Ylin johto luottaa omaan yhtiöönsä synkistä talousnäkymistä huolimatta

”Talouden hidastuminen on opettanut toimitusjohtajia johtamaan liiketoimintaansa yhä tehokkaammin.”

Ylimmän johdon luottamus maailmantalouden kasvuun on heikentynyt. Usko oman yrityksen menestykseen on silti yllättävän vahvaa, mikä näkyy rekrytointihalukkuutena. Suomalaisjohtajien luottamus ja usko kasvuun on kuitenkin heikompaa kuin muunmaalaisilla kollegoilla. Tämä käy ilmi PwC:n vuotuisesta maailmanlaajuisesta toimitusjohtajatutkimuksesta* (Global CEO Survey), johon vastasi 1250 toimitusjohtajaa 60 maasta.

Lähes puolet eli 48 % tutkimuksen vastaajista uskoo maailmantalouden heikentyvän edelleen seuraavan vuoden aikana. Vain 15 % odottaa taloustilanteen parantuvan.

Silti 40 % toimitusjohtajista on hyvin luottavaisia oman yrityksensä kasvumahdollisuuksiin. Vaikka luku on laskenut edellisvuodesta 8 prosenttia, usko oman yrityksen kasvuun on edelleen korkeammalla kuin vuosina 2009 ja 2010.

PwC Suomen toimitusjohtajan Kim Karhun mukaan suomalaiset yritysjohtajat ovat keskimääräistä pessimistisempiä tämän vuoden osalta kuin muunmaalaiset kollegansa. Vain 5 % suomalaisista vastaajista uskoo maailmantalouden paranevan 12 kuukauden aikana, kun kaikkien vastaajien keskiarvo oli 15 %. Silti yli puolet suomalaisista on hyvin tai jokseenkin luottavaisia oman yrityksensä kasvun suhteen.

"Hyvä uutinen on se, että talouden hidastuminen on opettanut toimitusjohtajia johtamaan liiketoimintaansa yhä tehokkaammin. Johtajat ovat nyt varustautuneita taloustilanteeseen, jossa maailmanmarkkinoita leimaavat epävakaus, heikko kysyntä kehittyneillä markkinoilla ja epävarmuus kehittyvillä markkinoilla. Monet johtajat uskovat yrityksensä pystyvän kasvattamaan liikevaihtoaan vaikeista olosuhteista huolimatta”, Karhu sanoo.

“Epävarmuuteen valmistautuminen ei ole helppoa. Mielestäni joustavuus on silloin tärkeää, mikä merkitsee käytännön toimenpiteitä, kuten kiinteiden kustannusten alentamista, prosessien ulkoistamista mahdollisuuksien mukaan ja toimitusketjun virtaviivaistamista. Toinen olennainen asia on saada henkilöstö luottamaan siihen, että olipa seuraava myrsky millainen tahansa, selviämme siitä kyllä”, Stora Enson pääjohtaja Jouko Karvinen, yksi tutkimuksen vastaajista sanoo. 

Suomalaisyritykset rekrytoinneissa maltillisia

Talouden heikosta tilasta huolimatta yritykset aikovat rekrytoida lisää väkeä. Yli puolet vastaajista odottaa rekrytoivansa lisää henkilökuntaa kuluvan vuoden aikana. Vain 18 % johtajista ennusti henkilöstöleikkauksia vuoden aikana.

Suomessa rekrytointiluvut eivät ole yhtä kannustavia: Suomessa 31 % vastaajista odottaa rekrytoivansa lisää osaajia kuluvan vuoden aikana, kun 23 % vastaajista arvelee puolestaan vähentävänsä henkilöstömääräänsä.

Oikeanlaisten osaajien löytäminen ja pitäminen yhtiössä aiheuttaa huolta toimitusjohtajille ja on uhka yritysten kasvulle kaikilla toimialoilla. Vajaa kolmannes vastaajista oli varmoja, että yhtiössä on riittävästi tarvittavaa osaamista strategian toteuttamiseksi. 43 % sanoi työntekijöiden palkkaamisen vaikeutuneen. Suurin ongelma on saada keskijohtoon työntekijöitä, joilla on valmiuksia kehittyä edelleen.

Suomessa luotetaan hieman keskimääräistä enemmän osaajien saatavuuteen, mitä heijastaa Jouko Karvisen mielipide: “En usko, että ihmiset haluavat välttämättä tietylle alalle tai tiettyyn yhtiöön. Mielestäni he haluavat työskennellä ympäristössä, jossa he voivat kasvaa ja jossa he voivat sanoa joka aamu ’tänään teen jotain mielenkiintoista’. Yritys saa tarvitsemiaan osaajia, jos työntekijöistä tuntuu, että heillä on vapaus ajatella itsenäisesti ja heidän ajatuksiaan kuullaan.”

Lähes 70 % johtajista sanoi johtamisen ja osaamisen kehittämisen olevan listallaan kakkosena heti asiakkaiden tapaamisen jälkeen. Suomalaisjohtajat haluaisivat käyttää aikaansa organisaation tehokkuuden kehittämiseen, asiakkaiden tapaamiseen ja osaamisen ja johtajuuden kehittämiseen yhtiöissään.

Kasvua uusista tuotteista ja palveluista

Suomalaisjohtajat odottavat yritystensä saavan kasvua eniten uusista tuotteista ja palveluista. Näin sanoo 43 % vastaajista, mikä ylittää selvästi globaalin (28 %) näkemyksen.

Uusien tuotteiden ja palveluiden taustalla on usein tarve tehdä asioita entistä tehokkaammin, mutta ne nähdään myös kilpailukyvyn menestystekijänä. Etenkin viestintä-, media- ja viihdealoilla muutos on nopeaa, mikä edellyttää panostusta sekä nykyisiin että uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Kehittyvät markkinat ovat edelleen merkittävä kasvumahdollisuus. Johtajista 59 % piti niitä tärkeämpinä yhtiölleen kuin kehittyneitä markkinoita. Useimmin kasvun lähteinä mainittiin BRIC-maat Brasilia, Intia, Kiina ja Venäjä sekä Yhdysvallat ja Saksa.

Suomalaisjohtajat odottavat toiminnan kasvavan varsinkin Aasiassa ja Afrikassa. Tärkeimmät yksittäiset maat suomalaisyritysten liiketoiminnalle ovat Venäjä ja Saksa.

Vastaajien mielestä suurimpia uhkia kasvulle ovat tärkeysjärjestyksessä verojen mahdolliset korotukset, osaajien saatavuus, kuluttajien muuttuvat tottumukset, energian kustannukset, kasvun rahoituksen vaikeutuminen, uudet tulokkaat markkinoilla, toimitusketjun turvallisuus ja perusinfrastruktuurin puutteellisuus. Suomalaisjohtajien vastauksissa energian kustannukset korostuvat kasvun mahdollisena esteenä. 

Ilmastosopimuksen puute vaikuttaa suomalaisyrityksiin

Liiketoimintaan vaikuttaneista tekijöistä Suomessa nousee poikkeuksellisen vahvasti esiin ilmastosopimuksen puute, jonka joka neljäs suomalaisjohtaja katsoi vaikuttaneen suoraan yhtiön talouteen.

Vajaan viidenneksen mukaan ilmastosopimuksen puute on vaikuttanut myös yrityksen strategiaan tai riskienhallintaan. Asia korostuu merkittävästi kansainvälisten kollegoiden vastauksiin verrattuna: heistä vain 7 %:n mielestä asialla on merkitystä tai vaikutusta.

”Vaikka suomalaisjohtajien ymmärrys ja teot yritysvastuun suhteen ovat kansainvälisesti katsottuna hyvällä tasolla, yrityksemme ovat huolissaan ympäristövastuun kustannusvaikutuksista. Suomen syrjäinen sijainti aiheuttaa omat haasteensa muun muassa logistiikkaan ja sen ympäristövaikutusten kustannuksiin. Kaikkia maita koskeva ilmastosopimus tasapainottaisi kilpailutilannetta”, Karhu sanoo.
 

* PwC:n kansainvälinen toimitusjohtajatutkimus toteutetaan joka vuosi. Nyt valmistunut kysely oli viidestoista. Tutkimuksessa haastateltiin 1258 toimitusjohtajaa 60 maassa. Suomesta haastatteluissa oli mukana 40 yritysjohtajaa. Kyselyt toteutettiin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. Koko englanninkielinen tutkimusraportti ja graafit on ladattavissa osoitteesta www.pwc.com/ceosurvey.

 

PwC tarjoaa sinulle liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa. Apunasi on maailmanlaajuisesti 169 000 ja Suomessa yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.