Tax Express 15/2013

Kotimainen yritysverotus

Kansainvälinen yritysverotus ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Yritys-
oikeus

 

Hallituksen esitys koulutusvähennyksestä

Hallitus esittää laskennallista työntekijöiden koulutukseen perustuvaa lisävähennystä elinkeinotoiminnan ja maatalouden harjoittajille (HE 95/2013). Vähennyksen voisi saada ensimmäisen kerran verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Todelliset palkka- ja koulutuskustannukset olisivat työnantajalle edelleenkin vähennyskelpoisia lisävähennyksen ohella. Tuloverolain mukaista toimintaa harjoittavalla työnantajalla olisi mahdollisuus saada korvausta koulutuksen järjestämisestä suorana tukena (HE 99/2013).

Lisävähennyksen tavoitteena on kannustaa työnantajia lisäämään työntekijöiden koulutuksen määrää. Hallituksen esitys liittyy työmarkkinajärjestöjen kesken syksyllä 2011 solmittuun raamisopimukseen, jossa sovittiin muun muassa osaamisen kehittämisen parantamisesta.

Vähennykseen oikeuttava koulutus

Laskennallisen lisävähennyksen perusteena olisi työnantajan elinkeinotoiminnassa työskentelevälle työntekijälle järjestämä vähintään yhden tunnin mittainen yhtäjaksoinen koulutus, joka liittyy työntekijän työtehtäviin ja ylläpitää ja edistää tämän ammatillista osaamista. Vähennyksen perusteeseen luettavaa koulutusta olisivat esimerkiksi yrityksen ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä yrityksen sisäiset koulutukset. Koulutusvähennystä ei kuitenkaan saisi esimerkiksi perehdytyksestä tai työnopastuksesta. Koulutuksen tulisi sisältyä työnantajan laatimaan koko henkilöstön kattavaan koulutussuunnitelmaan, jonka tulisi täyttää laissa tarkemmin määritellyt vaatimukset.

Koulutusvähennystä ei saisi siltä osin kuin työntekijä on osallistunut koulutukseen loma- tai vapaa-aikanaan tai työtekijän palkkakustannuksiin on saatu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea.

Vähennyksen määrä ja laskentaperuste

Lisävähennyksen laskemiseksi yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrottaisiin verovuoden vähennykseen oikeuttavien kaikkien työntekijöiden koulutuspäivien määrällä ja näin saatu tulo jaettaisiin kahdella. Palkkana pidettäisiin työ- tai virkasuhteessa saatua palkkaa, tulospalkkiota tai muuta vastiketta, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Vähennysoikeuden enimmäismäärä olisi kolme päivää työntekijää kohden yrityksen verovuoden aikana. Vähennys laskettaisiin kokonaisten koulutuspäivien perusteella ja sen saaminen edellyttäisi työntekijän todellista osallistumista koulutuksiin.

Työntekijän verotus

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia työntekijän verotukseen. Työntekijälle ei yleensä katsota syntyvän verotettavaa tuloa sellaiseen työnantajan järjestämään koulutukseen osallistumisesta, jonka tarkoituksena on ylläpitää tai kehittää ammattitaitoa. Verohallinto on parhaillaan laatimassa ohjetta työnantajan kustantaman koulutuksen verotuksesta verotuskäytännön yhtenäistämiseksi.

Lue hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Lue hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Verohallinto on antanut päätöksen sijoitustoiminnan veronhuojennusta koskevasta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudesta

Verohallinnon päätös 2.9.2013

Verohallinto on antanut päätöksen (dnro: A87/200/2013) sijoitustoiminnan veronhuojennusta koskevasta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudesta. Sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetussa laissa tarkoitetun sijoituksen vastaanottaneen kohdeyhtiön on ilman eri kehotusta annettava vähennykseen oikeuttavista sijoituksista ilmoitus Verohallinnolle erillisellä lomakkeella.

Seuraavat, edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot on annettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä:

  • kohdeyhtiön yksilöintitiedot
  • päivämäärä, jolloin kohdeyhtiö on merkitty kaupparekisteriin
  • kohdeyhtiön vastaanottamien sijoitusvähennykseen oikeuttavien sijoitusten euromäärä kalenterivuonna yhteensä
  • sijoittajan yksilöintitiedot
  • sijoittajan tekemän sijoitusvähennykseen oikeuttavan sijoituksen euromäärä
  • sijoituksella merkittyjen uusien osakkeiden kappalemäärä
  • päivämäärä, jolloin osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin
  • allekirjoitettu vakuutus siitä, että ilmoitetut sijoitukset täyttävät sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013–2015 annetun lain mukaiset sijoittajaa, sijoitusta ja kohdeyhtiötä koskevat veronhuojennuksen ja sijoituksen vähennyskelpoisuuden edellytykset.

Lue koko päätös

 

Verohallinto on julkaissut tietopaketin veroparatiiseista

Verohallinnon tiedote 3.9.2013

Tietopaketti sisältää yleisen tason tietoa veroparatiisien käyttötavoista sekä niiden laittoman käytön torjunnasta Suomessa ja kansainvälisesti. Tiedotteen mukaan veroparatiisiyhtiön keskeinen tunnusmerkki on yleensä se, että yhtiön (liike)toiminta tapahtuu muualla kuin rekisteröintivaltiossa, jos yhtiöllä ylipäänsä varsinaista (liike)toimintaa on. Veroparatiisivaltiolle ei ole esitetty tarkkaa määritelmää, mutta tavallisimmiksi tunnusmerkeiksi mainitaan valtion matala verorasitus, tiukka pankkisalaisuus, kansainvälisten tietojenvaihtosopimusten puuttuminen sekä omistuksen häivyttäminen käytetyssä sijoitusrakenteessa.

Tietopaketin mukaan Suomen osalta väliyhteisölaki on edelleen periaatteessa tehokas ainakin keinotekoisten veroparatiisijärjestelyjen ennaltaehkäisyssä. Myös verotusmenettelylain 26 §:n 4 momentin selvittämisvelvollisuutta koskevaa säännöstä on käytetty paljon ja siihen on viitattu myös hallinto-oikeuksien ratkaisuissa, kun on ollut kysymys veroparatiisiyhtiöille maksettujen suoritusten todellisista perusteista. Tiedotteen mukaan uudet tietojenvaihtosopimukset tulevat jonkin verran kaventamaan säännöksen soveltamismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lisäksi tiedotteessa viitataan muun muassa siirtohinnoittelun käyvän arvon periaatteen sekä yleisen veronkiertosäännöksen ja peitellyn osingon säännöksen soveltamismahdollisuuteen veroparatiisitapauksissa.

Tiedote ei sisällä varsinaista menettely- ja aineellista ohjeistusta tai kannanottoja. Tarkoituksena lienee ollut erityisesti yleisen tason tiedon jakaminen veroparatiiseista.

Lue tiedote

 

Vuoden 2014 budjettiin liittyvät verolait

Vuoden 2014 budjettiin liittyvistä verolaeista ei ole annettu hallituksen esityksiä tai lausuntoversioita tätä Tax Expressiä kirjoitettaessa. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme esityksistä, kun se on mahdollista.

 

Verokanta muuttuu

Ehdotus Suomen verokannan muuttamisesta 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta ei ole vielä tosiasiallisesti voimaanpantu IAS 12 tuloverot -standardissa tarkoitetulla tavalla. Laskennalliset verot tulisi määritellä uudella verokannalla vasta, kun eduskunta on hyväksynyt verokantamuutoksen; tätä odotetaan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

Katso tästä lisätietoa verokantamuutoksen vaikutuksesta verolaskentaan (englanniksi)