Corporate income tax – a global analysis

Yritysten tulovero muodostaa tärkeän osan yritysten yhteiskunnalle maksamista veroista. Tutkimuksessa tutkittiin maailmanlaajuisesti esimerkkitapauksen valossa yhtiöiden tosiasiassa maksamia tuloveroja. Esimerkkitapauksen analysointi osoitti, että yritysten maksamista kokonaisveroista 36 % koostuu tuloveroista. Tuloverojen tosiasiallisen vaikutuksen perusteellinen analysoiminen on vaikeaa johtuen erilaisista tuloverojärjestelmistä, mutta niiden syvällisempi ymmärtäminen on hyvin tärkeää valtioille, yrityksille ja myös julkiselle keskustelulle.

Keskeiset löydökset

Yritysten maksama tulovero ei vastaa maan yritysverokantaa
Kuudessakymmenessä prosentissa tutkituista maista erilaiset verotettavan tulon oikaisut laskevat tosiasiallisen veroasteen maan yritysverokantaa kevyemmäksi. Toisaalta 40 %:ssa valtioista yritykset maksavat maan yritysverokantaa korkeampaa tuloveroa.
Corporate income tax – a global analysis

Lataa raportti globaaleilta sivuiltamme

Yritysverokannan ja tosiasiassa maksettujen verojen väliseen eroon on tutkimuksen mukaan kuusi keskeistä syytä: CAPEX, liiketoiminnan kulut, luovutusvoitot, liiketoiminnan tappiot, ns. vaihtoehtoiset tavat verotettavan tulos laskemiselle ja erilaiset lisäverot.

Useimmat valtiot perivät yrityksiltä tuloveroa
PwC:n 2012 Paying Taxes -tutkimuksen mukaan 95 %:lla valtioista on käytössä yrityksen voittoon perustuva tulovero. 

Yli puolet tutkimuksen otantaan kuuluneista valtioista on laskenut yritysten tuloverokantaa viimeisen seitsemän vuoden aikana
Viisikymmentäyksi prosenttia maista on viimeisen seitsemän vuoden aikana keventänyt yritysten tuloverokantaa.

Keski-Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Euroopan unionin alueella on suhteellisesti eniten sellaisia maita, joissa yritysten tuloveroastetta on kevennetty.

Yritysverokantojen erot ovat kaventuneet maailmanlaajuisesti
Vuoden 2012 Paying Taxes -tutkimuksen mukaan globaali yritysverokannan keskiarvo on 24,2 %. Sellaisia valtioita, joissa yritysverokanta on 15–30 % on enemmän verrattuna vuoden 2006 tutkimukseen.

Maksettujen verojen välillä on kuitenkin suurempi ero kuin yritysverokantojen välillä
Keskimääräinen tulovero, jonka yritykset esimerkkitapauksen mukaan maksavat, on 23,4 %. Kun tarkastellaan tosiasiassa maksettujen verojen määrää huomataan kuitenkin, että vaihteluvälille 15–30 % sijoittuu vähemmän yhtiöitä.