2015 State of the Internal Audit Profession Study

Järjestyksessään 11:nnessä PwC:n tekemässä State of the Internal Audit Profession Study -tutkimuksessa tarkastellaan sisäisen tarkastuksen tilaa ja kehityshaasteita. Tuloksista nousee esiin neljä tekijää, joiden perusteella merkittävää lisäarvoa liiketoiminnalle tuottavat sisäisen tarkastuksen toiminnot erottautuvat muista.

Tiiviimpi yhteys yrityksen muutoshankkeisiin

Yritykselle keskimääräistä enemmän lisäarvoa tuottavat sisäisen tarkastuksen yksiköt ovat proaktiivisesti mukana yritysten keskeisissä kehitys- ja muutoshankkeissa ja auttavat ennakoimaan niihin liittyviä riskejä ja hallintatarpeita. Toimialojen ja yritysten toiminnan kiihtyvä muutostahti ja uusille markkinoille (mm. maantieteellisesti) meno lisää yritysten riskitasoa, minkä oikea-aikaisessa hallinnassa sisäisellä tarkastuksella tulee jatkossa olla selkeä ja ennakoivampi rooli. 

Strategian mukainen kompetenssien kehittäminen

Lisäarvoa tuottavat sisäisen tarkastuksen yksiköt kehittävät perinteisten osaamisalueiden lisäksi systemaattisemmin osaamistaan ja kyvykkyyksiään siten, että ne ovat linjassa yrityksen strategian ja siihen liittyvien riskien kanssa. Muuttuva yritystoiminta vaatii myös monipuolisempaa liiketoiminnan ymmärrystä. Sisäisen tarkastuksen tulisikin tehdä oma kompetenssien kehittämisen suunnitelma, jossa tunnistetaan keskeisimmät kompetenssialueet sekä otetaan kantaa siihen, mitä osaamista ostetaan ulkoa.

Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan yhteensovittaminen

Sisäisen tarkastuksen, riskienhallintayksikön sekä muiden riskienhallinnan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen, vastuiden määritteleminen sekä yhtenäisen riskienhallinnan ymmärryksen luominen koetaan keskeiseksi lisäarvoa tuottavaksi tekijäksi. Riskienhallinnan prosessien arvioinnin ohella sisäisen tarkastuksen tulisi kattavammin huomioida kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käytäntöjen tuottamaa informaatiota osana tarkastuskohteiden suunnittelua ja tarkastusten toteuttamista. Samalla sisäisen tarkastuksen tulee kuitenkin varmistaa, että se keskittyy liiketoiminnan kannalta kulloinkin keskeisimpiin osa-alueisiin.

Analytiikan hyödyntäminen

Analytiikan (data analytics) merkitys kasvaa edelleen sisäisen tarkastuksen toiminnassa. Sisäisen tarkastuksen tulee pyrkiä laajemmin hyödyntämään analytiikkaa tiedon käsittelyssä, paitsi tehokkuuden myös vaikuttavuuden näkökulmasta, sekä varmistaa tarvittavan analytiikkaosaamisen ja työkalujen saatavuus sisäisesti tai hankkimalla sitä organisaation ulkopuolelta.

 

Tutkimuksen tulokset pohjautuvat yli 1 300 sisäisen tarkastuksen päällikön, yritysjohtajan tai hallitusjäsenen tehtävissä toimivien henkilöiden kyselyyn antamiin vastauksiin sekä noin 100 haastatteluun.