekä liiketoiminta- ja IT-johdon välille. Tee ITG-auditointi, kun olet epävarma IT-vastuiden toimivuudesta.

 

Hyvä Tietohallintatapa (IT Governance) on muodostunut keskeiseksi viitekehykseksi IT:n tuottamaa arvoa, organisointia ja onnistumista mitattaessa sekä vahvistamaan tietohallinnon kehittämistä. Ylimmälle johdolle IT-palvelujohtaminen ja organisaation tiedonhallinta ovat nykyisin yhä enemmän strateginen osa liiketoimintaa.

ITG-auditointi

• asettaa IT:lle mitattavat liiketoimintalähtöiset tavoitteet

• vastuuttaa tavoitteet ja mittauksen

• määrittää vastuut uhkaavien riskien tunnistamiseen, hallintaan ja varmentamiseen

• priorisoi projektit – portfolion hallinnan.

 

 

Onnistuuko järjestelmäprojektisi?

Oletko varmentanut järjestelmäprojektisi onnistumisen?

Toteutuvatko järjestelmäprojektisi hyödyt?

 

PwC:n tekemän projektitutkimuksen, johon osallistui 200 yritystä maailman 1000 suurimman yrityksen joukosta, mukaan järjestelmäprojektit eivät yleensä saavuta niille asetettuja tavoitteita; vain 2,5 % yrityksistä kertoi saavuttavansa kaikki projektille asetetut tavoitteet.

Järjestelmäprojektin varmentaminen tarjoaa hyötyä ja säästöä projektille ja liiketoiminnalle:

• riskien tunnistamisen ja kontrollipisteiden määrittelyn

• riippumattoman riskiarvion projektin vaiheista

• kriittisimmät riskit tunnistetaan ajoissa ennen kuin ne vaarantavat projektin lopputuloksen

• säännöllinen ja riippumaton raportointi projektin riskeistä ja etenemisestä sidosryhmille päätöksenteon tueksi

• projektin lopputuloksen ja onnistumisen analysointi ja raportointi tulevien projektien onnistumisen pohjaksi.

Miettiikö yrityksesi miten hallita riskejä sekä toteuttaa sisäistä valvontaa?

Miten valvon yritystäni?

Mitä riskejä pitää hallita ja miten?

Onko tehokkaan valvonnan toteuttaminen kallista?

Yritysten pelikentän laajentuminen maailmanlaajuiseksi asettaa uusia tarpeita valvonnan määrälle ja laadulle. Muutostarpeita sisäisen kontrollin järjestelmiin aiheuttavat esimerkiksi:

• sääntelyn trendit kansainvälisillä osakemarkkinoilla

• Suomen uudistuva Corporate Governance -säännöstö

• uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit

• yrityshankinnat ja niiden jälkeinen integraatio

• toimintojen siirtäminen palvelukeskuksiin.

Omavalvonta on osa yrityksen päivittäistä johtamista, mutta ovatko siihen tarvittavat työvälineet ajan tasalla?

 

Olemme kehittäneet työskentelymallin sisäisten kontrollien kehittämiseksi. Optimaalisten kontrollien löytäminen tehostaa valvontaa ja auttaa osaltaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme auttaneet yrityksiä arvioimaan itse kontrolliensa nykytilaa, määrittelemään prosessiensa riskikohtia, tunnistamaan tavoitellut konsernitasoiset kontrollipisteet ja avustaneet kontrollipisteiden käyttöönotossa tytäryhtiöissä ja liiketoimintayksiköissä 

 


Johda IT-palvelua oikein 

Oletko epävarma IT-vastuiden toimivuudesta?

IT Governance (ITG) -auditointi antaa yhteisen kielen ylimmän johdon sekä liiketoiminta- ja IT-johdon välille. Hyvä Tietohallintatapa (IT Governance) on muodostunut keskeiseksi viitekehykseksi IT:n tuottamaa arvoa, organisointia ja onnistumista mitattaessa sekä vahvistamaan tietohallinnon kehittämistä. Ylimmälle johdolle IT-palvelujohtaminen ja organisaation tiedonhallinta ovat nykyisin yhä enemmän strateginen osa liiketoimintaa.

ITG-auditointi:

• asettaa IT:lle mitattavat liiketoimintalähtöiset tavoitteet
• jakaa tavoitteiden ja mittausten vastuut
• määrittää vastuut uhkaavien riskien tunnistamiseen, hallintaan ja varmentamiseen
• priorisoi projektit ja mahdollistaa portfolion hallinnan.

 


Onnistu järjestelmäprojekteissa 

Oletko varmentanut järjestelmäprojektisi onnistumisen ja toteutuvatko järjestelmäprojektisi hyödyt?

PwC:n tekemän projektitutkimuksen, johon osallistui 200 yritystä maailman 1000 suurimman yrityksen joukosta, mukaan järjestelmäprojektit eivät yleensä saavuta niille asetettuja tavoitteita; vain 2,5 % yrityksistä kertoi saavuttavansa kaikki projektille asetetut tavoitteet.

Järjestelmäprojektin varmentaminen tarjoaa hyötyä ja säästöä projektille ja liiketoiminnalle:

• riskien tunnistamisen ja kontrollipisteiden määrittelyn
• riippumattoman riskiarvion projektin vaiheista
• kriittisimmät riskit tunnistetaan ajoissa ennen kuin ne vaarantavat projektin lopputuloksen
• säännöllinen ja riippumaton raportointi projektin riskeistä ja etenemisestä sidosryhmille päätöksenteon tueksi
• projektin lopputuloksen ja onnistumisen analysointi ja raportointi tulevien projektien onnistumisen pohjaksi.

 


Hallitse riskit ja valvo sisäisesti

Miettiikö yrityksesi, miten hallita riskejä sekä toteuttaa sisäistä valvontaa?

Yritysten pelikentän laajentuminen maailmanlaajuiseksi asettaa uusia tarpeita valvonnan määrälle ja laadulle. Muutostarpeita sisäisen kontrollin järjestelmiin aiheuttavat esimerkiksi:

• sääntelyn trendit kansainvälisillä osakemarkkinoilla
• Suomen uudistuva Corporate Governance -säännöstö
• uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit
• yrityshankinnat ja niiden jälkeinen integraatio
• toimintojen siirtäminen palvelukeskuksiin.

Omavalvonta on osa yrityksen päivittäistä johtamista, mutta ovatko siihen tarvittavat työvälineet ajan tasalla?

Olemme kehittäneet työskentelymallin sisäisten kontrollien kehittämiseksi. Optimaalisten kontrollien löytäminen tehostaa valvontaa ja auttaa osaltaan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme auttaneet yrityksiä arvioimaan itse kontrolliensa nykytilaa, määrittelemään prosessiensa riskikohtia, tunnistamaan tavoitellut konsernitasoiset kontrollipisteet ja avustaneet kontrollipisteiden käyttöönotossa tytäryhtiöissä ja liiketoimintayksiköissä.

 

Ota yhteyttä

Petri Näätänen

Petri Näätänen

Partner, Risk Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7295

Risto Huovinen

Risto Huovinen

Partner, Data & Analytics, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7883

Seuraa ja osallistu