Tax Express 4/2015

Kotimainen
yritysverotus


Kansainvälinen
yritysverotus

 
ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Lakiasiat

 

Hallituksen esitys sukupolvenvaihdokseen liittyvän perintö- tai lahjaveron maksuajan pidentämisestä

Hallitus esittää perintö- ja lahjaverolakiin sisältyviä yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että verolle myönnettävää maksuaikaa pidennettäisiin viidestä vuodesta seitsemään vuoteen.

Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan tämän vuoden kesäkuussa. Uutta, pidennettyä maksuaikaa voitaisiin kuitenkin soveltaa kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa sukupolvenvaihdoshuojennukseen oikeuttava lahja tai perintö on saatu 1.1.2015 tai sen jälkeen. Jos verotus olisi tällaisessa tapauksessa jo toimitettu ennen lain voimaantuloa, vaatimus maksuajan pidentämisestä voitaisiin esityksen mukaan tehdä vielä kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Katso hallituksen esitys

 

Sähkönsiirtoliiketoiminta voitiin siirtää EVL 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla

Turun HAO 18.2.2015 15/0067/3

Turun hallinto-oikeuden päätös koski valitusta A Oy:n saamasta ennakkoratkaisusta. Ratkaisussa oli kysymys siitä, saiko sähkönmyyntiä, sähkönsiirtoa ja tietojärjestelmäpalveluiden tuottamista harjoittanut A Oy siirtää sähkönsiirtoliiketoimintansa kokonaan omistamalleen B Oy:lle EVL 52 d §:n mukaisella veroneutraalilla liiketoimintasiirrolla. Edelleen, ratkaistavana oli, voiko A Oy myydä verovapaasti liiketoimintasiirron jälkeen B Oy:n jakautumisessa syntyneet yhdeksän yhtiön osakkeet.

Turun hallinto-oikeuden mukaan sähkönsiirtoliiketoimintaa voitiin pitää sellaisena taloudellisesti itsenäisenä yksikkönä, joka muodostaa oman varojen ja velkojen kokonaisuuden. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että liiketoimintasiirrossa jäivät siirtymättä vähäiset sähkönsiirtoliiketoiminnan tuottamiseen liittyvät tehtävät. Liiketoimintasiirtoa seuraaville yritysjärjestelyille oli ratkaisun mukaan toiminnallisia syitä ja kyse oli pitkälti toiminnan uudelleen järjestämisestä ja valmistautumisesta yrityskauppoihin. Huomioon ottaen nämä seikat sekä sen, että käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet ovat elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa säädetyin edellytyksin pääsääntöisesti verovapaasti luovutettavissa, asiassa ei voitu soveltaa veronkiertosäännöstä, toisin kuin Verohallinnon oikeudenvalvontayksikkö oli valituksessaan vaatinut.

Lue koko ratkaisu

 

Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitettuun verotustietojen vaihtoa koskevaan FATCA-sopimukseen liittyvät lakimuutokset vahvistettu

HE 301/2014 vp, vahvistettu 20.2.2015

Kuten kerroimme Tax Expressin numerossa 5/2014, Suomi allekirjoitti 5.3.2014 Yhdysvaltojen kanssa niin kutsutun hallitustenvälisen sopimuksen Yhdysvaltojen FATCA-lainsäädännön (Foreign Account Tax Compliance Act) soveltamisesta. Sopimuksen nojalla tullaan vaihtamaan vuosittain automaattisesti verotusta koskevia tietoja. FATCAn avulla Yhdysvallat haluaa estää Yhdysvalloissa verovelvollisten henkilöiden veronkiertoa ulkomaisia finanssilaitoksia hyväksi käyttäen.

Tasavallan presidentti on hyväksynyt FATCA-sopimuksen ja sopimukseen liittyvät lakimuutokset 20.2.2015. Sopimuksen mukaan Suomen on velvoitettava suomalaiset finanssilaitokset selvittämään asiakkaistaan Yhdysvalloissa asuvat henkilöt ja toimittamaan heidän tuloja ja varallisuutta koskevat tietonsa Verohallinnolle, joka lähettää ne edelleen Yhdysvaltoihin.

Ensimmäinen raportointi Verohallinnolle tapahtuu vuonna 2015 ja se koskee tietoja vuodesta 2014 alkaen. Verohallinto tulee antamaan tiedonantovelvollisuudesta päätöksen ja se valmistelee myös FATCAn vuosi-ilmoitusmenettelyä, joka tulee tapahtumaan Ilmoitin.fi-palvelun avulla.

Finanssialan toimijat ovat alkaneet tunnistaa asiakkaidensa verotuksellisia asuinvaltioita FATCAn mukaisesti 1.7.2014 lukien. Vanhojen asiakkaiden osalta tunnistaminen on suoritettava 30.6.2016 mennessä. Yhtiöasiakkaiden osalta sopimus edellyttää myös määräysvaltaa käyttävien henkilöiden asuinvaltion tunnistamista.

Lue lakiin liittyvä hallituksen esitys

Lue Verohallinnon tiedote 25.6.2014

 

Verohallinnon ohje kiinteistön ja osakehuoneiston tulolähteestä, diaarinumero A208/200/2014, 9.2.2015

Verohallinto on antanut ohjeen koskien kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tulolähdettä. Ohje korvaa Verohallinnon vuodelta 2013 toimitettavaa verotusta varten antamiin yhtenäistämisohjeisiin sisältyneen kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tulolähdettä koskevan ohjeistuksen. Uusi ohje korvaa myös vapaa-ajan asunnon yksityiskäyttöä koskevan kysymyskohdan 1 ohjeesta Verohallinnon kannanottoja yritysverokysymyksiin 2008.

Ohje keskittyy käsittelemään perusteita, joiden mukaan ratkaistaan kiinteistön ja osakehuoneiston kuuluminen elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tulolähteeseen. Ohje vastaa asiasisällöltään korvattuja ohjeita.

Ohjetta sovelletaan vuoden 2014 verotusta toimitettaessa ja sen antamisen jälkeen toimitettavassa ennakkoperinnässä.

Lue koko ohje

 

Verohallinnon ohje arvopaperisijoittamisen tulolähteestä, diaarinumero A206/200/2014, 9.2.2015

Verohallinto on antanut ohjeen arvopaperisijoittamisesta saadun tulon tulolähteen määrittelystä. Ohje korvaa Verohallinnon vuodelta 2013 toimitettavaa verotusta varten antamiin yhtenäistämisohjeisiin sisältyneen arvopaperisijoittamisen tulolähteen määrittelyä koskevan ohjeistuksen.

Ohjeen asiasisältö vastaa aiempaa ohjeistusta. Yrityksen harjoittama arvopaperikauppa ja muu arvopaperisijoittaminen katsotaan elinkeinotoiminnaksi, jos se on jatkuvaa, suunnitelmallista ja aktiivista sekä toiminnassa otetaan taloudellista riskiä ja tavoitellaan voittoa. Arvopaperikauppaa varten perustettu yhtiö katsotaan lähtökohtaisesti elinkeinotoiminnan harjoittajaksi muiden elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttyessä. Yleishyödyllisen yhteisön harjoittamaa arvopaperikauppaa verotetaan vain poikkeuksellisesti elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Sama koskee luonnollisen henkilön käymää arvopaperikauppaa.

Ohjetta sovelletaan vuoden 2014 verotusta toimitettaessa ja ohjeen antamisen jälkeen toimitettavassa ennakkoperinnässä.

Lue koko ohje

 

Verohallinnon ohje verotuksen toimittamisen periaatteista, diaarinumero A28/200/2015, 13.2.2015

Ohje korvaa vuoden 2014 lokakuussa annetun ohjeen verotuksen toimittamisen periaatteista ja vastaa tuota ohjetta. Vain ohjeen kohtaa 2.4 Luottamuksensuoja on täsmennetty ratkaisujen KHO 2012:21 ja KHO 2012:74 osalta.

Lue koko ohje


Julkaistu 26.2.2015