Family Business Survey 2021 - Suomen tulokset

Luottamuksen tärkeys ja vaikuttamisen voima

Perheiden on toimittava nyt varmistaakseen tulevaisuuden menestyksen edellytykset

Viime vuoden ennennäkemättömät tapahtumat ovat asettaneet perheyrityksille valtavia haasteita. Ja vaikka monet niistä ovat osoittaneet merkittävää sietokykyä kriisin aikana, nopeasti muuttuva maailman tila on toiminut herätyksenä tulevaisuuden perheyritysten johtajille.

Kymmenennessä PwC:n globaalissa perheyritystutkimuksessa kokoamme 60 suomalaisen perheyrityksen päättäjän ajatukset kuluneesta vuodesta ja tulevaisuuden näkymät sekä yhdistämme havaintoja globaalisti 2 801 vastaajan tiedoista. Havaintomme osoittavat, että omiin arvoihin ja perintöön nojaaminen ei enää riitä yrityksen eteenpäin viemiseksi ja muutoksen voittamiseksi.

Huomisen perheyritys vaatii uutta lähestymistapaa kestävään menestykseen. Se perustuu nopeutettuun digitaaliseen muutokseen, kestävän kehityksen tavoitteiden priorisointiin ja ammattimaiseen hallintoon.

Lataa yhteenveto Suomen tuloksista 2021

 

"Huomisen perheyritys vaatii uutta lähestymistapaa kestävään menestykseen. Se perustuu nopeutettuun digitaaliseen muutokseen, kestävän kehityksen tavoitteiden priorisointiin ja ammattimaiseen hallintoon."

Marko Korkiakoski

Marko Korkiakoski 
Private Company Services Leader, PwC Suomi

Tutustu tutkimuksen teemoihin

Tutkimustulokset ja kolme paneelikeskustelua eri toimialoja eri puolilta maailmaa edustavien perheyritysten omistajien ja johtajien kanssa johtivat raportin seuraaviin pääteemoihin: COVID-19-pandemian vaikutukset, vastuullisuus, digitaalisuus ja uudistuminen sekä perheen hallintotavat.

Perheyritykset osoittivat joustavuutta COVID-19-pandemian keskellä ja ovat valmiita johtamaan pandemian jälkeistä elpymistä.

Vaikka COVID-19 kaatoi monia organisaatioita, perheyritykset osoittivat vahvuutensa ja sopeutuvaisuutensa poikkeusolojen keskellä. Ihmisiä arvostavalla lähestymistavalla, jossa etusijalle asetettiin työntekijöiden ja yhteisöjen hyvinvointi, lähes kaikki antoivat työntekijöille mahdollisuuden etätyöhön ja 27 % suunnitteli tuotannon uudelleen vastaamaan pandemian kiireelliseen kysyntään. 

Kolmannes joutui leikkaamaan osinkojaan ja vain 12 % tarvitsi lisäpääomaa toiminnan turvaamiseen. Taloudellinen sietokyky ulottuu myös tulevaisuudennäkymiin, sillä 88 % perheyrityksistä aikoo monipuolistaa tarjontaansa tai laajentua uusille markkinoille. 94 % uskoo saavuttavansa liiketoiminnan kasvua vuonna 2022.

Perheyritysten on aika muuttaa ansaittu luottamus vaikuttamiseksi ja näyttää esimerkkiä vastuullisuudessa.

Perheyritysten nauttima korkea yhteiskunnallinen luottamus antaa niille mahdollisuuden johtaa kestävää kehitystä esimerkillä. Puheet eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan toimintaa ja ajattelutavan muutosta. 

Vaikka Suomessa 55 % perheyrityksistä on halukkaita johtamaan kestävää kehitystä, vain 48 %:lla on strategia siihen. Ja vaikka 80 % antaa takaisin sosiaalisen vastuun kautta, vain 49 % sanoo kestävyyden olevan kaiken tekemisen ydin. 

Kun paine ympäristön ja yhteiskunnan parantamiseksi yrityksissä kasvaa, tulevaisuuteen tähtäävien perheyritysten on nostettava rimaa. On katsottava hyväntekeväisyyden ulkopuolelle ja lisättävä ESG-ajattelu omiin toimintamalleihin – ja tehtävä konkreettisia tekoja kohti tavoitteita, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Näin toimimalla vältytään kuluttajien, median ja viranomaisten tuomiolta ja varmistetaan vakaus pitkällä aikavälillä.

Kolmannes Suomen vastaajista kertoo olevansa digitaalisesti niin vahvoja, ettei asiaa enää priorisoida.

COVID-19-pandemian seurauksena tapahtunut nopea ja kaikkia koskettava siirtyminen digitaalisiin palveluihin ja kotona työskentelyyn on korostanut vahvojen digitaalisten taitojen ja valmiuksien merkitystä. Vaikka digitaalinen kehitys on ollut perheyritysten asialistalla jo vuosia (80 % kertoi meille olevansa huolestunut teknologian kehityksestä vuoden 2018 tutkimuksessamme), edistyminen on ollut hidasta. 

Suomessa 58 % sanoo, että heidän digitaaliset kykynsä ovat vahvat, ja vain 32 % sanoo, että heidän digitaalinen osaamisensa on niin vahvaa, ettei sitä enää priorisoida. 

Kuinka perheyritysjohtajat voivat parantaa digitaalisia kykyjään lähitulevaisuudessa? Yksi voimavara on NextGenit, seuraajasukupolvi. Vuoden 2019 NextGen-kyselymme kertoi, että nuoremmat perheenjäsenet pitävät teknologiaa yhtenä kolmesta tärkeimmistä muutoksen vetureista. 64 % koki tämän olevan alue, jolla he voisivat tuoda lisäarvoa oman perheen toimintaan.

Perheyritykset voivat hyötyä suuresti ammattimaisesta ja selkeästä hallintorakenteesta.

Ihmissuhteet tekevät perheyrityksestä vahvan, mutta kun henkisesti latautuneet konfliktit syntyvät, ne voivat myös olla menestyksen esteenä. Suomessa perheyhtiöissä vallitsee hyvä yhteisymmärrys ja 85 % sanoo, että kaikilla perheenjäsenillä on samanlainen näkemys yrityksen suunnasta. Suomessa konflikteja perheen sisällä tapahtuu kansainvälistä keskiarvoa harvemmin; lienevätkö rauhalliset suomalaiset luonteenpiirteet selittäviä tekijöitä, ja vastanneista vain 27 % kertoo perheen ajoittaisista ristiriitatilanteista. 

Hallintotavat – Family Governance

Suomalaiset perheet ja omistajat ovat viimeisten vuosien aikana panostaneet kirjallisiin yritystä ja perhettä koskeviin dokumentteihin. Nyt 93 % vastaajista kertoo, että yrityksessä on jonkinlainen hallintotapa. Yleisimmät dokumentit ovat osakassopimus (75 %), testamentti (67 %) ja avioehto (57 %).

Perheen arvot ja yhtenäisyys

Lähes 90 %:lla suomalaisista perheyrityksistä on selkeät arvot ja tarkoitus yrityksen olemassaololle, mutta vain 57 % yrityksistä on kirjannut ja kommunikoinut arvot laajasti eteenpäin. Perheyritysten omistajat ympäri maailman ovat kuitenkin hyvin yksimielisiä siitä, että juuri arvot auttavat heitä luomaan pitkiä asiakassuhteita, löytämään parempia työntekijöitä ja pitämään olemassa olevat työntekijät tyytyväisinä onnellisemman työilmapiirin vuoksi. Arvoja ja juuria kannattaa tulevaisuudessa viestiä ja kirjoittaa ne myös auki, koska yhteiskunnassa arvostetaan entistä enemmän arvopohjaista rekrytointia, johtajuutta sekä kestävän kehityksen teemoja.

Ota yhteyttä

Kari Stenqvist

Kari Stenqvist

Partner, Tax and Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7465

Minna Oksa

Minna Oksa

Director, Legal, Tax & Legal Private Business Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7624

Seuraa ja osallistu