Kansainvälisen verotuksen muutoshankkeet

Verotus on jatkuvassa muutostilassa, ja viime vuosina muutosten tahti on vain kiihtynyt, kun vireillä on entistä enemmän laajoja kansainvälisiä hankkeita. Verosopimuksia eri valtioiden välillä syntyy, niitä muokataan ja joskus myös irtisanotaan. Kaikilla näillä seikoilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kansainvälisen konsernin veropositioon. Huomiotavaa on, että EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytäntö saattaa muokata kansallista lainsäätelyä myös muiden, kuin vain sen valtion osalta, jota ratkaisu koskee. 

Digitalisoitumisen haasteet

Liiketoiminnan digitalisoitumisen haasteisiin reagoidaan monessa maassa kansallisella tasolla säätäen erilaisista digiveroja. Digiverotussääntelyn pirstaloitumista kansallisille tasoille pyritään estämään EU:n toimesta direktiivillä, jolla harmonisoitaisiin ainakin EU:n tasolla aiheeseen liittyvää sääntelyä (Digital Service Tax (DST)). OECD:n BEPS-hankkeen tiimoilta digitaalisen talouden oikeudenmukaista ja reilua verotuskehikkoa pyritään kehittämään eteenpäin vielä EU:takin laajemmalla rintamalla, mutta kehitys on tuskastuttavan hidasta, eikä yksimielisyyttä ole helppo saavuttaa.

Hybridien, väliyhteisöjen ja korkovähennysrajoitusten sääntely

BEPS-hankkeen tiimoilta käsiteltiin myös hybridien, väliyhteisöjen ja korkovähennysrajoitusten sääntelyä. EU eteni asiassa nopeasti ja kyseisiä aihealueita koskevien EU:n jäsenvaltioiden sääntelyn minimitasoiseen harmonisointiin liittyvät direktiivit (ns. ATAD 1 ja 2) ovat suurelta osin jo implementointivaiheessa.EU kuitenkin meni hieman pidemmälle kuin OECD:n BEPS-hanke: EU sääti ATAD:ien myötä myös yleisestä veronkiertosääntelystä EU:ssa sekä ns. exit-verotuksen harmonisoinnista. Lisäksi EU antoi direktiivin pakollisesta tietojen annosta verottajalle tietyissä tilanteissa, ns. Mandatory Disclosure Rules (ns. DAC 6).

Me PwC:llä seuraamme verotuksen muutoshankkeita jatkuvasti ja keskustelemme kanssanne aiheista mielellämme lisää. Globaalin ketjumme myötä kautta saamme ajankohtaista tietoa niin kansallisista mikrotason muutoksista, kuin laajemmista kansainvälisistä muutoshankkeista ja megatrendeistä.

Multilateral Instrument (MLI)

Siltä osin kun OECD:n BEPS-hankkeen muutosehdotukset voivat tulla sovellettavaksi vain verosopimusten säännösten myötä, hankkeen yhteydessä kehitettiin niin sanottu Multilateral Instrument (MLI). Tähän liittyvät erilaisella tahdilla ja erin varauksin valtioita ympäri maailman. Tulevaisuudessa verosopimuksen sisältöä ei voi selvittää vain lukemalla verosopimusta, vaan sen lisäksi tulee huomioida MLI:n mahdollinen vaikutus. Tätä kautta astuu voimaan erityisesti verosopimusten yleistä väärinkäyttöä ja kiinteitä toimipaikkoja koskeva laaja kansainvälinen muutos verotuskäytännöissä.

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelua koskevat OECD:n BEPS-hankkeen sääntelyehdotukset ovat jo laajasti tulleet osaksi sovellettavaa normistoa tai ohjeistusta. Seuraavaksi odotellaan eri maiden kansallisten viranomaisten päätöksiä siitä, millaiseksi soveltamiskäytäntö kansainvälisesti muodostuu.

Kiristynyt verokilpailu valtioiden välillä

Pelkästään OECD:n BEPS-hankkeen teemoista kummunneet eri valtioiden kansalliset toimenpiteet tai EU:n harmonisointitoimet ovat ennennäkemättömällä tavalla ja nopeudella muuttaneet kansainvälisen verotuksen rakenteita ja käytänteitä. Tämän lisäksi valtioiden välinen verokilpailu ei ole kuitenkaan hävinnyt mihinkään ja verotuksen tiivis kytkös politiikkaan ylipäätään näyttäytyy edelleen vahvana. Brexit ja USA:n verouudistus Trumpin aikakaudella vaikuttavat merkittävällä tavalla myös suomalaisten kansainvälisten toimijoiden arkeen. EU:n komissio pyrkii estämään verokilpailua mm. valtion tukia koskevilla tutkimuksillaan, joista on viime vuosina kuultu runsaasti.

Contact us

Martti Virolainen

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7396

Juha Laitinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7409

Sari Takalo

Partner, Transfer Pricing

puh. +358 (0)20 787 7262

Jarno Laaksonen

Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7327

Risto Löf

Partner, People and Organisation

puh. +358 (0)20 787 7811

Mirva Laaksonen

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7261

Iain McCarthy

Partner, Tax Reporting & Strategy

puh. +358 (0)20 787 7975

Maarit Pokkinen

Partner, Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7864

Heidi Viikari

People and Organisation

puh. +358 (0)20 787 7810

Seuraa ja osallistu