Liiketoimintamallin muutos

Tutustu viimeaikaisen esimerkkimme kautta, miten voimme auttaa:

Lähtötilanne: 

Konserni A hankki konsernin B vahvistaakseen tuoteportfoliotaan ja laajentaakseen markkina-aluettaan. Konserni A toimi ns. keskitetyssä johtamismallissa, jossa konsernin emoyhtiö toimi päämiehenä ja ohjasi konsernin valmistus- ja myyntiyhtiöiden toimintaa. Emoyhtiöön oli keskitetty liiketoiminnan kannalta merkittävimpiä päätöksiä tekevät henkilöt. Konsernin B toimintamallissa strateginen päätöksenteko oli keskitetty emoyhtiöön, mutta valmistus- ja myyntiyhtiöt vastasivat paikallisesti operatiivisesta toiminnasta. Molemmilla konserneilla oli oma hankinta- ja jakeluverkosto sekä varastot.

Ratkaisu: 

Konsernien toimintojen integroimiseksi ja synergiaetujen sekä operatiivisen tehokkuuden aikaansaamiseksi konsernin operatiivista toimintaa päätettiin yhdenmukaistaa, mikä edellytti myös veromallin muuttamista. Suunnittelun perustaksi valittiin konsernin A keskitetty päämiesmalli, sillä se katsottiin liiketoiminnan strategisten tavoitteiden ja operatiivisen toiminnan ohjaamisen kannalta selkeämmäksi ja tehokkaammaksi rakenteeksi.

Keskitettyyn päämiesrakenteeseen siirtyminen tarkoitti koko arvoketjun muutosta konsernissa B. Konsernille A integraatio tarkoitti ennen kaikkea uusien tuoteryhmien sekä uusien konserniyhtiöiden valmistus- ja myyntitoimintojen johtamisen keskittämistä ja näiden integrointia toimintamalliin liiketoimi- ja järjestelmätasolta alkaen.

Projektin onnistumisen edellytyksiksi katsottiin syvällinen ymmärryksemme asiakkaan tilanteesta, vahva projektinjohto, kattava muutoksen dokumentointi sekä yhdenmukaistetut operatiiviset toimintapolitiikat.

Konserneissa aloitettiin myös selvitystyö päällekkäisten toimintojen karsimiseksi tiettyjen organisaatioiden johtohenkilöiden osalta, sillä johtaminen keskitettiin uudessa toimintamallissa koko konsernin osalta konsernin A rakenteeseen. Keskittäminen tarkoitti myös olemassa olevien arvoa luovien aineettomien ja aineellisten omaisuuserien siirtoa konserniin A. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn ohella konsernissa päätettiin tarkastella myös syntyneen juridisen yhtiörakenteen selkeyttämistä mm.  yhdistämällä samassa valtiossa sijaitsevia vastaavantyyppistä liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä sekä karsimalla holding-rakenteita.

Miten autoimme asiakasta?
 • Tavoitteiden määrittely yhtiön lähtötilanteen ja uudelle operatiiviselle mallille kohdistettujen odotusten kartoittamisen avulla
 • Avustaminen yhtiön lopullisen toimintamallin kuvaamisessa sekä implementoinnin suunnittelussa ja läpiviennissä
 • Konsernin uuden siirtohinnoittelumallin suunnittelu ja implementointi, sisältäen muutoksen dokumentoinnin ja hintojen markkinaehtoisuuden analysoinnin
 • Arvoketjuanalyysin laatiminen siirtohinnoittelumallin tukemiseksi 
 • Tuki tietojärjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi raportoinnin ja laskutuksen näkökulmasta
 • Tuki konsernin sisäisten toimintapolitiikkojen laatimiseksi ja yhdenmukaistamiseksi
 • Konsernin sisäisten sopimusten laadinnassa avustaminen
 • Erilaiset arvonmääritykset liittyen esimerkiksi toimintojen, riskien tai omaisuuden siirtoihin maasta toiseen (ns. exit tax -kysymykset)
 • Ennakkoratkaisu-, rekisteröinti- ja lupaprosesseissa avustaminen
 • Myynti- ja ostoketjujen arvonlisäverokäsittelyn määrittäminen järjestelmämuutosten tueksi
 • Uuden toimintamallin tullivaikutusten laskeminen ja mitigointi
 • Siirtohintaoikaisujen vero- ja tullivaikutusten määrittäminen
 • Konsernin juridisen yhtiörakenteen suunnittelu ja toimenpiteiden verovaikutusten arviointi
Our integrated approach combines the tax, operational, legal and people change elements: 

Ota yhteyttä

Sari Takalo

Sari Takalo

Partner, Transfer Pricing, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7262

Seuraa ja osallistu