2017 State of the Internal Audit Profession Study

State of the Internal Audit Profession Study
Jaa

 

PwC:n kolmattatoista kertaa toteuttamassa State of the Internal Audit Profession Study -tutkimuksessa tarkastellaan sisäisen tarkastuksen tilaa ja kehityshaasteita.

Globaalisti kyselyyn vastasi lähes 1 900 vastaajaa, joista 58 % oli sisäisen tarkastuksen johtajia ja heidän suoria alaisiaan ja 42 % johtoon tai hallitukseen kuuluvia henkilöitä. Osallistujat jakautuivat laajasti eri maantieteellisille alueille ja toimialoille. Suomessa sähköiseen kyselyyn vastasi reilut 20 henkilöä ja syvähaastattelun toteutimme kymmenen henkilön kanssa.

Raportti antaa katsauksen sisäisen tarkastuksen kehityssuunnista, keskeisten sidosryhmien odotuksista, arvonluonnin mahdollisuuksista ja edellytyksistä. Tänä vuonna selvityksen keskiössä on sisäisen tarkastuksen arvonluonti liiketoiminnan muutostilanteessa.

 

Keskeiset tulokset

 

Selvityksemme mukaan sisäisen tarkastuksen on oltava muutoksen keskiössä – oppimassa ja tukemassa liiketoimintajohtoa. Sen on varmistettava oikeat kyvykkyydet ja monipuoliset yhteistyömallit, innovatiivisten digitaalisten työkalujen jatkuva kartoittaminen, testaaminen ja hyödyntäminen.

Suomessa tehdyissä haastatteluissa havaittiin, että monesti sisäinen tarkastuksen työ ja osallistuminen alkavat vasta kun muutos on tapahtunut, uusi toimintamalli kehitetty ja implementoitu. Kun sisäinen tarkastus ei ole tarpeeksi kiinteästi mukana uuden liiketoimintamallin kehitysvaiheessa, tarpeellinen osaaminen jää kertymättä tai se kertyy takapainotteisesti.

Alla avaamme tutkimuksessa ilmenneitä viittä tärkeää kohtaa, joiden avulla sisäinen tarkastus voi tuottaa arvoa liiketoiminnalle. 
Muutoksen ytimeen pääseminen

Sisäisen tarkastuksen on oltava mukana muutoksen ytimessä ja läsnä alusta alkaen. Sisäisen tarkastuksen edelläkävijät ovat liiketoiminnan johdon tukena muutoksen keskiössä. Kuitenkin monesti muutostekijät eivät vielä ole riittävän vakiintuneesti sisäisen tarkastuksen agendalla. Vain 18 % kaikista osallistujista on sitä mieltä, että sisäisellä tarkastuksella on merkittävä rooli yhtiön tukijana muutoksessa.

 


Yhteistyö riskienhallinnan ja compliance-toimintojen kanssa

Edelläkävijäorganisaatiot ovat jo vieneet omaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen toimintatapaansa yhteistyön suuntaan, mutta monesti liiketoiminta on jäänyt tässä sivurooliin. Näin ollen sisäisen tarkastuksen yhteinen tekeminen riskienhallinnan ja compliance-toimintojen kanssa toteutuu käytännössä vielä hyvin harvoin. Siirtyminen reaktiivisesta tarkastelusta reaaliaikaiseen yhdessä tekemiseen luo kuitenkin aivan uusia näkökulmia sekä kehittymisen mahdollisuuksia. Yhteistyön sijaan korostetaan yhdessä tekemistä, eli tiivistä, jatkuvaa ja päivittäistä yhteistyötä, näkökulmia ja ajatustenvaihtoa eikä ainoastaan esimerkiksi kuukausittaisia tapaamisia. 

 


Teknologian ja innovaatioiden hyödyntäminen

Teknologian ja datan aiempaa laajempi hyödyntäminen osana sisäistä tarkastusta on yksi keskeisistä mahdollistajista, jolla tarkastuksen kattavuutta, laatua ja tehoa voidaan huomattavasti lisätä. Datan käsittelyyn, tutkimiseen ja visualisointiin sekä prosessien mallintamiseen ja analysointiin on tarjolla huomattava määrä innovatiivisia digitaalisia työkaluja. Edelläkävijäyhtiöissä etsitään, testataan ja otetaan käyttöön jatkuvasti uusia yhteistoimintamalleja ja digitaalisia työkaluja. Teknologinen kehitys tapahtuu nopeammin kun valmius ja kyvykkyys ottaa uutta teknologiaa käyttöön.

 


Kumppanien kanssa yhdessä tekeminen

Sisäisen tarkastuksen on kehityttävä pysyäkseen liiketoiminnan tahdissa ja oltava mukana muutoksessa etupainotteisesti kerryttämässä näkemystä ja osaamista. On osallistuttava keskusteluun, löydettävä uudentyyppisiä yhteistyömalleja sekä sisäisiä ja ulkoisia kumppaneita sekä hyödynnettävä monipuolisesti liiketoiminta- ja toimialaosaamista, monipuolisia taustoja ja kokemuksia sekä erityistaitoja ja -osaamista niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella. 

 


Kehittyvien markkinoiden ja oman yrityksen kulttuurin tunteminen

Samalla kun sisäisen tarkastuksen tehtävä on viedä konsernin yrityskulttuuria kehittyvillä markkinoilla toimivien tytäryritysten toimintakulttuuriin, on tarkastajien tunnettava myös kohdemaan kulttuuri ja tavat. Tärkeää on myös niiden yhdenmukaisuus konsernin toimintakulttuurin ja eettisten periaatteiden kanssa. 

 

Contact us

Seuraa ja osallistu