Komission tiedonanto - Kohti yksinkertaisempaa, vahvempaa ja tehokkaampaa alv-järjestelmää

Euroopan komissio hyväksyi 6.12.2012  arvonlisäveron tulevaisuutta käsittelevän tiedonannon, jossa kuvataan ensisijaiset toimet, joita tarvitaan entistä yksinkertaisemman, vahvemman ja tehokkaamman alv-järjestelmän luomiseksi EU:ssa. Tiedonanto perustuu yrityksiltä, veroviranomaisilta, tutkijoilta ja yksityishenkilöiltä saatuihin vastauksiin komission arvonlisäverojärjestelmän tulevaisuutta käsittelevään vihreään kirjaan, jäsenvaltioiden kanssa käytyihin keskusteluihin sekä komission tekemään alv-järjestelmän taloudelliseen arviointiin.

Komission mukaan uudella alv-järjestelmällä pyritään seuraaviin kolmeen keskeiseen tavoitteeseen:

1. Alv-järjestelmästä on tehtävä yrityksille yksinkertaisempi

Tavoitteena vähentää yritysten hallinnollista rasitusta sekä lisätä maan rajojen yli tapahtuvaa kauppaa. Keinoja, joita komissio esittää tavoitteeseen pääsemiseksi, ovat

 • yhden luukun periaatteen ulottaminen koskemaan myös rajat ylittäviä liiketapahtumia (tarkastelu aloitetaan 2015).
 • yhteinen verkkoportaali, jossa helposti saatavilla tietoa kansallisista alv-järjestelmistä.
 • alv-komitean tulkintasuosituksien ja selventävien ohjeiden julkaiseminen tarpeen mukaan ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa (2012 alkaen)
 • yhdenmukainen alv-ilmoitus saataville kaikilla kielillä ja kaikille yrityksille EU:ssa. Yhdenmukaistamista tarkoitus jatkaa mm. rekisteröintiin ja laskutukseen (ehdotus vuonna 2013).

2. Alv-järjestelmää on tehostettava

Tehokas arvonlisäverojärjestelmä  tukee jäsenvaltioiden talouden vakauttamista ja kestävää talouskasvua sekä vähentää osaltaan myös yritysten hallinnollista rasitusta. Tähän tavoitteeseen pyritään pääsemään

 • veropohjaa laajentamalla: Tarkasteluun otetaan erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisen sektorin verovapauksien vaikutus kilpailun vääristymiseen.
 • alennettujen verokantojen käyttöä supistamalla: Yritysten hallinnolliset kulut vähenevät ja jäsenvaltioiden verotulot kasvavat (tarkastelu aloitetaan 2012 ja ehdotus 2013).
 • verkkoportaalilla, jossa selvät ja sitovat tiedot jäsenvaltioittain tavaroista ja palveluista, joihin sovelletaan muuta kuin yleistä verokantaa.

3) Vahvempi alv-järjestelmä

Alv-petoksista ja maksamatta jääneistä alv-maksuista johtuvat jäsenvaltioiden tulonmenetykset saadaan loppumaan. Tulonmenetykset ovat arviolta noin 12 % alv:n kannettavasta kokonaismäärästä. Keinoja, joilla petoksia ja tulonmenetyksiä vastaa pyritään taistelemaan:

 • Nopean toiminnan mekanismi, jolla varmistetaan, että jäsenvaltiot kykenevät puuttumaan tehokkaasti petosepäilyihin (ehdotus 2012).
 • Nykyisten petostentorjuntamekanismien arviointi ja mahdollinen vahvistaminen.
 • Maiden rajojen yli toimivan tarkastusryhmän perustaminen kansainvälisten tarkastusten helpottamiseksi.
 • Tietojen vaihdon lisääminen jäsenvaltioiden sekä EU:n ulkopuolisten maiden välillä.

Jos sinulla on kysyttävää komission tiedonantoon ja ehdotettuihin toimenpiteisiin liittyen, ota yhteyttä!