Tävlingen Öppen rapport

Tävlingen är öppen för alla ideella föreningar och för stiftelser. Prissumman är 15 000 euro. Tävlingen går i två serier och prissumman fördelas mellan vinnarna i de båda serierna.

I tävlingen år 2014 bedömdas de rapporter som utarbetar år 2013 som föreningen eller stiftelsen har rapporterat om sin verksamhet och ekonomi till sina intressegrupper. Till tävlingen söker vi rapporter som föreningen eller stiftelsen rapporterar om sin ideella verksamhet och sina målsättningar samt om verksamhetens finansiering, resultat och finansiella ställning. Rapporten kan t.ex. heta årsberättelse eller årsöversikt. Den kan även vara ett officiellt bokslut eller en verksamhetsberättelse.

Priset beviljas utifrån de kriterier som utarbetats av experter för rapportering av samhällsansvar och sakkunniga för PwC:s ideella sammanslutningar och stiftelser. Kriterierna har fastställts av tävlingsjuryn.

Det kostar ingenting att delta i tävlingen.

Närmare upplysningar (på finska)