Verouudistukset jatkuvat maailmanlaajuisesti taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta

PwC:n, Maailmanpankin ja IFC:n (International Finance Corporation) Paying Taxes 2013 -julkaisu kertoo useiden hallitusten jatkavan verouudistuksia epävakaasta taloustilanteesta huolimatta. Yhteensä 31 maata ryhtyi kesäkuun 2011 ja toukokuun 2012 välisenä aikana toimiin helpottaakseen pienten ja keskisuurien yritysten verojen maksamista sekä alentaakseen verojen maksusta aiheutuvia kustannuksia.

Paying Taxes 2013 tutkii verojärjestelmiä 185 maassa. Tyypillisin viimeaikainen verouudistus liittyy yritysten sähköisiin veroilmoituksiin ja -maksuihin. Uudistuksilla on luotu joko uusi järjestelmä tai kehitetty olemassa olevaa verkkoratkaisua. Tällaisia uudistuksia toteutettiin 16 maassa.

“Sähköisesti toteutettu veroilmoitus ja verojen maksu vähentää hallinnointityötä ja yksinkertaistaa verojen maksamista. Uudistukset tekevät verosäädösten noudattamisesta helpompaa ja ne voivat alentaa verohallinnon kustannuksia”, Maailmanpankin globaalien indikaattorien ja analyysien johtaja Augusto López-Claros kertoo.

Lataa Paying Taxes 2013 (pdf)
 

“Raportti osoittaa, että yritysten vuotuisten verosuoritusten määrä on vähitellen laskenut viime vuosina. Samalla keskikokoisten yritysten verovelvoitteiden noudattamiseen käyttämä työtuntimäärä on pienentynyt. Tämä maailmanlaajuinen kehitys on erittäin tervetullutta.”

Raportin mukaan keskikokoisen yrityksen kokonaisveroaste on keskimäärin 44,7 prosenttia voitosta, verosuorituksia kertyy vuoden aikana keskimäärin 27,2 kappaletta ja verosäädösten noudattamiseen kuluu aikaa 267 tuntia. Maailmanpankin, IFC:n ja PwC:n kahdeksan yhteisen tutkimusvuoden aikana verosäädösten noudattamiseen kulutettu aika on pienentynyt 54 tunnilla, eli lähes seitsemällä työpäivällä, vuotuisten verosuoritusten määrä on laskenut kuudella kappaleella ja kokonaisveroaste on laskenut lähes prosentilla jokaista kahdeksaa vuotta kohden.

”Tutkimus paljasti monen valtion painivan selvän jännitteen kanssa – valtioilla on samanaikainen tarve nostaa verosaataviensa määrää sekä luoda talousjärjestelmä, joka kannustaa aidosti liiketoimintaa ja edesauttaa talouskasvua", PwC:n veroasiantuntija Andrew Packman sanoo.

“Niiden valtioiden, joiden tavoitteena on luoda yritystoiminnalle ystävällisempi veroilmasto, tulisi keskittyä kokonaisveroasteen ohella myös verosäädösten noudattamiseen sekä vaadittavan ajan ja vaivan minimoimiseen.”

Julkaisussa esitellään myös PwC:n veroasiantuntijan Andrew Sentencen analyysi verosäädösten yksinkertaistamisen ja talouskasvun yhteydestä toisiinsa. Sentencen analyysi osoittaa, että niissä valtioissa, joissa on ryhdytty toimiin verotukseen liittyvän hallinnon selkeyttämiseksi ja virtaviivaistamiseksi – sekä verosuoritusten määrää vähentämällä että yleisesti verosäädösten noudattamiseen menevää työaikaa pienentämällä – on ollut muita maita korkeampi talouskasvu.

Suomi sijoittui tutkimuksessa 185 maan joukossa sijalle 23. Suomen kokonaisveroaste on 40,6 prosenttia, maksujen lukumäärä on kahdeksan ja verosäädösten noudattamiseen käytetty aika 93 tuntia.

”Tästä voidaan päätellä, että yrityksille aiheutuva verotukseen liittyvä hallinto on Suomessa alhainen ja työmäärältään hyvin kilpailukykyinen kansainvälisesti mitaten. Kokonaisveroaste on kuitenkin korkeahko ja sijoittuu lähelle globaalia keskiarvoa”, toteaa PwC Suomen partneri Kai Wist.

Uudistukset jatkuvat ympäri maailmaa. Paying Taxes 2013 kuitenkin osoittaa, että verouudistuksia toteuttavien valtioiden määrä on hienoisessa laskussa. Viime vuoden raportissa uudistuksia kerrottiin toteutettavan 35 maassa, ja tämän vuoden julkaisun mukaan niitä toteutettiin 31 maassa. Päähuomio uudistuksissa on edelleen verosäädösten noudattamisesta aiheutuvan hallinnollisen työlastin pienentäminen. Vuonna 2011 verosäädösten noudattamiseen käytettävä vuotuinen työaika laski kahdeksan tuntia, eli yhden työpäivän verran, mutta kokonaisveroaste laski maailmanlaajuisesti vain 0,3 prosenttia.

Lataa Paying Taxes 2013 - The global picture (pdf)

 

Paying Taxes 2013 -selvitys

Paying Taxes 2013 mittaa kaikki pakolliset verot ja maksut, jotka keskikokoisen yrityksen on maksettava vuoden aikana. Mittauksessa mukana oleviin veroihin ja maksuihin kuuluu yhteisöverot, työnantajan maksamat sosiaalimaksut ja työhön liittyvät verot, omaisuusverot, omaisuudensiirtoverot, osinkovero, pääomatulovero, rahoitustaloustoimiin liittyvät verot, jäteverot sekä ajoneuvo- ja tieverot sekä muut pienet verot ja maksut.

Lisätietoja Paying Taxes -selvityksestä: www.pwc.com/payingtaxes

Lisätietoja Doing Business -julkaisusarjan raporteista: www.doingbusiness.org


PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 750 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. 

PwC toimii 158 maassa yli 180 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.

Maailmanpankkiryhmä on yksi maailman suurimmista kehitysrahoituslaitoksista ja kehitysmaihin liittyvän tiedon keskuksista. Se muodostuu seuraavista viidestä toisiinsa läheisesti liittyvästä järjestöstä: Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD), Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA), Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC), Monenkeskinen investointitakuulaitos (MIGA) ja sijoituksia koskevien riitaisuuksien kansainvälinen ratkaisukeskus (ICSID). Kullakin järjestöllä on oma tehtävänsä työssä, jonka tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja ihmisten elintason parantaminen kehitysmaissa. Lisätietoa: www.worldbank.org, www.miga.org ja www.ifc.org.