Tax Express 19/2014

Kotimainen
yritysverotus


Kansainvälinen
yritysverotus

 
ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Lakiasiat

 

 

Ulkomaisen veron hyvityksen perustetta laskettaessa ei edellytetä veron tosiasiallista maksua lähdevaltiossa

Korkein hallinto-oikeus 159/2014 31.10.2014

Suomessa yleisesti verovelvollinen yhtiö oli vuonna 2010 harjoittanut liiketoimintaa Suomen lisäksi ulkomailla muun muassa Virossa ja Iso-Britanniassa sijaitsevista kiinteistä toimipaikoista käsin. Yhtiö ei ollut maksanut Viroon tuloveroa, koska Virossa syntynyttä voittoa ei ollut siirretty Suomen pääliikkeelle. Iso-Britanniassa puolestaan veroa ei maksettu aikaisempien vuosien tappioiden käyttämisen vuoksi.

KHO katsoi, että laskettaessa kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (menetelmälaki) 4 §:n 3 momentin mukaista ulkomaisen veron hyvityksen enimmäismäärää, veropohjassa on otettava lukuun Iso-Britannian ja Viron kiinteille toimipaikoille kertyneiden liiketulojen määrät. KHO:n mukaan hyvityspohjaa laskettaessa ei edellytetä, että tulosta olisi tosiasiallisesti maksettu veroa lähdevaltiossa. Merkitystä sen sijaan on sillä, että tulo on Suomessa veronalaista ja että siitä on maksettava menetelmälain mukaan hyvitettävää veroa.

Lue koko ratkaisu

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu konsernilainasaamisen menetyksen vähennyskelvottomuudesta

Helsingin HaO 14/0970/6, 31.10.2014

B Oy oli omistanut välillisesti ruotsalaisen C AB:n kautta A Oy Ab:n koko osakekannan 23.12.2009 asti, jolloin se myi C AB:n osakkeet (ja välillisesti A Oy Ab:n osakkeet) ulkopuoliselle. B Oy:n osakekannan oli pääosin omistanut luxemburgilainen holdingyhtiö E, jonka osakekannan oli puolestaan omistanut caymansaarelainen holdingyhtiö F.

A Oy Ab oli vuoden 2011 veroilmoituksellaan vähentänyt noin 13,7 miljoonan euron suuruisen B Oy:ltä olleen lainasaamisen menetyksen. Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli se, oliko lainasaaminen syntynyt A Oy Ab:n ja B Oy:n kuuluessa samaan konserniin ja oliko lainasaamisen menetys vähennyskelpoinen A Oy Ab:n verotuksessa.

Hallinto-oikeuden mukaan asiaa tulee tarkastella tosiasiallisen määräysvallan näkökulmasta. Ratkaisun perusteluissa todetaan, että holdingyhtiö F:lla on ollut välitön määräysvalta EU:n jäsenvaltiossa toimivassa holdingyhtiö E:ssa ja välillinen määräysvalta velallisyhtiö B Oy:ssä ja velkojayhtiö A Oy Ab:ssä. Lisäksi E oli omistanut vähintään 10 % B Oy:stä. Tästä syystä E oli katsottava EVL 16 §:n 7 kohdassa ja EVL 6 b §:n 7 momentissa tarkoitetuksi konserniyhtiöksi. Lainasaamisen katsottiin syntyneen A Oy Ab:n ja B Oy:n kuuluessa samaan konserniin, eikä sen menetys ollut A Oy Ab:lle vähennyskelpoinen meno.

Lue koko ratkaisu

 

Korkoleikkurisäännöksen tasevertailu on tehtävä konsernin ylimmän emoyhtiön konsernitilinpäätöstä käyttäen

KVL 45/2014, 8.10.2014

Keskusverolautakunta on antanut ratkaisun siitä, minkä konsernitilinpäätöksen perusteella on tehtävä korkomenon vähennysoikeutta rajoittavan EVL 18 a §:n 3 momentin mukainen tasevertailu. Tapauksessa luxemburgilaisen sijoitusrahaston perustama holdingyhtiö X S.à.r.l. oli suomalaisen A Oy:n emoyhtiö. A Oy puolestaan oli suomalaisen alakonsernin emoyhtiö ja sillä oli kokonaan omistettu tytäryhtiö B Oy, jolla oli tytäryhtiö C Oy.

Keskusverolautakunnan ratkaisun mukaan EVL 18 a §:n 3 momentissa tarkoitettu konsernitase tulee olla sijoitusrahaston välittömästi omistaman X S.à.r.l:n laatima, koska se oli Luxemburgin kirjanpitolainsäädännön mukaan kirjanpitovelvollinen, joka voi laatia konsernitilinpäätöksen. A Oy:n laatimaa Suomen kirjanpitolain mukaista alakonsernin konsernitilinpäätöstä ei voitu pitää säännöksessä tarkoitettuna konsernitilinpäätöksenä. Asian ratkaisun kannalta ei ollut merkitystä sillä, että X S.à.r.l. saattoi erityissäännöksen perusteella jättää konsernitilinpäätöksen laatimatta.

Ennakkoratkaisu on annettu vuosille 2014 ja 2015 ja se ei ole lainvoimainen.

Lue koko ratkaisu

 

Verohallinnon ohje veron kiertämissäännöksen (VML 28 §) soveltamisesta

Verohallinnon ohje diaarinumero A126/200/2014, 24.10.2014

Verohallinto on antanut 24.10.2014 ohjeen VML 28 §:n soveltamisedellytyksistä sekä sen soveltamiseen liittyvistä tilanteista. Ohjeessa käsitellään myös pykälään liittyvää oikeuskäytäntöä esimerkiksi erilaisissa myynti-, lahjoitus- ja vuokraustilanteissa sekä osakkaan ja yhtiön välisissä järjestelyissä.

Lue ohje kokonaisuudessaan

 

Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa

Verohallinnon päätös, 31.10.2014

Verohallinto on antanut 31.10.2014 päätöksen, jonka mukaan matkakuluvähennysten määrä vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa pysyy vuoden 2013 luvuissa.

Oman auton osalta vähennyksen määrä säilyy 0,25 eurossa, moottoripyörän osalta 0,17 eurossa ja mopon osalta 0,09 eurossa kilometriltä. Myös työnantajan omistaman auton osalta vähennys säilyy ennallaan 0,20 eurossa kilometriltä. Polkupyörän osalta vähennys on 85 euroa vuodessa. Vähennys myönnetään kustannuksista esitetyn luotettavan selvityksen perusteella.

Tämä päätös tulee voimaan 15. päivänä marraskuuta 2013.

Lue lisää


Julkaistu 13.11.2014