Tehoa tuontiin ja vientiin

Tavaran maahantuontiin ja maastavientiin liittyy paljon suunnittelumahdollisuuksia, joista yrityksenne on hyvä olla tietoinen. Neuvomme oikean tulliselvitysmuodon ja -menettelyn valinnassa. Avustamme lupahakemusten teossa ja luokittelemme tuotteet oikeisiin nimikkeisiin sekä koulutamme yrityksenne henkilöstöä Tulliin liittyvissä asioissa.

Mitä säästö- ja suunnittelumahdollisuuksia tavaran tullimenettelyihin maahantuonnissa voi sisältyä?

Tehokkaalla tullisuunnittelulla voitte säästää merkittävästi rahaa ja aikaa. Suunnittelun avulla voitte välttää tarpeettomia ikäviä yllätyksiä ja varmistua siitä, että tavara liikkuu mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti verorajojen yli.

Miten voimme olla avuksi?

Tullikartoitus

Tullikartoituksen avulla autamme yritystänne saamaan kokonaiskäsityksen maahantuonnin ja viennin prosesseista. Yhteisten keskustelujen ja kartoituksen perusteella kerromme, miten voitte tehostaa tuontiin ja vientiin liittyvää tulliselvitystä.

Tulliselvitysmuodot- ja menettelyt

Yhteisön tullilainsäädäntö antaa monia mahdollisuuksia, joilla pyritään edistämään EU:ssa toimivien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Kun tulliselvitysmuodot ja tullimenettelyt ovat hallinnassa, voidaan käyttää optimaalisesti hyväksi tullilainsäädännön mahdollistamia huojennuksia, helpotuksia ja yksinkertaistuksia.

Tavaran luokittelu

Tulliselvityksessä kaikille tuotaville ja vietäville tavaroille on annettava tullinimike. Tavaralle etsitään oikea tavaranimike eli se luokitellaan nimikkeiden sekä käyttötariffin jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon perusteella.

Tavaran luokittelu on tullselvityksen ydin. Nimike vaikuttaa muun muassa siihen, kuinka paljon tavarasta kannetaan tulli-nimistä veroa. Lisäksi valmisteveronalaisten tuotteiden verotaulukot perustuvat tullinimikkeisiin. Tavaran luokittelu vaatii tavarantuntemuksen lisäksi tariffin lukutekniikan hallitsemista.

Ei ole aina lainkaan selvää, mihin nimikkeeseen tuote tulisi luokitella. Kartoittamalla yrityksenne käyttämät nimikkeet, voitte saada aikaan merkittäviä säästöjä.

AEO (Valtuutettu taloudellinen toimija)

Valtuutettu taloudellinen toimija (AEO, Authorised Economic Operator) on EU-käsite, jonka taustalla on EU:n komission halu parantaa tavarakaupan jakeluketjun turvallisuutta, mutta säilyttää silti kaupankäynnin sujuvuus EU:n alueella. AEO:ta koskevat vaatimukset ja hakemusmenettelyä koskevat säännökset sisältyvät EU:n tullilainsäädäntöön.

AEO-todistuksen avulla yritykset voivat osoittaa hyvät operationaaliset ja logistiset käytäntönsä (prosessinsa), ja saada sen kautta luotettavan kauppakumppanin asema EU:n alueella. Yritykset hyötyvät yksinkertaistetuista tullimenettelyistä ja tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista.

AEO-todistuksen hakumenettely sisältää hakijan jakeluketjuihin liittyvien sisäisten kontrollien, järjestelmien, prosessien ja turvallisuusstandardien selvittämisen ja mahdollisen tarkastuksen. Koska selvitystyö kohdistuu yrityksen koko liiketoimintaan, se voi muodostua hakijayritykselle työlääksi ja aikaa vieväksi.

Kansainvälinen verkosto

Apunamme on PwC:n kansainvälinen Tulliverkosto, jonka avulla saamme tarvittaessa vastauksen riippumatta siitä, missä päin maailmaa yrityksenne toimii.

Valmisteverotus

Valmisteverot ovat välillisiä veroja, jotka kohdistuvat tiettyjen tuotteiden kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveroja kannetaan valtiontaloudellisista syistä, mutta niihin yhdistetään myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittisia sekä ympäristö- ja energiapoliittisia tavoitteita. Valmisteveroja kannetaan sekä Suomessa valmistetuista tuotteista että Suomeen tuotavista tuotteista. Molemmissa tapauksissa verotuksen toimittaa tullilaitos.

Kansallisiin valmisteveroihin kuuluvat, makeiset, jäätelö, virvoitusjuomat, juomapakkaukset ja jätteet. Euroopan unionin jäsenmaissa eräistä tuotteista kannetut valmisteverot kuuluvat harmonoidun eli direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Näitä tuotteita ovat alkoholi, tupakkatuotteet, nestemäiset polttoaineet, sähkö ja eräät polttoaineet. Valmisteverotettavien tuotteiden verotaulukot perustuvat tullinimikkeisiin.

Avustamme yrityksiä tarvittavien lupien hakemisessa ja selvitämme, kuuluuko tuotteesta maksaa valmisteveroa. Tarvittaessa avustamme sitovan tariffitiedon hakemisessa Tullihallituksesta.

Koulutus

Järjestämme yrityksille räätälöityä koulutusta tulliin liittyvistä asioista, jonka tarkoituksena on parantaa yrityksen henkilökunnan tulliosaamista. Mikäli yrityksessä on riittävästi ajantasaista tietoa, voidaan välttää virheitä ja tavaran liikkuminen verorajojen yli on mahdollisimman joustavaa.

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää palveluistamme!