Tax Express 21/2014

Kotimainen
yritysverotus


Kansainvälinen
yritysverotus

 
ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Lakiasiat

 

Verohallinnon tuli luovuttaa yhtiölle sen verotarkastukseen liittyvät henkilökunnan haastatteluja koskevat muistiinpanot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, 3.12.2014

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu (14/1008/3) koski verotarkastuksen kohteena olevan yhtiön Verohallinnolle osoittamaa tietopyyntöä, jonka Verohallinto oli hylännyt. Yhtiön esittämä tietopyyntö koski yhtiön henkilökunnan haastattelujen pohjalta laadittuja muistiinpanoja, jotka liittyivät yhtiössä suoritettuun verotarkastukseen. Hallinto-oikeuden mukaan haastatteluista laaditut muistiinpanot ovat sellaisia viranomaisen asiakirjoja, joiden luovuttamisesta yhtiön haltuun Verohallinto ei voinut julkisuuslain perusteella kieltäytyä.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen.

 

Osinkojen lähdeverotuksen syrjivyyttä koskeva keskusverolautakunnan ratkaisu

KVL 49/2014, 22.10.2014

Ennakkoratkaisua hakenut luxemburgilainen henkivakuutusyhtiö tarjosi asiakkailleen sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia. Osa sijoituksista oli tehty suomalaisten osakeyhtiöiden osakkeisiin, joihin liittyvien osinkotulojen tosiasiallinen edunsaaja Suomen ja Luxemburgin välisen verosopimuksen perusteella oli henkivakuutusyhtiö. Osakkeet kuuluivat yhtiön sijoitusomaisuuteen. Yhtiön omistusosuus osakkeisiin oli alle 10 prosenttia osinkoa jakavien yhtiöiden osakepääomasta.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko henkivakuutusyhtiön Suomesta saaduista osingoista perittävä lähdevero ja oliko Suomen lähdeverolain säännöksiä sekä verosopimuksen määräyksiä pidettävä syrjivinä ottaen huomioon SEUT 63 artiklan 1 kappaleen määräys sekä Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) tuomio asiassa C-342/10 komissio vs. Suomi.

Keskusverolautakunnan (”KVL”) ratkaisun mukaan henkivakuutusyhtiön saamista osinkotuloista oli suoritettava Suomessa lähdeveroa lähdeverolain ja verosopimuksen mukaisesti. Perusteluina KVL katsoi, ettei luxemburgilaisen henkivakuutusyhtiön ja EUT:n tuomiossa mainitun yhtiön tilanteet olleet objektiivisesti tarkastellen samanlaiset. Henkivakuutusyhtiön saaman osingon ja EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdassa säädetyn vähennyksen ei katsottu muodostavan yhteyttä vastaavin perustein kuin mitä eläkelaitoksia koskeneessa tuomiossa C-342/10.

Ennakkoratkaisu on annettu vuoden 2015 loppuun asti. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.

Lue koko ratkaisu

 

Ulkomaisten eläkelaitosten Suomesta saamien osinkojen lähdeverotus muuttuu 2015

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että kotimaista eläkelaitosta vastaavan ulkomaisen yhteisön Suomesta saaman osinkotulon kokonaismäärästä vähennettäisiin osuus elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (”EVL”) mukaisesta menosta, jonka kotimaiset eläkelaitokset voivat vähentää muun muassa eläkesitoumuksiensa takia. EVL 8 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan eläkelaitokset voivat vähentää verotettavasta tulostaan eläkesitoumuksistaan johtuvan vastuun kattamiseen tarvittavat vakuutusteknisten perusteiden mukaan lasketut määrät.

Vastaava ulkomainen yhteisö voisi vähentää menosta osuuden, joka vastaa Suomesta saadun osingon osuutta osingon saajan liikevaihdosta. Vähennysoikeutta sovelletaan vain sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista saatuun osinkoon, silloin kun osingonsaaja omistaa välittömästi alle 10 % osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta. Vähennyksen edellytyksenä on myös, että osingonsaajana olevalla yhteisöllä on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jonka kanssa Suomella on sopimus tietojenvaihdosta veroasioissa ja josta on saatavissa riittävät tiedot verotuksen toimittamiseksi. Lisäksi edellytetään, että osingonsaaja esittää Verohallinnolle selvityksen vähennyksen määrästä ja perusteista.

Lakimuutoksen tarkoituksena on saattaa Suomen lainsäädäntö vastaamaan Euroopan unionin oikeutta. Tasavallan presidentti vahvisti lain muutoksen perjantaina 28. marraskuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2015 ja sitä sovelletaan tuloon, joka saadaan 1.1.2015 tai sen jälkeen. 

Lue hallituksen esitys (HE 157/2014)

 

Verohallinnolle yleinen toimivalta verosopimuksissa tarkoitettujen asioiden ratkaisemiseksi

HE 173/2014 25.9.2014, hyväksytty 28.11.2014

Verohallinto on toimivaltainen viranomainen Suomen ja vieraan valtion välisissä verosopimuksissa vuoden 2015 alusta voimaan tulevan veromenettelystä annetun lain muutoksen myötä. Muutoksen myötä toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä ei enää yksilöidä, vaan toimivalta on yleinen.

Verohallinnolle siirtyvät toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ovat laajemmat kuin nyt voimassa olevassa Valtiovarainministeriön asetuksessa. Toimivalta säilyy kuitenkin Valtiovarainministeriöllä, jos toimivaltaa ei sopimuksen mukaan voida siirtää, tai jos kyseessä on periaatteellisesti tärkeä asia, jolloin Valtiovarainministeriö voi ottaa asian ratkaistavakseen.

Lue hallituksen esitys


Julkaistu 11.12.2014