Tulli- ja arvonlisäverokoulutuksia vuonna 2014

PwC:n asiantuntijat luennoivat Tullivirkamiesliiton järjestämissä seminaareissa Sokos Hotel Pasilassa, Helsingissä. 

Tavaran vienti yhteisön tullialueelta 16.10.2014

Tulli- ja arvonlisäveroasioihin liittyvät näkökohdat on tärkeää tunnistaa kansainvälistä vientikauppaa käyvässä yrityksessä. Ennakoimalla vältytään turhilta riskeiltä ja voidaan toimia kustannustehokkaasti. Esimerkiksi alkuperään, vientirajoituksiin, ketjukauppaan, toimituslausekkeisiin, ulkomaisiin varastoihin ja projektitoimituksiin liittyvien riskien huomioiminen on välillisen verotuksen näkökulmasta tärkeää.

Koulutuspäivän jälkeen hallitset tavaran viennin perusteet ja käsitteet sekä tullin että arvonlisäverotuksen osalta. Kouluttajina toimivat PwC:n kokeneet kouluttajat, arvonlisäveroasiantuntija Mirka Danielsson ja tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Huom. Tämä koulutus järjestetään myös 15.4.2015.

Lisätietoa: www.tvml.fi

Arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa 13.11.2014

Miten yrityksesi osaa tunnistaa arvonlisäverotukseen liittyvät sudenkuopat kansainvälisessä tavara- ja palvelukaupassa? Tehokkaalla arvonlisäverosuunnittelulla voidaan säästää merkittävästi rahaa ja aikaa. Suunnittelulla voidaan välttää tarpeettomia ikäviä yllätyksiä ja varmistua siitä, että yritykselle ei aiheudu esimerkiksi rekisteröitymisvelvoitetta toisessa valtiossa. Koulutuspäivän jälkeen hallitset perusteet sekä tavara- että palvelukaupan arvonlisäverotuksesta kansainvälisissä tilanteissa.

Päivän vetää PwC:n kokenut arvonlisäveroasiantuntija Mirka Danielsson.

Huom. Tämä koulutus järjestetään myös 19.3.2015.

Lisätietoa: www.tvml.fi

Valmisteverotuksen perusteet 9.12.2014

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä. Valmisteveroihin yhdistetään lisäksi sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita.

Koulutuksessa käydään läpi valmisteverotettavat tuotteet sekä niihin liittyvät toiminnot ja luvat sekä verottomuudet. Lisäksi koulutuksessa annetaan tietoa väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä, tuotteiden siirroista ja verotuksen toimittamisesta. Valmisteveronalaisten tuotteiden verotaulukot perustuvat tullitariffinimikkeisiin, jonka vuoksi käsitellään myös nimikkeistöä ja sitovan tariffitiedon hakemista. Tämän lisäksi ohjeistetaan ennakkoratkaisun hakemisessa.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulli- ja valmisteveroasiantuntija Paavo Östberg.

Lisätietoa: www.tvml.fi

Tehoa ja tulkinta-apua arvonlisäverovähennyksiin 21.1.2015

Laaja vähennysoikeus on arvonlisäverotuksen perusperiaate, jolla estetään veron kertaantuminen. Tiettyjen edellytysten tulee silti täyttyä, jotta vähennysoikeutta voidaan käyttää. Toisaalta kaikkien hankintojen sisältämiä arvonlisäveroja ei voida vähentää, vaan niiden vähennysoikeutta on rajoitettu. Yritykselle syntyy tarpeettomia kustannuksia, jos vähennyskelpoista arvonlisäveroa ei huomata tai osata vähentää. Toisaalta virheellisesti tehdyt vähennykset voivat johtaa viivästyskorkoihin ja veronkorotuksiin.

Tule kertaamaan arvonlisäveroverovähennyksen perusteet ja syventämään osaamistasi tulkintaa vaativissa tilanteissa. Päivän aikana käymme läpi muun muassa hankalia rajanvetotilanteita ja viimeisintä oikeuskäytäntöä. Päivän aikana opit tehostamaan yrityksesi arvonlisäverovähennyskäytäntöjä. Päivä sopii myös esimerkiksi tilitoimistossa työskenteleville.

Päivän vetää PwC:n kokenut arvonlisäveroasiantuntija Ritva Nyrhinen.

Lisätietoa: www.tvml.fi

Tariffoinnin perusteet haltuun 10.2.2015

Nimikkeistö on lähtökohtana useissa Tullin kantamissa veroissa. Ei ole aina lainkaan itsestään selvää, mihin nimikkeeseen tavara tulee luokitella. Oikeaoppisella ja suunnitelmallisella tavaran tariffoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä maahantuontikustannuksiin. Oikean nimikkeen ilmoittaminen Tullille on aina tuojan/viejän vastuulla. Lisäksi myös valmisteveronalaisten tuotteiden verotaulukot perustuvat tullitariffinimikkeisiin.

Koulutuksessa saat peruskäsityksen tavaran luokittelusta ja opit miten tavaralle löydetään oikea nimike. Koulutus sopii kaikille tuonnin/viennin ja valmisteverotuksen parissa työskenteleville.

Kouluttajana toimii PwC:n kokenut tulliasiantuntija Paavo Östberg.

Lisätietoa: www.tvml.fi