Tax Express 11/2013

Kotimainen yritysverotus

Kansainvälinen yritysverotus ALV ja muu välillinen verotus HRS/
Henkilöverotus
Siirto-
hinnoittelu
Yritys-
oikeus

 

Muutoksenhakuoikeus siirrettäessä omaisuutta tulolähteestä toiseen – ei vaikutusta veron määrään

KHO 2013:96 (22.5.2013)

Tausta

Yritysverotoimisto oli toimittaessaan X Oy:n verotuksia verovuosilta 2007 ja 2008 poikennut annetuista veroilmoituksista X Oy:tä kuultuaan siten, että X Oy:n omistamien Y Oyj:n osakkeiden katsottiin kuuluvan yhtiön henkilökohtaisen tulolähteen varallisuuteen eikä elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttöomaisuuteen. Poikkeamisella ei ollut vaikutusta verovuoden verotettavaan tuloon eikä varallisuuteen.

Verotuksen oikaisulautakunta oli jättänyt tutkimatta X Oy:n vaatimuksen siitä, että Y Oyj:n osakkeet pitäisi katsoa elinkeinotoiminnan tulolähteen käyttöomaisuuteen kuuluviksi, koska X Oy:llä ei katsottu olevan oikeussuojan tarvetta. Hallinto-oikeus oli hylännyt X Oy:n valituksen.

Sääntely

Asiasta oli verotusta toimitettaessa tehty sinänsä päätökseksi kutsuttu kannanotto, jolla ei ollut sitovaa vaikutusta myöhempien vuosien verotuksessa. Vaikutukseltaan päätös ei kuitenkaan vastannut muutoksenhakua koskevassa laissa tarkoitettuja tilanteita. Lain sanamuodon perusteella ei myöskään voinut päätellä, että valitusoikeus ulottuisi verotuksen yhteydessä kirjattuihin kannanottoihin tai sellaisiin verotustietoja tallennettaessa tehtyihin ratkaisuihin, joilla ei ole vaikutusta veron määrään. Tulevina vuosina suunniteltavien toimenpiteiden verokohtelusta olisi mahdollista saada sitova ennakkoratkaisu tai ennakkotieto.

KHO:n ratkaisu

Yhtiön oikaisuvaatimusta ei tullut tutkia ja hallinto-oikeuden oli tullut hylätä yhtiön valitus, koska yritysverotoimiston päätös siirtää Y Oyj:n osakkeet X Oy:n käyttöomaisuudesta henkilökohtaisen tulolähteen varallisuuteen ei ollut vaikuttanut X Oy:n veron määrään eikä valituksessa ollut vaadittu yhtiön verotusta muutettavaksi. Muutoksenhakuoikeus kysymyksessä olevan kaltaisiin kannanottoihin siitä syystä, että kannanotolla on merkitystä muussa asiassa, aiheuttaisi käytännön ongelmia. Valituksen ja toisaalta lopulliseksi jäävän päätöksen merkitys olisi epäselvä, kun sama kysymys voisi kuitenkin tulla ratkaistavaksi myöhemminkin. Tilannetta monimutkaistaisi KHO:n perusteluiden mukaan myös se, että valitusoikeus olisi myös veronsaajalla.

Näistä käytännön syistä KHO toteaa, että muutoksenhaut voivat kohdistua vain siihen päätökseen, jolla asia on lopullisesti ratkaistu.

Verovuodet 2007 ja 2008.

Lue KHO:n päätös

 

Tiedonantovelvollisuus rakennusurakoista ja työntekijöistä voimaan 1.7.2014

Tulevaisuudessa jokainen rakentamispalvelujen tilaaja on velvollinen ilmoittamaan kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa ja lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2014. Ensimmäisen kerran tiedot annetaan Verohallinnolle syyskuussa 2014.

Tiedonantovelvollisuus koskee rakennustoimintaa, sitä harjoittavia yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä yhteisillä työmailla työskenteleviä työntekijöitä. Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevia tietoja, muun muassa sopimusosapuolet, kokonaissumma, kesto ja laskettu määrä ilmoitusjaksolta.

Verohallinto antaa tarkentavan ohjeen kuukausittaisten tietojen antamisesta kesäkuussa 2013.

Lue Verohallinnon tiedote

 

Verohallinto on antanut uuden ohjeen yritysten sukupolvenvaihdosten verotuksesta

Verohallinto julkaisi 15.5.2013 ohjeen Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa, jolla aikaisempi ohje päivitettiin vastaamaan 1.1.2013 voimassa ollutta lainsäädäntöä ja uusinta korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä.

Päivitetyssä ohjeessa on huomioitu muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2013:11), jonka mukaan ns. yhteislahja voi täyttää sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisedellytykset. Katso ratkaisusta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tarkemmin Tax Expressin numerosta 2/2013.

Lakimuutoksista ohjeessa on huomioitu muun muassa pääomatulon veroprosenttien muutokset ja muuttunut varainsiirtoverotus. Verotuksen ennakkoratkaisuhakemusta koskeva ohjeistus on menettelyn uudistuttua pääosin poistettu tästä ohjeesta ja se löytyy jatkossa Verohallinnon nettisivuilta.

Jos sukupolvenvaihdosta koskevat kysymykset ovat ajankohtaisia yrityksessäsi, ota yhteyttä asiantuntijaamme Mikko Lundstedtiin, puh. 050 348 5011!