DAC7 compliance -palvelut

Mikä DAC7?

DAC7-direktiivi edustaa viimeisintä hallinnollisen yhteistyön kehitystä välittömän verotuksen alalla Euroopan unionissa. 1. tammikuuta 2023 alkaen direktiivi asettaa uusia huolellisuus- (due diligence-) sekä raportointivelvoitteita digitaalisille alustoille, kuten verkkokauppa-, vuokraus- sekä ruoantoimitusalustat.

Kaikilla digitaalisilla alustaoperaattoreilla, jotka toimivat missä tahansa EU-jäsenmaassa on direktiivin mukaisesti velvollisuus rekisteröityä saadakseen yksilöllisen tunnistenumeron. Alustojen velvollisuuksiin kuuluvat tietojen kerääminen raportoitavista myyjistä sekä kaikkien olennaisten toimien vuosittainen raportointi jäsenmaiden veroviranomaisille. Raportoitavat olennaiset toimet tarkoittavat DAC7-direktiivissä tavaroiden tai palveluiden myyntiä sekä liikennevälineiden tai kiinteän omaisuuden vuokraamista. Vaikka vain tietty osa yrityksen liiketoiminnasta täyttäisi digitaalisen alustan ja raportoitavan olennaisen toimen määritelmät, yritys tulee siitä huolimatta velvolliseksi rekisteröitymään ja täyttämään raportointivelvoitteet.

Kerättävät ja raportoitavat tiedot sisältävät tunniste- ja osoitetietoja, taloustietoja sekä tiedon kotipaikasta. Direktiivi sisältää myös poikkeussääntelyä, jonka mukaan tietyt alustaoperaattorit eivät kuulu velvoitteiden piiriin. Myös tällaisten alustaoperaattoreiden tulee kuitenkin osoittaa vuosittain poikkeussäännöksen täyttyminen asianmukaisen dokumentaation perusteella.

Esimerkkejä eri toimialoilta

Kuljetustoiminta

MaaS-liikennepalveluita (Mobility as a Service) tarjoavat alustat, kuten Uber ovat ilmeinen esimerkki sellaisista digitaalisista alustoista, jotka kuuluvat todennäköisesti DAC7-direktiivin raportointivelvoitteiden piiriin. Kun alustaoperaattorin työntekijöiden suorittamia olennaisia toimia ei pidetä direktiivin mukaisina myyjien olennaisina toimina, keskeiseksi kysymykseksi liikkuvuuspalvelualustojen osalta muodostuu se, pidetäänkö alustalla toimivia kuljettajia työntekijöinä vai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Tämän seikan osalta useassa eri EU:n jäsenvaltioissa toimivien digitaalisten alustaoperaattoreiden olisi hyvä olla tarkkaavaisia. Jos yksikin jäsenvaltio tulkitsisi kuljettajat itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, raportointivelvollisuus voi tällöin koskea alustaoperaattoria.

Myös perinteisten taksipalvelujen tarjoajien tai sellaisten digitaalisten alustatoimijoiden, jotka tarjoavat alustaympäristöä perinteisten taksipalvelujen tarjoajille, tulisi harkita huolellisesti DAC7-direktiivin mahdollisia vaikutuksia. Lisäksi olisi hyvä huomata, että digitaalisen alustan tietty liiketoimintamalli voi aikaansaada raportointivelvollisuuden, vaikka velvoitteiden piiriin kuuluva liiketoiminnan osa ei palvelisi suoraan asiakasta. Esimerkkinä tästä voisi olla sähköpotkulaudoille tai muille mikroliikkuvuuspalvelujen tarjoajille tarjottavat latauspalvelut.

Majoitus

Majapaikkojen ja asuntojen vuokraa mahdollistavat alustat, kuten Airbnb, ovat yksi DAC7-direktiivin ensisijaisista kohteista. Majoituspalvelun tarjoajan tietojen ja myyntitoimien tunnistamisen lisäksi alustaoperaattorin on annettava tietoja vuokrakiinteistöstä sekä siitä, kuinka monta vuokrapäivää ja vuokraustransaktiota raportointikausi on sisältänyt.

Vakiintuneita hotelliyrityksiä ja hotellipalveluita tarjoavia digitaalisia alustoja koskien direktiivissä on kuitenkin säädetty joistakin poikkeuksista. Sellaisten digitaalisten alustaoperaattoreiden, joiden alustalla toimivien myyjien olennaisten tapahtumien määrä tietyn kiinteistökokonaisuuden osalta raportointikauden aikana on yli 2000, ei tarvitse raportoida myyjien olennaisista toimista. Lisäksi yrityksen liiketoimintamallista riippuen jotkin alustat voidaan vapauttaa raportointivelvoitteista, jos ne tarjoavat ainoastaan käyttäjien luettelointi- tai mainospalveluita, käyttäjien uudelleenohjaus- tai siirtopalveluita tai ainoastaan käsittelevät maksuja olennaisiin toimiin liittyen.

Ruoankuljetus

Ruoankuljetusalustat, kuten Wolt ja Foodora, ovat myös todennäköisesti kohteita DAC7:n asettamille raportointivelvoitteille. Näiden digitaalisten alustaoperaattoreiden on ilmoitettava alustallaan toimivien ravintoloiden ja muiden mahdollisten toimijoiden huolellisuusvelvoitteiden mukaiset tiedot (due diligence) sekä tiedot ravintoloiden myynnistä, joka on tapahtunut kyseessä olevalla alustalla. Lisäksi samoin kuin kuljetusalalla, kysymys ruoan toimittajien asemasta työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina on merkittävä alustaoperaattoreiden raportointivelvoitteiden kannalta.

Verkkokauppa

Olipa kyse suuremmista online-markkinapaikoista, kuten eBay ja Amazon, tai pienemmistä toimijoista, kuten käytetyn tavaran markkina-alustoista tai verkkohuutokaupanpitäjistä, DAC7-direktiivillä on merkittäviä vaikutuksia kaikille verkkokauppaoperaattoreille. Kuljetusalan ja majoitustoiminnan ohella verkon markkinapaikat ovat yksi DAC7-direktiivin ensisijaisista kohteista, ja kaikki digitaaliset alustaoperaattorit, joiden liiketoimintakokonaisuus on verrattavissa verkkokauppoihin, kuuluvat todennäköisesti DAC7-direktiivin soveltamisalaan. Riippuen DAC7-direktiivin paikallisista tulkinnoista sekä siitä, miten alustojen rooli tulkitaan tarkemmin, mahdollisesti jopa verkkoviestintäalustat, kuten Whatsapp tai Telegram saatetaan lukea direktiivin soveltamisalaan.

DAC7-direktiivissä on säädetty joistain poikkeuksista raportoitavia myyjiä koskien. Digitaalisten alustaoperaattoreiden ei tarvitse ilmoittaa myyjistä, joilla on alle 30 raportoitavaa toimea tai joiden olennaisten toimien arvo on enintään 2000 euroa raportointikauden aikana. On huomattava, että jos raportoitava myyjä ylittää nämä kynnysarvot millä tahansa määrällä jopa vasta raportointikauden viimeisenä päivänä, kyseinen myyjä ja sen toiminta luetaan raportointivelvollisuuden alaisuuteen kuuluviksi.

Perinteiset toimialat

DAC7-direktiivi ei ole toimialakohtainen, eikä sitä pidä unohtaa edes perinteisempiin toimialoihin ja tavanomaisiin liiketoimintamalleihin keskittyvissä organisaatioissa. Velvollisuus digitaaliseksi alustaoperaattoriksi rekisteröitymiseen ja raportoinnin toteuttamiseen saattaa tulla kyseeseen, vaikka vain pieni osa liiketoiminnasta täyttäisi DAC7-direktiivissä asetetut kriteerit. Esimerkkejä toimialoista, joilla direktiivin vaikutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ovat ESG-, kierrätys- ja kiertotalouden hankkeet tai toimitusketjun optimointiohjelmat, jotka sisältävät digitaalista B2B-, B2C- tai C2C-yhteistyötä ja hyödyntävät liiketoiminnassaan alustaympäristöjä.

Esimerkkinä erityisemmästä toimialasta, joka voi kuulua DAC7 -direktiivin soveltamisalaan on terveydenhuoltoala. Nykypäivänä melko yleisenä käytäntönä on, että sairaalassa työskentelevät lääkärit työskentelevät omalla toiminimellä tai osakeyhtiön kautta sen sijaan, että olisivat työntekijöitä. Koska asiakas voi varata ajan tietylle lääkärille sairaalan verkkosivustolta ja lääkäri voi laskuttaa hoitopalvelun sairaalan sijasta, raportointivelvollisen digitaalisen alustaoperaattorin kriteerit voivat täyttyä.

Näin voimme auttaa DAC7-kysymyksissä

Voimme tarjota asiakkaillemme end-to-end-tukea kaikissa DAC7-velvoitteiden noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten lainsäädännön muutoksiin valmistautumisessa, huolellisuusvelvoitteiden täyttämisessä (due diligence) ja raportoinnin varsinaisessa toteutuksessa sekä siirtymisessä uuteen toimintamalliin.

Alustava arviointi ja valmistelu

Voimme auttaa määrittämään DAC7-direktiivin mahdolliset vaikutukset asiakkaidemme liiketoiminnassa sekä oikeudellisesta että teknologisesta näkökulmasta. Tuemme organisaatiossa tarvittavien mahdollisten muutosten valmistelussa ja suunnittelussa.

Ota yhteyttä

Suunnittele, rakenna ja toteuta

Voimme auttaa tarvittavien hallinto- ja datan hallintastrategioiden, sekä myös mahdollisten teknisten ratkaisujen suunnittelussa, rakentamisessa ja toteuttamisessa, jotta organisaationne voi vastata riittävästi DAC7-direktiivissä asetettuihin vaatimuksiin.

Ota yhteyttä

Due diligence ja raportointi

Kun DAC7-direktiivi tulee voimaan, voimme auttaa huolellisuus- ja raportointivelvoitteiden täyttämisessä (due diligence), mukaan lukien myyjien todentaminen, tietojen kerääminen, lopullisen DAC7-raportin kokoaminen sekä veroviranomaisten mahdollisiin jatkokysymyksiin vastaaminen.

Ota yhteyttä

Digitaalisen liiketoimintamallin ja strategian kehittäminen uuden lainsäädännön mukaisesti

Digitaalista liiketoimintaa koskeva lainsäädäntö muuttuu ennennäkemättömällä tahdilla, eikä aina ole helppoa pysyä mukana kehityksessä. Digitaalisen liiketoimintaympäristön lainsäädännön, teknologian ja digitaalisten liiketoimintamallien syvällisen tuntemuksemme ansiosta voimme auttaa asiakkaidemme digitaalisten liiketoimintamallien ja -strategian suunnittelussa, arvioinnissa ja uudelleensuuntaamisessa. Tämä sisältää muun muassa DAC7 -direktiivin mahdollisten vaikutusten arvioinnin digitaalisiin liiketoimintamalleihin, mutta ei rajoitu siihen.

Ota yhteyttä

Muutosten hallinta ja koulutukset

DAC7-direktiivi on erittäin merkittävä lainsäädäntömuutos Euroopan unionissa, ja sillä on laajat vaikutukset lukuisiin eri toimialoihin ja liiketoimintamalleihin kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Vaikutukset ulottuvat jopa sellaisiin yrityksiin, jotka toimivat enimmäkseen unionin ulkopuolella. Muutosjohtamisen tuen ja DAC7 -koulutusten avulla voimme auttaa valmistelemaan asiakkaitamme ja heidän työntekijöitään muutokseen sekä mahdollisiin uusiin prosesseihin ja käytäntöihin.

Ota yhteyttä

Mitä DAC7-direktiivin eteen tulee tehdä ja koska

DAC7-direktiivin mukaiset huolellisuusvelvoitteet (due diligence) on saatettava päätökseen kunkin raportointikauden loppuun mennessä, joka on kalenterivuosi. Ensimmäinen  huolellisuusvelvoitteita koskeva määräaika on 31. joulukuuta 2023. Olennaisten raportoitavien toimien ilmoittamisen määräaika on seuraavan vuoden tammikuun lopussa. Ensimmäinen raportoinnin määräaika on 31. tammikuuta 2024.

DAC7 aikajana

DAC7-avainkäsitteet

Mikä on ’digitaalinen alusta’?

Digitaalinen alusta on mikä tahansa ohjelmisto, verkkosivu tai sovellus, jonka avulla myyjät voivat tavoittaa ostajansa tarkoituksenaan suorittaa olennaisia toimia joko suoraan tai epäsuorasti.

Mikä on ‘alustaoperaattorin yksilöllinen tunniste’?

Kaikkien tunnistettujen digitaalisten alustaoperaattoreiden on rekisteröidyttävä jollekin Euroopan unionin jäsenvaltion veroviranomaiselle saadakseen alustaoperaattorin tunnuksen, jota tarvitaan olennaisten toimien raportointiin. Rekisteröinnin laiminlyönti voi johtaa seuraamuksiin ja jopa toiminnan estämiseen unionissa. Jos alustatoimija on rekisteröity toiseen jäsenvaltioon tai on muutoin vapautettu verosta, se saattaa silti joutua ilmoittamaan tästä poikkeuksesta kirjallisesti joillekin jäsenvaltioille.

Mikä on ’olennainen raportoitava toimi’?

Olennaiseksi raportoitavaksi toimeksi katsotaan tavaroiden tai palvelujen myynti ja ajoneuvojen tai omaisuuden vuokraus.

Mitä ovat DAC7-huolellisuusvelvoitteet?

Digitaalisten alustojen on aloitettava myyjiensä tarkistaminen ja kerättävä asiaankuuluvat tiedot raportointia varten. Nämä tiedot sisältävät muun muassa tiedon myyjän nimestä, henkilötunnuksesta, jos kyseessä on luonnollinen henkilö, osoitteesta, TIN- ja ALV-tunnisteista sekä pankkitiedot, tulotiedot vuosineljännekseltä, mahdolliset palkkiot, ja tiedot maksetuista palkkioista ja veroista. Digitaalisen alustan vastuulla on varmistaa, että nämä tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Sellaisten myyjien toiminta, jotka eivät täytä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia on estettävä alustalla.

Miksi PwC

Meillä on ainutlaatuinen yhdistelmä syvällistä EU-lainsäädännön osaamista, vero- ja oikeudellisia teknologiavalmiuksia sekä ymmärrystä digitaalisen liiketoiminnan vaatimuksista ja haasteista. Tarjoamme mielellämme tukea kaikissa DAC7-direktiiviin liittyvissä kysymyksissä, kaikkien EU-maiden organisaatioille ja jopa hyvin monimutkaisille digitaalisten alustojen liiketoimintamalleille, jotka kattavat useita lainkäyttöalueita.

Ota yhteyttä

Jari Kärkkäinen

Jari Kärkkäinen

Partner, Tax & Legal Technology, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7487

Alexandra Shtromberg

Alexandra Shtromberg

Tax & Legal Technology, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7792

Seuraa ja osallistu