Tax Express 1/2014

Kotimainen
yritysverotus


Kansainvälinen
yritysverotus

 
ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Yritys-
oikeus


Säätiö ei ollut yleishyödyllinen elinkeinotoiminnan laajuuden vuoksi

KHO:2013:200

Säätiö toimi painotuotteiden myyntiä ja valmistusta harjoittavan kansainvälisen konsernin emoyhteisönä, minkä lisäksi se harjoitti merkittävää adressien välitystä osana konsernin toimintaa.
Säätiön toiminnan tarkoituksena oli tukea toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään nuorisoa taloudellisesti, sivistyksellisesti ja sosiaalisesti. Säätiö toteutti tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia nuorille ja nuorten toimintaa edistäville säätiöille ja yhteisöille sekä tukemalla taloudellisesti poliittista nuorisojärjestöä.

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisön yleishyödyllisyys edellyttää, että yhteisö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Tuloverolain 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Kuitenkaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotulona ei pidetä mm. adressien myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että säätiötä ei ole pidettävä yleishyödyllisenä yhteisönä. Säätiön harjoittama elinkeinotoiminta oli laajuudeltaan ja mittavuudeltaan niin suurta suhteessa säätiön muuhun tulonhankintaan ja varojenkäyttöön, että säätiön ei katsottu toimivan yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Asiassa ei myöskään soveltunut luottamuksensuojasäännös, vaikka säätiötä oli verotettu aikaisemmin yleishyödyllisenä yhteisönä.

Katso koko ratkaisu

 

Luonnollisen henkilön määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden välisten lainasaamisten menetys oli verotuksessa vähennyskelpoinen meno

KHO 2014:8

Luonnollinen henkilö A omisti X Oy:n kokonaisuudessaan ja Y Oy:stä 65 prosenttia. Y Oy:stä 10 prosenttia omisti luonnollinen henkilö B ja 25 prosenttia Z Oy. A:n osakeomistukset yhtiöissä olivat suoria. X Oy:llä oli Y Oy:ltä pääomalainasaatavaa 120 000 euroa ja muuta lainasaatavaa 100 000 euroa. Y Oy:n jouduttua konkurssiin X Oy kirjasi pesänhoitajan ilmoitukseen perustuen lainojen menetyksenä ja arvonalentumisena kuluksi 195 000 euroa.

Muiden saamisten kuin myyntisaamisten menetykset ja arvonalentumiset eivät elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 16 §:n 7 kohdan mukaan ole verotuksessa vähennyskelpoisia, jos saaminen on sellaiselta osakeyhtiöltä, jonka osakepääomasta verovelvollinen yksin tai yhdessä muiden EVL 6 §:n 7 momentissa tarkoitettujen konserniyhtiöiden kanssa omistaa vähintään 10 prosenttia. Konserniyhtiöllä tarkoitetaan kyseisen lainkohdan mukaan osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluvia yhtiöitä tai sellaisia yhtiöitä, joissa kaikissa yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, oikeushenkilöllä tai näillä yhdessä on osakeyhtiölain 8 luvun 12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaava määräysvalta.

KHO:n mukaan lainasaamisten menetykset ja arvonalenemiset eivät olleet EVL 16 §:n 7 kohdan nojalla vähennyskelvottomia sillä perusteella, että luonnollisella henkilöllä A:lla oli määräysvalta X Oy:ssä ja Y Oy:ssä. KHO:n tulkinta vastasi näin ollen EVL 16 §:n 7 kohdan sanamuotoa, jonka mukaan säännöksessä tarkoitettu menetyksen ja arvonalenemisen vähentämisen estävä konsernirakenne syntyy vain siten, että velkojayhtiö omistaa velallisyhtiötä yksin tai konserniyhtiönsä kanssa yhtiöomistuksen kautta.

Verotuskäytännössä EVL 16 §:n 7 kohtaa on sovellettu myös silloin, kun konsernisuhde on muodostunut luonnollisten henkilöiden suoran osakeomistuksen ja määräysvallan kautta. Verovuosien 2008–2013 verotukseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, jos saamisen menetyksen tai arvonalentumisen vähentäminen on tällä perusteella hylätty.

Lue koko ratkaisu

 

Suomen ja Kyproksen tuloverosopimusta sovelletaan vuoden 2014 alusta alkaen

Vuonna 2012 solmittua Suomen ja Kyproksen välistä verosopimusta sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

Sopimuksella on vaikutusta muun muassa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain eli ns. väliyhteisölain soveltamisessa. Kypros on ollut eräs niistä harvoista EU-/ETA-alueen maista, joiden kanssa Suomella ei ole ollut verosopimusta. Näin ollen Suomessa yleisesti verovelvollisen osakkuus kyproslaisessa yhteisössä väliyhteisölain tarkoittamalla tavalla on saattanut johtaa väliyhteisölain soveltamiseen.

Katso Suomen verosopimustilanne 12.11.2013

 

Uusia Verohallinnon päätöksiä ja ohjeita

Päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta

Diaarinumero A174/200/2013, 18.12.2013

Verohallinto on antanut päätöksen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta. Päätös koskee muun muassa tulotietojen, varallisuustietojen ja velka- ja vähennystietojen antamista Verohallinnolle sekä muita mahdollisia ilmoitettavia tietoja. Päätöstä sovelletaan vuodelta 2014 annettaviin tietoihin.

Lue koko päätös

 

Päätös verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Diaarinumero A173/200/2013, 30.12.2013

Verovelvollisen ilmoitusvelvollisuus täytetään antamalla veroilmoitus. Nyt annetussa päätöksessä on määräyksiä mm. veroilmoituksen antamisesta, veroilmoituksen määräajoista, veroilmoituksella annettavien tietojen sisällöstä ja veroilmoituksen allekirjoittamisesta.

Päätös on tullut voimaan 1.1.2014. Yhteisöjen veroilmoitusta koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin vasta verovuodelta 2014 annettaviin ilmoituksiin. Verovuodelta 2013 annettaviin yhteisöjen veroilmoituksiin sovelletaan aiempaa Verohallinnon 20.12.2012 antamaa päätöstä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista (1089/2012).

Lue koko päätös

 

Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksua koskeva ohje päivitetty

Verohallinnon ohje diaarinumero A201/200/2013, 20.12.2013

Luonnollisten henkilöiden esitäytetyt veroilmoitukset perustuvat suurelta osin sivullisten antamiin tietoihin. Verohallinto on päivittänyt ohjetta sivullisen tiedonantovelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seurauksena määrättävästä laiminlyöntimaksusta.

Verohallinnon päivitetystä ohjeesta ilmenevät mm. vuosi-ilmoitustietojen antamistavat, poikkeavat vuosi-ilmoituksen jättöajat vuonna 2014, ohjeet lykkäyksen hakemiseksi vuosi-ilmoituksen antamiseen sekä laiminlyöntimaksun perusteet ja määrä.

Lue koko ohje

 

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2013 toimitettavaa verotusta varten

Verohallinnon ohje diaarinumero 164/200/2013, 13.1.2014

Verohallinnon yhtenäistämisohjeet on tarkoitettu tueksi tulkittaessa verosäännöksiä. Ohjeen mukaan yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on aina ensisijainen verotuksen peruste.

Annettu ohje korvaa ohjeen A98/200/2012. Uusittuun ohjeeseen on tehty muuttuneesta lainsäädännöstä aiheutuvat täydennykset ja korjaukset. Veronkorotusta koskevaa lukua on muutettu veronkorotuskäytäntöä lieventävään suuntaan. Muutoin ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia.

Lue koko ohje

 

Uusia Verohallinnon tiedotteita

Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tappioiden käyttämisestä omistajanvaihdoksen jälkeen

Kerroimme Tax Expressin numerossa 20/2013 korkeimman hallinto-oikeuden (”KHO”) ratkaisusta 2013:178, jonka perusteella keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle voidaan myöntää tappioiden poikkeuslupa omistajanvaihdostilanteessa. Verohallinto on antanut 20.12.2013 asiaa koskevan tiedotteen, jolla Verohallinto vahvistaa toimivansa KHO:n ratkaisun mukaisesti.

Tiedotteen mukaan tappioiden poikkeuslupa voidaan myöntää keskinäiselle kiinteistöyhtiölle, jos yhtiö esittää luvan myöntämiselle erityiset syyt. KHO:n ratkaisun mukaisesti erityisinä syinä voidaan pitää mm. sitä, että

  • yhtiö jatkaa toimintaansa
  • tappiot ovat tarpeen yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta
  • tappiot eivät ole muodostuneet kauppatavaraksi.

Lue koko tiedote

 

Vuoden alusta muutoksia osinkojen verotukseen ja ennakonpidätykseen

Verohallinnon 27.12.2013 antamassa tiedotteessa kerrotaan osinkoveromuutoksesta ja muutosten vaikutuksesta osinkojen ennakonpidätykseen vuoden 2014 alusta alkaen.

Kuten aiemmissa Tax Expressin numeroissa olemme kertoneet, muutoksia on tullut niin julkisesti noteerattujen kuin noteeraamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen verotukseen. Lisäksi varojenjakoa vapaasta omasta pääomasta aletaan pääsääntöisesti verottaa kuten osinkoja. Muutokset koskevat osinkoja, jotka ovat nostettavissa 1.1.2014 tai myöhemmin.

Verohallinnon tiedotteessa muistutetaan osinkojen ennakonpidätyksestä. Ennakonpidätysvelvollisuus luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille maksettavista osingoista koskee listattujen yhtiöiden lisäksi nyt myös listaamattomia yhtiöitä.

  • Ennakonpidätys julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 25,5 prosenttia.
  • Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeraamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

Tiedotteen mukaan Verohallinto antaa uuden ohjeen osinkojen verotuksesta alkuvuoden aikana.

Lue koko tiedote

 

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2013 annettava pääsääntöisesti viimeistään 31.1.2014

Verohallinnon tiedote 13.1.2014

Työnantajien, muiden suoritusten maksajien sekä tiedonantovelvollisten on annettava vuosi-ilmoitus vuonna 2013 maksamistaan ja välittämistään suorituksista pääsääntöisesti viimeistään 31.1.2014. Jos työnantajalla on ollut vuonna 2013 yli 15 työntekijää, työnantajan tulee antaa vuosi-ilmoitus sähköisesti.

Lue koko tiedote

 

Valtiovarainministeriö on päivittänyt väliyhteisölain ns. harmaata listaa

Valtiovarainministeriön asetus 1284/2013

Valtiovarainministeriö on päivittänyt listaa ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (1217/1994) 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista eli valtioista, joissa asuvien yhteisöjen tuloverotuksen tasoa pidetään olennaisesti alhaisempana kuin Suomessa. Asetuksella kumottiin aikaisempi asiaa koskeva asetus.

Listalla olevat valtiot ovat 1.1.2014 alkaen Arabiemiirikunnat, Barbados, Bosnia ja Hertsegovina, Georgia, Kazakstan, Makedonia, Malesia, Moldova, Montenegro, Serbia, Singapore, Sveitsi, Uruguay, Uzbekistan ja Tadžikistan. Verrattuna edelliseen asetukseen, listalle on uusina valtioina otettu Uruguay ja Tadžikistan.

Katso koko asetus

 

Avainhenkilön osakesaantoon voi ansiotuloverotuksen sijaan kohdistua lahjaverotus ja lahjaverohuojennus

Korkein hallinto-oikeus antoi viime viikon perjantaina kolme ratkaisua siitä, milloin osakkeiden vastikkeeton tai alihintainen luovutus yhtiön avainhenkilölle katsotaan työsuhteeseen perustuvaksi ansiotuloksi ja milloin taas kyseessä on verotuksellisesti lahja. Kysymys on ollut aika ajoin esillä oikeus- ja verotuskäytännössä ja nyt saadut ratkaisut linjaavat jatkossa annettavia ratkaisuja ja verotuspäätöksiä. Asia on tärkeä mm. siitä syystä, että lahjoituksena käsitteleminen johtaa yleensä alhaisempaan verotukseen ja lahjaan saattavat myös soveltua erityiset sukupolvenvaihdoshuojennukset, jolloin osakkeet arvostetaan selvästi niiden käypää arvoa alhaisempaan arvoon.

Kaikille nyt puheena oleville tapauksille on yhteistä se, etteivät osakkeita saavat henkilöt olleet sukua yhtiöiden muiden osakkaiden kanssa. Samoin kaikissa ratkaisuissa osakkeiden saajat olivat työskennelleet yhtiön lukuun ennen osakkeiden saamista. Vaikka kaikki kolme ratkaisua koskivat samaa em. rajanvetoa, niiden olosuhteet kuitenkin poikkesivat jonkin verran toisistaan. Näistä olosuhteista johtuen kahdessa ratkaisussa (KHO 2014:4 ja KHO 2014:6) päädyttiin lahjaverotukseen ja yhdessä (KHO 2014:5, äänestysratkaisu) yhtiön työntekijään tulisi kohdistumaan ansiotuloverotus.

Katso ratkaisujen yksilölliset olosuhteet ja päätöstekstit tarkemmin oheisista linkeistä:

KHO:2014:4

KHO:2014:5

KHO:2014:6


Keskeisin lopputulokseen vaikuttanut tekijä annettujen ratkaisujen perusteella oli se, missä määrin ja keiden välillä omistusosuudet tulivat järjestelyjen johdosta muuttumaan.

  Annettujen ratkaisujen perusteella voidaan kokoavasti todeta, että keskeisin lopputulokseen vaikuttanut tekijä niissä oli se, missä määrin ja keiden välillä omistusosuudet tulivat järjestelyjen johdosta muuttumaan. Esimerkiksi ensimmäisessä ratkaisussa KHO 2014:4 enemmistöosakas tuli luopumaan kokonaan omistuksestaan yhtiöstä ja tämä tuli tapahtumaan osittain yhtiön liiketoimintaa käytännössä hoitaneen työntekijän hyväksi. Ratkaisun mukaan tällaiseen osakeluovutukseen kohdistuisi lahjaverotus ja lahjan arvo määritettäisiin ns. sukupolvenvaihdoshuojennussäännösten mukaisesti.

Vastaavasti toisessa ratkaisussa KHO 2014:5 omistussuhteiden ei katsottu muuttuvan merkittävästi kun avainhenkilö tuli omistamaan 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja pääosakkaat jäivät edelleen omistamaan enemmistön yhtiön osakkeista. Osakkeita katsottiin tuossa tapauksessa annettavan työsuhteeseen perustuen ja etu tultaisiin verottamaan työntekijän ansiotulona.

Asia ratkaistiin näin siitä huolimatta, että annetun selvityksen mukaan tarkoituksena oli myöhemmin vaiheittain jatkaa omistuksen siirtämistä avainhenkilölle.

Toisaalta myöskään kolmannessa ratkaisussa KHO 2014:6 omistussuhteet eivät tulleet muuttumaan merkittävästi, kun luovutuksen kohteena tuli olemaan vain 6 prosenttia yhtiön osakkeista. Kuitenkin kun lahjoitus tuli tapahtumaan yhtiön vähemmistöosakkaiden välillä, ei etua katsottu annettavan työsuhteen perusteella, vaan kyseessä oli lahja.

Nämä ennakkoratkaisut toki selkeyttävät oikeustilaa sen suhteen, milloin alihintainen tai vastikkeeton osakeluovutus tulisi katsoa saajan työsuhteeseen perustuvaksi ansiotuloksi ja milloin sitä tulisi käsitellä verotuksessa lahjana. Asiassa tulee kuitenkin ottaa huomioon jokaisen yksittäistapauksen erityispiirteet ja arvioida niiden perusteella todennäköistä verokohtelua sekä mahdollisesti hakea asiasta ennakkoratkaisua.

Jos olet suunnittelemassa yhtiössänne esimerkiksi sukupolvenvaihdosta, avainhenkilön sitouttamista tai muuten muuttamassa yhtiönne omistusrakennetta, ota yhteyttä veroasiantuntijaamme. Pohditaan yhdessä, mikä ratkaisu on tarkoituksenmukaisin tilanteessanne.

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

Mikko Lundstedt
puh. 020 787 7608

Joonas Järvenpää
puh. 020 787 8180