Tax Express 2/2015

Kotimainen
yritysverotus


Kansainvälinen
yritysverotus

 
ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Lakiasiat

 

Ennakonpidätysprosentti osingoista nousi vuoden 2015 alusta

Listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 7,5 prosentin suuruinen ennakonpidätys, jos saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä. Ennakonpidätys on kuitenkin 28 prosenttia siltä osin kuin osingonsaajan samalta yhtiöltä samana verovuonna saamien osinkojen määrä ylittää 150 000 euroa. Aikaisemmin vastaava ennakonpidätyksen määrä oli 150 000 euroa ylittävän osingon osalta 27 prosenttia.

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen Ennakonpidätys osingoista ja Verohallinnolle tehtävät ilmoitukset (Diaarinumero A14/200/2015). Päivitetyssä ohjeessa on huomioitu ennakonpidätysprosentin muutos.

Lue koko ohje

 

Holdingyhtiön osakasta ei verotettu toiselle osakkaalle jaetusta työperusteisesta osingosta

Helsingin hallinto-oikeus, 14.1.2015

Puolisot A ja B omistivat puoliksi holdingyhtiö X Oy:n. Yhtiön kaikki osakkeet olivat samanlajisia eikä yhtiöjärjestyksessä ollut määrätty osingosta. X Oy oli osakkaana lääkäritoimintaa harjoittavassa Y Oy:ssä, joka oli jakanut X Oy:lle B:n työpanokseen perustuvaa osinkoa. Tämä osinko oli verotettu työpanososinkoa koskevien sääntöjen mukaan B:n tulona. Tämän jälkeen X Oy:n yhtiökokous päätti jakaa A:lle ja B:lle osinkoa osakeomistuksen perusteella sekä lisäksi B:lle työpanokseen perustuvaa osinkoa saman määrän, jonka X Oy oli saanut Y Oy:ltä. Puoliso A ei työskennellyt Y Oy:ssä. Asiassa oli kysymys siitä, tuliko A:n verotettavaksi tuloksi katsoa puolet X Oy:n osakeomistuksen perusteella jakamasta osingosta vai puolet kaikesta X Oy:n jakamasta osingosta, jolloin A:ta verotettaisiin myös X Oy:n B:lle jakamasta työpanososingosta.

Ratkaisussaan Helsingin hallinto-oikeus korosti sitä, että työperusteista osinkoa koskevat säännökset ovat ensisijaisia suhteessa muihin osinkotulon verottamista koskeviin säännöksiin. Koska A:n puolisoa on jo verotettu Y Oy:n jakamasta työpanososingosta, hallinto-oikeus katsoi, että A:ta ei tule verottaa tästä samasta osingosta. Siten A:n verotuksessa hänen osinkotulonaan oli verotettava vain X Oy:n osakkeenomistajien tekemän osingonjakopäätöksen mukaisesti puolet sellaisesta osingosta, jonka yhtiö oli jakanut osakeomistuksen perusteella.

Ei lainvoimainen.

 

Huoneistojen myynnin ei katsottu vaikuttavan kaupungin vuokra-asuntoyhtiön tuloverovapauteen

KVL 64/2014, 17.12.2014

Kaupungin X omistama A Oy oli TVL 20 §:n 1 momentin 3 kohdan tarkoittama tuloverosta vapaa osakeyhtiö, joka harjoitti asuntojen hankintaa, omistamista ja vuokraamista kaupungin X alueella. A Oy oli vuonna 1986 hankkinut asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat kolmen soluasuntoina vuokratun huoneiston hallintaan. Osakkeet oli tarkoitus myydä ja myynnistä saatavilla varoilla oli tarkoitus hankkia A Oy:n asiakaskunnalle paremmin soveltuvia pieniä asuntoja. A Oy ei ollut myynyt asuntoja toimintansa aikana.

Keskusverolautakunnan ratkaisun mukaan pelkkä asunto-osakkeiden myynti ei muuttanut A Oy:n verotuksellista asemaa tuloverosta vapaana yhtiönä, kun otettiin huomioon yhtiön toiminta ja sen omistama asuntokanta myynnin jälkeen.

Ennakkoratkaisu on annettu vuosille 2014 ja 2015 ja se ei ole lainvoimainen.

Lue koko ratkaisu 


Julkaistu 29.1.2015