Yritysten sisäiset tarkastukset kaipaavat kehittämistä kriittisillä riskialueilla


Sisäisen tarkastuksen yrityksille tuottama arvo on noussut nyt tapetille. PwC:n selvityksen mukaan sisäinen tarkastus on astumassa uuteen aikaan, jossa sekä mahdollisuudet että vaatimukset ovat kasvussa.

PwC:n tuore State of the Internal Audit Profession Study 2013 -selvitys tarkastelee sisäisen tarkastuksen trendejä ja osoittaa sisäisen tarkastuksen olevan uusien haasteiden, vaatimusten ja mahdollisuuksien ristipaineessa. Selvityksen mukaan sisäinen tarkastus voi edesauttaa yritysten menestystä uudenlaisella otteella.

“80 prosenttia vastanneista ennakoi yrityksen uhkatekijöiden määrän olevan kasvussa. Silti vain 12 prosenttia selvitykseemme vastanneista oli sitä mieltä, että heidän organisaatiossaan johdetaan riskejä erittäin hyvin. Riskikentän laajentuessa sisäisen tarkastuksen riskienhallintakyky ja suoritustaso nousee esille kriittisenä tekijänä. Sisäisellä tarkastuksella on nyt mahdollisuus osoittaa todellinen arvonsa yrityksille. Osaamista on ryhdyttävä kehittämään voimakkaasti, jotta voidaan tuottaa aitoa arvoa organisaatioiden toimintojen tärkeimmillä riskialueilla”, Suomen PwC:n riskienhallintapalvelujen johtaja Mirel Leino sanoo.

State of the Internal Audit Profession Study 2013

Samaan aikaan kun sisäiselle tarkastukselle on avautunut uusia mahdollisuuksia arvon tuottamiseen yrityksille, tarkastuksen kehittämiseen pitää kiinnittää huomiota, jotta se vastaa nykyajan vaatimuksia.

PwC:n selvitys osoittaa, että yrityksillä on paljon töitä tehtävänään, jotta sidosryhmien odotukset kriittisten riskitekijöiden hallinnan suhteen täyttyisivät. Hallitusten jäsenet uskovat sekä riskien määrän että niiden kasvuvauhdin olevan suurempi, kuin mitä organisaatioiden johtajat ennakoivat. Heidän mielestään riskit ovat vuonna 2013 vielä suurempi uhka yritysten toiminnalle kuin vuosi sitten tehdyn kyselyn mukaan.

“Tarkastusvaliokunnat ja johto odottavat sisäiseltä tarkastukselta nyt aiempaa enemmän. Kasvaneet vaatimukset antavat sisäiselle tarkastukselle oivan tilaisuuden osoittaa, kuinka merkittävä rooli sillä voisi olla sidosryhmäarvon tuottamisessa ja yrityksen suojelemisessa kaikkein kriittisimmiltä riskeiltä”, sisäisen tarkastuksen palveluiden johtajana PwC:llä työskentelevä Saija Suonpää kertoo.  

Yritykset nostavat kaiken aikaa suorituskyvylleen asettamiaan vaatimuksia, jotta ne pystyisivät reagoimaan jatkuvasti muuttuvaan riskiympäristöön. PwC:n selvityksen mukaan sisäiselle tarkastukselle asetettuja vaatimuksia ei kuitenkaan ole nostettu samaan tahtiin. Lisäksi sidosryhmät vaativat yhä kovemman tason osaamista sisäiseltä tarkastukselta uusien, kehittyvien riskien suhteen, kuten esimerkiksi suurten projektien arvioinnit, uusien tuotteiden lanseeraukset, pääomaprojektien hallinta ja yritysjärjestelyt.

Keskeiset edistysaskeleet tulosten saamiseksi

PwC:n selvitys osoittaa, että hyviä tuloksia saavuttaneet sisäiset tarkastustoiminnot ovat menestyneet etenkin neljällä alueella: niillä on verrokkeihin nähden huomattavan vahvat perustoiminnot, ne koordinoivat työnsä organisaation riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kanssa, ne ottavat uudet riskit tehokkaammin osaksi tarkastustyötä ja ne onnistuvat lujittamaan yhteistyön kumppanuudeksi palvelemiensa tahojen kanssa, muun muassa toimimalla neuvonantajina ja tekemällä johdon kanssa yhteistyötä organisaation kehittämisessä.

PwC linjasi keskeiset edistysaskeleet, jotka tarkastusvaliokuntien, johdon ja sisäisen tarkastuksen olisi otettava, jotta sisäisen tarkastuksen organisaatiolle tuottamaa arvoa saadaan kasvatettua:

Tarkastusvaliokunta: esittäkää enemmän kysymyksiä

Monet tarkastusvaliokunnat pitävät riskienhallinnan valvontaa sisäisen tarkastuksen pääasiallisena tehtävänä. Valiokuntien kannattaisi kysyä, ovatko sisäisen tarkastuksen toiminnot linjassa kriittisten liiketoimintariskien kanssa ja onko sisäinen tarkastus luonut selvän, strategisen suunnitelman osaamisensa kehittämiseksi ja arvon tuottamiseksi.

Johto: vaatikaa tarkastukselta enemmän

Johtoryhmien tulisi vaatia organisaatioltaan kokonaisvaltaista riskienarviointiprosessia, jonka avulla johto, sisäinen tarkastus ja hallitus voivat käydä läpinäkyvää ja tuloksellista keskustelua riskienhallinnasta. Johdon tulisi odottaa sisäisen tarkastuksen hankkivan tarvittavan osaamisen pystyäkseen tuottamaan organisaatiolle arvoa keskeisillä riskialueilla.

Sisäinen tarkastus: tuottakaa enemmän arvoa

Sisäisen tarkastuksen johdolla tulisi olla strateginen näkemys, joka on sidottu sidosryhmien odotuksiin. Tähän kuuluu mm. investointistrategia, jolla varmistetaan oikeiden resurssien hankkiminen. Sisäisen tarkastuksen on oltava valmis osallistumaan tai oma-aloitteisesti ryhdyttävä keskusteluihin johdon ja hallituksen kanssa sisäisen tarkastuksen työn tuloksellisuudesta ja organisaatiolle tuottamastaan arvosta.

Jotta sisäinen tarkastus voisi tuottaa organisaatiolle lisäarvoa, sen on saatava sidosryhmiltä tukea roolinsa tehostamisessa ja tarkentamisessa oikeaan suuntaan. Onnistuneen muutoksen edellytys on riittävä suunnittelu ja taustatyö.

“Sisäisen tarkastuksen johtajien on valmistauduttava ja nostettava omaa vaatimustasoaan. Tähän voidaan päästä esimerkiksi panostamalla osaamiseen uusilla kasvavilla riskialueilla tai tarjoamalla perinteisillä sisäisen tarkastuksen palvelualoilla aiempaa laajempaa palvelua. Valitsipa sisäinen tarkastus minkä tien tahansa, nyt on oikea hetki ryhtyä kehittämään ydinosaamisalueita ja kyvykkyyttä ja panostaa lisäarvoa tuottavien palvelujen luomiseen”, Leino päättää.

Lataa 2013 State of the Internal Audit Profession Study -raportti (pdf)
 

Lisätietoja tutkimuksesta:

PwC:n kyselyyn vastasi lähes 1 100 tarkastusjohtajaa sekä yli 630 sisäisen tarkastuksen sidosryhmien edustajaa 18 toimialalta 60 maasta. Sidosryhmien edustajiin kuului toimitusjohtajia, tarkastusvaliokuntien puheenjohtajia ja muita hallitusten jäseniä sekä talous- ja riskinhallintajohtajia. Vastaajilta kysyttiin heidän näkemyksiään tämän päivän kriittisistä riskeistä, millaisena he mielellään näkisivät yhteistyön sisäisen tarkastuksen kanssa sekä millaiseksi he arvioivat organisaationsa sisäisen tarkastuksen roolin tänä päivänä.

 

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.