Tiedonkeruumenetelmät

 

Yhtiöiden valinta ja jaottelu

Alaryhmät on valittu yritysten koon, toimialan sekä maantieteellisen sijainnin perusteella. Emme ole huomioineet pienempiä yhtiöitä välttyäksemme mahdollisilta vähäisestä kaupankäynnistä tai pienyrityspreemiosta johtuvista ongelmista. Verrokkiryhmät koostuvat 7–23 yhtiöstä toimialasta riippuen. Yritykset ovat pääosin Helsingin pörssissä listattuja. Olemme sisällyttäneet ruotsalaisia ja tanskalaisia verrokkiyrityksiä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi niille toimialoille, joiden pelkistä Helsingin pörssin yrityksistä koostuva joukko on liian harvalukuinen.

Miten pääoman keskikustannus on arvioitu?

Pääoman keskikustannus saadaan laskemalla oman pääoman kustannuksen ja yrityksen velan kustannuksen painotettu keskiarvo. Tämä menetelmä ottaa huomioon yrityksen pääomarakenteen eli yrityksen oman pääoman suhteen yrityksen velkapääomaan.

Pääoman keskikustannus on laskettu euromääräisenä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon erikseen esimerkiksi maakohtaisia riskipreemioita, pienyrityspreemioita tai inflaatiota.

Laskelmien pohjana käytetyt markkinatiedot päivitetään joka kuukauden viimeisenä tiistaina.

 

Oman pääoman kustannus

Oman pääoman kustannus perustuu arvopaperin odotettuun tuottoon. Oman pääoman kustannus on johdettu käyttämällä capital asset pricing -mallia.

 

Riskitön korko

Riskittömänä korkona on käytetty Suomen valtion liikkeelle laskeman 30-vuotisen joukkovelkakirjan korkoa. Kuten aiemmin on mainittu, emme ole ottaneet huomioon maakohtaisia riskipreemioita laskelmissa vaan oletamme valtion joukkovelkakirjan koron kattavan kyseiset maakohtaiset riskitekijät Suomen markkinoilla.

 

Beta

Toimialakohtaisiin betoihin on päädytty käyttämällä mediaania valittujen verrokkiyritysten omaisuuden betoista (ns. raw beta). Beta mittaa osakkeen systemaattista riskiä (markkinariskiä) ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisistä tuotoista. Käyttämämme data on haettu viikkotasolla kolmen vuoden ajanjaksolta. Omaisuuden beta on muutettu oman pääoman betaksi käyttämällä toimialan mediaania D/E-suhdeluvusta. Laskelmassa on käytetty vertailevana indeksinä euromääräiseksi muutettua MSCI AC World Local -indeksiä.

 

Osakemarkkinoiden riskipreemio

Osakemarkkinoiden riskipreemio mittaa sijoittajan odottamaa kompensaatiota sijoituksen lisäriskistä verrattuna tuottoon, jonka hän saisi esimerkiksi Suomen valtion liikkeelle laskemasta velkakirjalainasta. Käytännössä kyseessä on siis preemio, jonka sijoittaja vaatii riskittömän koron lisäksi, jotta hän sijoittaa riskittömän sijoituksen sijaan osakemarkkinoihin. Laskelmissa käyttämämme osakemarkkinoiden riskipreemio (5,7%) perustuu PwC:n tekemään tutkimukseen (2017) euroalueella sovellettavasta markkinariskipreemiosta.

 

Velkapääoman kustannus

Velan kustannus on laskettu verojen jälkeen. Tässä komponentissa mahdolliset velan tuomat verohyödyt on otettu huomioon.

 • Riskitön korko
  Katso yllä.
 • Velan marginaali
  Olemme käyttäneet toimialakohtaisia pitkäaikaisia investment grade -luottoluokituksen omaavista yrityksistä koostuvaa indeksiä velan marginaalin mittarina.
 • Yritysverokanta
  Korkokulujen verohyöty on huomioitu Suomen 20 %:n yritysverokannan mukaan.
 • Velkaantumisaste
  Velkaantumisaste kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta eli velkaantuneisuutta. Verrokkiryhmän velkaantumisasteeksi on valittu verrokkiyhtiöiden mediaani velkaantumisasteesta. Suhdeluku on laskettu jakamalla yrityksen nettovelka yrityksen tämänhetkisellä oman pääoman markkina-arvolla.

 

Arvostuskertoimien johtaminen

Pääoman keskikustannusten lisäksi esitämme neljännesvuositasolla toimialakohtaisia mediaaneja arvostuskertoimista (EV/EBITDA ja EV/EBIT) käyttäen samoja verrokkiryhmiä kuin pääoman keskikustannuksia laskettaessa. Kertoimet kuvastavat viimeisen 12 kuukauden ajanjaksoa. Esitetyt kertoimet on laskettu seuraavalla tavalla: tämänhetkinen markkina-arvo/käyttökate, viimeiset 12 kk (EV/EBITDA) ja tämänhetkinen markkina-arvo/liikevoitto ennen veroja ja korkokuluja, viimeiset 12 kk (EV/EBIT).

Kuten edellä mainittu, pankkisektorin pääomarakenne poikkeaa muiden perinteisten toimialojen rakenteesta. Pankkisektorille esitämme tämän takia seuraavat kertoimet: Price to Book (P/B-luku), joka kuvaa yrityksen markkina-arvon suhdetta kirjanpitoarvoon sekä Price to Earnings (P/E-luku), joka kuvaa osakeyhtiön markkinahinnan ja tuloksen suhdetta.

 

Contact us

Matias Lindholm

Partner, Corporate Finance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7885

Seuraa ja osallistu