Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Muutoksenhaku

Verotusta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta.

Verohallinnon päätöksistä haetaan pääsääntöisesti oikaisua verotuksen oikaisulautakunnalta.

Verohallinnon päätökset ennakkoratkaisuja lukuun ottamatta ovat pääsääntöisesti oikaisulautakuntamenettelyn piirissä. Esimerkiksi verotarkastuksissa tämä tarkoittaa sitä, että verovelvollinen antaa ensin kommenttinsa verotarkastuskertomuksesta, sen jälkeen Verohallinnon päätöksestä ja jos päätös ei miellytä, voidaan oikaisua vaatia verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisulautakunnat ovat osa Verohallintoa, mutta niissä on myös ulkopuolisia jäseniä.

Vasta oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa ensimmäiseen täysin riippumattomaan tuomioistuimeen, hallinto-oikeuteen.

Veroprosessi hallintotuomioistuimissa

Verohallinnon ennakkoratkaisuihin ja verotuksen oikaisulautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus osoitetaan siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Arvonlisäverotusta, tulleja ja valmisteverotusta koskevissa asioissa valitus osoitetaan aina Helsingin hallinto-oikeudelle.

Muutosta on pääsääntöisesti haettava verolajikohtaisten muutoksenhakuaikojen puitteissa, mutta päätöksestä on aina vähintään 30 päivän valitusaika. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika ja valituksen tekemistä koskevat muut oleelliset tiedot löytyvät päätökseen liitetystä valitusosoituksesta. Verovelvollisen vastapuolena hallinto-oikeusprosessissa toimii Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. Oikeudenvalvontayksikkö voi myös hakea valituslupaa verovelvolliselle myönteisistä Verohallinnon, oikaisulautakunnan, keskusverolautakunnan tai hallinto-oikeuden päätöksistä.

Mitä hyvältä verovalitukselta vaaditaan?

Hallinto-oikeusprosessi poikkeaa merkittävästi yleisissä tuomioistuimissa käytävästä oikeusprosessista. Hallintotuomioistuimien erityispiirre on se, että oikeusprosessi on verotuksessa todella harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kokonaan kirjallinen. Suulliset käsittelyt ovat verovalituksissa erittäin harvinaisia. 

Kirjallisessa oikeusprosessissa korostuu käsiteltävän asian vankka asiantuntemus. Sen vuoksi hallinto-oikeusprosessissa menestyy parhaiten verotukseen erikoistuneet asiantuntijat, joita PwC:n vero-osastolla on kymmenittäin. Yhdistetyn vero- ja prosessijuridiikan osaamisensa vuoksi PwC:n asiantuntijat ovat Suomen johtavia verotuksen hallintolainkäytön asiantuntijoita. Pelkkä tuomioistuinprosessin tunteminen ei riitä, eikä sillä voi korvata kattavaa ja syvällistä veroasiantuntemusta.

Verotusta koskevat valitusasiat ovat hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa salaisia. Täten suurta osaa verotusta koskevasta oikeuskäytännöstä ei koskaan julkaista. PwC:n laajan verolitigaatiopraktiikan sekä aktiivisen ja systemaattisen oikeuskäytännön seuraamisen ansiosta meillä on ensiluokkainen tuntemus myös relevantista julkaisemattomasta oikeuskäytännöstä.     

 

Verovalitusta laadittaessa vahva ymmärrys vallitsevasta verolainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä on meille itsestäänselvyys. Pelkkä vahva juridinen argumentaatio ei riitä, jos valituskirjelmän kirjoittaja ei ymmärrä sen taustalla olevia keskeisiä liiketoiminnallisia tosiseikkoja, eikä osaa esittää näitä hallinto-oikeudelle selkeästi.

Juha Laitinen, Partner, Tax Services

Ota yhteyttä

Linda Karhinen

Linda Karhinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7793

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7409

Eija Kuivisto

Eija Kuivisto

Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7876

Rami Karimeri

Rami Karimeri

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7841

Seuraa ja osallistu