Kotimainen ja kansainvälinen yritysverotus

Yrityksen toimintaan ja yrityksen tekemiin oikeustoimiin - investointeihin, omaisuuden luovutuksiin ja muihin toimiin - liittyy aina verotuksen näkökulma. Kotimaisen yrityksen osalta esille voi nousta esimerkiksi kysymys ulkomailta kertyviin tuloihin kohdistuvien ulkomaiden verojen hyvittämisestä Suomessa tai yritykselle kertyneiden kulujen vähennyskelpoisuudesta tai jaksottamisesta. Mikäli kysymys on puolestaan ulkomaisesta yrityksestä, jonka on tarkoitus harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, esille nousevat kysymykset siitä, muodostuuko tälle yritykselle Suomeen verotuksellinen läsnäolo kiinteän toimipaikan muodossa ja miten yrityksen on tällaisessa tilanteessa toimittava.

Verotusta koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat lisäksi jatkuvassa muutostilassa. Muutoksilla voi olla olennainen vaikutus niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin yritysten verotukselliseen asemaan Suomessa.
 

Avustamme Suomessa asuvia yrityksiä sekä Suomeen projektitoimituksia tekeviä tai toimintansa Suomeen laajentamista suunnittelevia ulkomaisia yrityksiä mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • yritysveroilmoitukset
 • yritysten tulosta maksettavia veroja koskevan keskeisen lainsäädännön (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki, konserniavustuslaki ja lähdeverolaki) tulkintakysymykset
 • yritysten kiinteistöomistuksista maksettavan kiinteistöveron tulkintakysymykset
 • omaisuuden luovuksista maksettavan varainsiirtoveron tulkintakysymykset
 • veroviranomaisille ja hallintotuomioistuimille osoitettavien hakemusten ja muutoksenhakukirjelmien laadinta
 • verojen laskenta ja raportointi
 • veroasioiden hallinta sekä
 • yritysverotusta koskeva koulutus.

Liiketoiminnan kansainvälistymisestä seuraa monia verotukseen liittyviä kysymyksiä. Ulkomaisen tytäryhtiön perustamiseen ja rahoittamiseen liittyy monia ratkaistavia verokysymyksiä vastaavasti kuin projektitoimituksen aloittamiseen toisessa valtiossa.

Taloudellisen toiminnan tuloksellisuuden yhtenä osatekijänä ovat kansainväliseen liiketoimintaan liittyvien verokysymysten ennustettavuus, hallinta ja optimointi. Kansainvälisen ketjumme välityksellä voimme palvella globaalisti suomalaisia asiakkaitamme.

 

Palvelutarjontamme on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeita kansainväliseen liiketoimintaan liittyen mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Projektitoimitukset
 • Etabloituminen ulkomaille tytäryhtiön muodossa
 • Kansainvälisen operatiivisen liiketoiminnan ja konsernirakenteiden uudelleenjärjestelyt
 • Kansainvälisten yrityskauppojen verorakenteiden suunnittelu
 • Kansainvälisen konsernin kokonaisverorasituksen suunnittelu esim. verotappioiden optimaalisen hyödyntämisen, konsernin sisäisen rahoituksen tai aineettomien oikeuksien näkökulmasta
 • Tieto Eurooppavero-oikeudesta, verosopimuksista ja eri valtioiden verolainsäädännöstä.