Tullisuunnittelu

Tullineuvonta

Tavaran maahantuontiin ja maastavientiin liittyy paljon suunnittelumahdollisuuksia. Neuvomme oikean tulliselvitysmuodon ja -menettelyn valinnassa. Avustamme lupahakemusten teossa ja tavaran luokittelussa oikeisiin nimikkeisiin sekä koulutamme yrityksenne henkilöstöä Tulliin liittyvissä asioissa. Avustamme myös Tullin jälkikantoihin liittyvissä valitusprosesseissa.

Oikeanlaisilla prosesseilla varmistat, että tulli-ilmoitukset on laadittu oikeilla tiedoilla. Maahantuoja vastaa aina tulli-ilmoitusten oikeellisuudesta huolimatta siitä, että ilmoittamisessa käytetään edustajaa (esim. huolintaliikettä).

 

Tulliin ja valmisteverotukseen liittyviä uutisia

 

Tavaran maahantuontiin ja maastavientiin liittyy paljon suunnittelumahdollisuuksia.

 

Valmisteverotus

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista. Molemmissa tapauksissa verotuksen toimittaa Verohallinto.

Kansallisiin valmisteveroihin kuuluvat jäätelö, virvoitusjuomat, juomapakkaukset ja jätteet. Euroopan unionin jäsenmaissa eräistä tuotteista kannetut valmisteverot kuuluvat harmonioidun eli direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Näitä tuotteita ovat alkoholi, tupakkatuotteet, nestemäiset polttoaineet, sähkö ja eräät polttoaineet. Valmisteverotettavien tuotteiden verotaulukot perustuvat tullinimikkeisiin.

Mikäli yrityksen toimintaan liittyy valmisteveron alaisia tuotteita, kannattaa veron ilmoittamisen ja maksamisen sujuvuuden kannalta hakea toimintaan soveltuva lupa Verohallinnolta.

Avustamme yrityksiä tarvittavien lupien hakemisessa ja selvitämme, kuuluuko tuotteesta maksaa valmisteveroa. Valmisteverotuksesta on mahdollista hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta. Tarvittaessa avustamme myös sitovan tariffitiedon hakemisessa ja valitusprosesseissa.

 

 

Tullikartoitus

Tullikartoitus antaa kokonaiskuvan tuonnin ja viennin määristä ja maksetuista tulleista. Tullikartoitus aloitetaan pyytämällä Tullilta kirjallisesti yrityksen tulli-ilmoituksilla antamat tiedot kolmen vuoden ajalta. Analysoimme tietoja ja laadimme yrityksellesi helppolukuisen esityksen, joka pitää sisällään mm. tiedot yrityksen maksamista tulleista, maahantuonnin arvonlisäverosta, ilmoitetut nimikkeet, alkuperä, tullausarvo ja rahtimaksut.

Tullikartoitus pitää tulosten lisäksi sisällään kommentit ja toimenpidesuositukset. Tullikartoituksen avulla voit saavuttaa säästöjä, aikaa ja välttyä tulevaisuudessa aiheettomilta tulleilta. Mahdollisesti aiheettomasti maksetuista tulleista kannattaa hakea vero-oikaisua viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tullikartoitus ei vaadi yrityksen omien resurssien käyttöä.

 

 

Tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt

Yhteisön tullilainsäädäntö antaa monia mahdollisuuksia, joilla pyritään edistämään EU:ssa toimivien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kun tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt ovat hallinnassa, voidaan käyttää optimaalisesti hyväksi tullilainsäädännön mahdollistamia huojennuksia, helpotuksia ja yksinkertaistuksia.

Tullimenettelyillä voidaan siirtää tullien ja maahantuonnin arvonlisäveron maksua tai kokonaan välttyä maksuista jos tavara esimerkiksi poistuu yhteisöstä. Näiden ns. erityismenettelyiden käyttö edellyttää Tullilta lupaa. Avustamme lupahakemusprosessissa ja huolehdimme siitä, että yrityksessä on riittävät tiedot menettelyn käytölle.

 

 

Tavaran luokittelu

Luokittelulla maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä on vaikutusta tavaralle määrättävien tullien, valmisteverojen ja maahantuonnin arvonlisäveron suuruuteen sekä alkuperään perustuvaan etuuskohteluun ja tuonti- ja vientirajoituksiin. Huolellisen luokittelun tarpeellisuutta ei pidä aliarvioida. Virheellinen luokittelu voi aiheuttaa kustannuksia jälkikäteen. Huolellisella selvittämisellä ja suunnittelulla voit saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Mihin luokittelussa on hyvä kiinnittää huomiota?

Tavaran oikean tullinimikkeen luokittelu on usein annettu huolintayhtiön tehtäväksi. Tavaranhaltija kuitenkin vastaa oikean nimikkeen ilmoittamisesta.

Tulliviranomaiset kiinnittävät tarkastuksissaan huomiota tavaroiden luokitteluun. Väärästä nimikkeestä voi aiheutua huomattavia kustannuksia esimerkiksi silloin, kun käytetyn nimikkeen mukainen tulli on oikean nimikkeen tullia pienempi. Lisäkustannuksia voi syntyä myös, jos yritys on käyttänyt vapaakauppasopimusta tilanteessa, jossa se ei ole mahdollista.

Miten tuonti- ja vientitavaroiden luokittelu tehdään oikein?

Luokittelu perustuu tavaroista saatavissa olevaan informaatioon, joten luokiteltava tavara on tunnettava. Tavaranhaltijalla on yleensä parhaimmat tiedot tavaran ominaisuuksista. Tarvittavia tietoja voivat olla mm. tavaran käyttötarkoitus ja materiaali, sekä se, onko tavara yhtenäinen kokonaisuus, vai onko se eroteltavissa erillisiin komponentteihin. Ilman tarvittavia tietoja nimikkeen valitseminen on vain hyvä arvaus.

Lisäksi luokittelu vaatii tullinimikkeistön ja tariffointitekniikan tuntemusta. Tullinimikkeistö sisältää yleiset tulkintaohjeet, joissa määrätään nimikkeistön soveltamisjärjestys. Lisäksi luokittelun apuna voidaan käyttää nimikkeistöjen selittäviä huomautuksia.

Oikean tullinimikkeen määrittämisessä tarvitaan sekä luokiteltavien tavaroiden tuoteominaisuuksien tuntemusta että luokitteluprosessin tuntemista. Henkilöt, jotka ovat parhaiten selvillä tuotteen ominaisuuksista (esim. insinöörit), eivät aina tunne luokitteluprosesseja ja päinvastoin.

Säännölliset luokittelua koskevat palaverit tulliasioita hoitavien asiantuntijoiden sekä hankinnan ja tuotekehityksen vastaavien kesken hyödyttävät yritystä.

Luokittelun suunnittelulla säästät kustannuksissa

Tavaroiden luokittelu ei ole aina yksiselitteistä. Tullinimikkeistössä voi olla useita lähes identtisiä nimikkeitä, jolloin tavara voisi sopia useamman eri nimikkeen alle. Yritys voi vähentää kustannuksiaan valitsemalla mahdollisista nimikkeistä sellaisen, jonka tullin määrä on pienin.

Esimerkiksi osista valmistetun tavaran luokittelussa saattaa yhden nimikkeen sijaan olla järkevä käyttää erillisiä nimikkeitä jokaiselle osalle. Jos yksittäisiä osia voidaan käyttää useampaan eri tarkoitukseen, voi olla mahdollista valita osalle toinen nimike alemmalla tullimäärällä tai jopa ilman tullia.

 

 

AEO

Authorised Economic Operator (valtuutettu taloudellinen toimija) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. Vastavuoroisen tunnustamisen lisääntyminen muiden maiden vastaavien järjestelmien kautta tulee lisäämään myös AEO-statuksen hyötyjä.

AEO-todistuksen avulla yritys voi osoittaa toiminnalliset ja logistiset käytäntönsä ja saada luotettavan kauppakumppanin aseman. Yritykset hyötyvät yksinkertaistetuista tullimenettelyistä ja tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista.

AEO-todistuksen hakumenettely sisältää hakijan jakeluketjuihin liittyvien sisäisten kontrollien, järjestelmien, prosessien ja turvallisuusstandardien selvittämisen sekä tietoturvan että fyysisen turvallisuuden osalta. Koska selvitystyö kohdistuu yrityksen koko liiketoimintaan, se voi muodostua hakijayritykselle työlääksi.

 

 

Nimikkeistökartoitus

Tullinimikkeellä on vaikutusta tavaralle määrättävien tullien, valmisteverojen ja maahantuonnin arvonlisäveron suuruuteen sekä alkuperään perustuvaan etuuskohteluun ja tuonti- ja vientirajoituksiin. Huolellisen luokittelun tarpeellisuutta ei pidä aliarvioida. Virheellinen luokittelu voi aiheuttaa kustannuksia jälkikäteen. Huolellisella selvittämisellä ja suunnittelulla voit saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

 

Contact us

Juha Laitinen

Partner, Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7409

Valter Sundman

Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7745

Laura Guérin

Customs

puh. +357 (0)20 787 7359

Seuraa ja osallistu