Eläkelaskennan tulevat muutokset vaikuttavat yhtiöiden tilinpäätöksiin

Noin 80 prosenttia suomalaisista pörssiyhtiöistä kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan, selviää PwC:n tuoreesta IFRS-tilinpäätösselvityksestä. Jatkossa haasteita yhtiöille tuovat useat raportointivaatimusten muutokset, joilla saattaa olla hyvinkin merkittäviä vaikutuksia yhtiöiden tilinpäätöksiin.

Tilinpäätösselvityksessä tarkasteltiin yhteisyritysten käsittelyä, liikearvon arvonalentumisia, liikearvotestauksesta esitettäviä liitetietoja, segmenttien lukumäärää, eläkkeitä ja rahoituskovenantteja.

Yli kolmanneksella tutkituista yhtiöistä on yhteisyrityksiä. Valtaosa käsittelee niitä tällä hetkellä pääomaosuusmenetelmällä, joka on jatkossa ainoa tapa käsitellä yhteisyrityksiä. Tällä hetkellä sallitun suhteellisen yhdistelymenetelmän poistumisella tulee olemaan vaikutuksia osaan pörssiyhtiöistä. Enemmistö pääomaosuusmenetelmää soveltavista yhtiöistä esittää tulososuuden tuloslaskelmassa liiketoiminnassa, mutta toiset esittävät sen rahoituserissä.

Yli 90 yhtiöllä on taseessa liikearvoa.
”Liikearvon alaskirjauksia tehtiin melko vähän ja ne olivat vain harvoin merkittäviä suhteessa yhtiön koko liikearvon määrään. Liikearvotestauksesta esitettävät liitetiedot voisivat monilla yhtiöillä olla kattavammat”, sanoo PwC:n IFRS-asiantuntija Ville Toivonen. Keskisuuret yhtiöt kunnostautuivat parhaiten liikearvotestaukseen liittyvien liitetietojen esittämisessä.

Segmenttejä on tutkituilla yrityksillä keskimäärin kolme. Huomattavaa on, että yhden segmentin yhtiöitä oli 24. Harvat yhtiöt kertovat, onko toimintasegmenttejä yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi.

Euroopan tilinpäätösvalvojat ovat kiinnittäneet huomiota segmenttiraportointiin ja ehdottaneet muutoksia segmenttiraportointia säätelevään IFRS 8 -standardiin.” IASB (International Accounting Standards Board) onkin ehdottanut tarkennuksia toimintasegmenttien yhdistämisestä annettaviin liitetietoihin PwC:n IFRS-asiantuntija Helka Ivaska toteaa.

Vieraan pääoman ja eläkekulujen määrä kasvaa

Putkimenetelmän poistuminen vaikuttaa noin puoleen selvityksen kohteena olleista yhtiöistä. Vieraan pääoman määrä tulee muutoksen myötä kasvamaan useimmilla putkimenetelmää soveltaneilla yhtiöillä. Eläkekulujen määrä tulee muutoksen myötä kasvamaan suurilla ja keskisuurilla yhtiöillä.

Useat yhtiöt kertovat lainoihin liittyvistä kovenanttiehdoista. Tietoa annetaan kuitenkin niukasti siitä, kuinka lähellä kovenanttiehtojen rikkoutumista ollaan. Yleisimmät kovenanttiehdot ovat omavaraisuusaste, velkaantumisaste ja Net Debt/EBITDA.

Muutoksia IFRS-rintamalla

”Yhtiöiden on varauduttava tuleviin muutoksiin ja seurattava tiivisti säännösten muuttumista”, Ivaska muistuttaa.

”Ensi ja sitä seuraavana vuonna tulevien etuuspohjaisten eläkkeiden laskentaan ja esittämiseen, konsernitilinpäätökseen  ja yhteisyritysten kirjaamiseen liittyvien muutosten lisäksi on huomioitava pidemmän aikajänteen muutokset. Näistä merkittävimmät koskevat tuottoja, vuokrasopimuksia ja rahoitusinstrumentteja. Seuraamme mielenkiinnolla, mihin eri standardit kehittyvät”, Ivaska sanoo.
 

Selvityksen taustaa

Selvitys toteutettiin käymällä läpi 111 Nasdaq OMX Helsinki -listalla olevan yhtiön IFRS-tilinpäätöstä vuodelta 2011. Tutkimuksessa eivät olleet mukana pankit eivätkä yhtiöt, joilla on poikkeava tilikausi. Lisäksi ulkopuolelle jäivät ne yhtiöt, joiden tilinpäätökset eivät olleet saatavilla selvitystä tehtäessä.

Yhtiöt jaettiin markkina-arvon mukaan suuriin (yli 1 000 milj. euroa), keskisuuriin (150–1 000 milj. euroa) ja pieniin (alle 150 milj. euroa) yhtiöihin. Tutkimuksessa käytetty toimialajako oli GICS-standardin (Global Industry Classification Standard) mukainen, kuitenkin siten, että vähiten pörssissä edustetut toimialat yhdistettiin luokkaan ”Muut”. Toimialoista suurin oli teollisuustuotteet ja seuraavaksi suurin informaatioteknologia.

Lataa koko selvitysraportti (pdf 361 kb)
 

PwC tarjoaa liikkeenjohdon konsultointia, tilintarkastusta sekä yritysjärjestelyihin, verotukseen ja varmennukseen liittyviä palveluja 158 maassa 169 000 asiantuntijan voimin. Suomessa apunasi on yli 700 alansa vankkaa ammattilaista – on yrityksesi sitten kasvuyhtiö, perheyritys, pörssilistattu tai julkissektorin toimija. PwC viittaa PricewaterhouseCoopers International Limited -jäsenyritysten muodostamaan ketjuun, jonka jokainen jäsenyritys on itsenäinen juridinen yhtiö.