Tax Express 18/2014

Kotimainen
yritysverotus


Kansainvälinen
yritysverotus

 
ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Lakiasiat

 

Hallitus esittää muutosta kiinteistöverolakiin

HE 188/2014

Hallitus esittää kiinteistöverolain muuttamista muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin enimmäismäärän osalta. Esityksen mukaan kyseinen kiinteistöveroprosentti voisi olla enemmän kuin 0,6 prosenttia kunnanvaltuuston määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi, jos se ei ylitä kunnanvaltuuston päättämää yleistä kiinteistöveroprosenttia. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Lue hallituksen esitys kokonaisuudessaan

 

Tytäryhtiön velan konvertoinnista omaan pääomaan ei aiheudu veroseuraamuksia

Vaasan HaO diaarinumero 14/0380/1, 22.10.2014

Yhtiö A Oy oli hankkinut yhtiön B koko osakekannan kansainväliseen konserniin kuuluvalta ruotsalaisyhtiöltä. Samalla A Oy hankki eri kaupalla konsernilla B:ltä olevat 25,4 miljoonan euron lainasaamiset yhden euron kauppahinnalla.

Ratkaistavana oli kysymys siitä, syntyykö A Oy:lle veronalaista tuloa, mikäli se muuntaa B:ltä olevan lainasaatavan B:n omaksi pääomaksi SVOP-rahastoon. A:n oli tarkoitus kirjata yksi euro B:n osakkeiden hankintamenon lisäykseksi. Verohallinto oli ennakkoratkaisussaan katsonut, että A:lle realisoituu konversiossa lainasaamisen nimellisarvon ja sen hankintamenon erotuksen suuruinen veronalainen tulo.

Vaasan HaO kumosi ennakkoratkaisun ja totesi, että muuntamisesta ei aiheudu A Oy:lle tuloa. Ratkaisun perusteluissa todetaan, että velkojen konvertointi omaan pääomaan suoritetaan ilman välitöntä vastasuoritusta emoyhtiölle. Kun saamisten hankintahinta yksi euroa kirjataan osakkeiden hankintamenoon, muuntaminen ei kerrytä tuloa kirjanpidossa. Edelleen, konversio ei osakkeenomistajan pääomasijoituksena realisoi emoyhtiölle myöskään veronalaista tuloa.

Ratkaisu ei ole lainvoimainen. 

Lue hallinto-oikeuden ratkaisu

 

Peruskorko ja viitekorko ovat pysyneet ennallaan

Verohallinnon ohje 14.10 2014, A117/200/2014

Verohallinto on 14.10. antanut ohjeen, jonka mukaan valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistama peruskorko sekä Suomen Pankin ilmoittama ja vahvistama viitekorko pysyvät ennallaan.

Peruskorko on 0,5 prosenttia ajalla 30.6.2014—31.12.2014. Verotuksessa peruskorko vaikuttaa muun muassa osakaslainasta perittävän koron suuruuteen ja sitä käytetään myös niin sanotun negatiivisen koron laskemisessa.

Kesäkuussa 2014 vahvistettua 0,5 prosentin viitekorkoa sovelletaan verotuksessa 1.1.2015—31.12.2015 välisenä aikana ja se vaikuttaa muun muassa palautuskorkoon, jäännösveron korkoon, maksettavaan yhteisökorkoon, veronlisäykseen, viivekorkoon ja verotilin viivästyskorkoon.

Lue Verohallinnon ohje

 

Verotuksen toimittamisen periaatteita

Verohallinnon ohje 10.10.2014, A27/200/2014

Verohallinto on antanut 10.10.2014 ohjeen, joka korvaa vuoden 2013 alussa päivitetyn ohjeen verotuksen toimittamisen periaatteista. Ohjeessa on huomioitu verotuksen toimittamiseen liittyvien säännösten ja ohjeiden muutokset.

Keskeiset verotuksen toimittamiseen liittyvät periaatteet sisältyvät verotusmenettelystä annetun lakiin ja hallintolakiin. Hallintolaki on hallintoasioissa noudatettava yleislaki, jota sovelletaan, kun verotusmenettelystä annetussa laissa ei ole jostain asiasta erikseen säädetty.

Verotuksen toimittamisen keskeiset periaatteet ovat verotuksen tasapuolisuus, asian selvittämisvelvollisuus, luottamuksensuoja, päätöksen perusteleminen ja asianomaisten kuuleminen. Hallintolaki sisältää säännökset muun muassa esteellisyydestä, oikaisuvaatimusmenettelystä ja päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta.

Lue Verohallinnon ohje


Julkaistu 30.10.2014