18th Annual Global CEO Survey: Suomen tulokset

18th Annual Global CEO Survey: Suomen tulokset

47%

suomalaisjohtajista uskoo maailmantalouden kohentuvan seuraavan 12 kk:n aikana

76%

on erittäin tai melko luottavainen oman yrityksensä liikevaihdon kasvuun seuraavan 12 kk:n aikana

47%

uskoo yrityksensä henkilöstömäärän pienenevän seuraavan 12 kk:n aikana

 

Suomalaisjohtajat ovat kollegoitaan optimistisempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden kasvuun on koetuksella.
Toimitusjohtajien usko maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti, ilmenee PwC:n 18. kansainvälisestä toimitusjohtajatutkimuksesta.

Maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana uskoo 37 % vastaajista, kun vielä vuosi sitten kasvua povasi 44 % johtajista. Joka viides arvelee talouden heikkenevän vuoden 2015 aikana. Suomalaisjohtajat ovat tässä suhteessa optimistisempia: heistä lähes puolet (47 %) uskoo maailmantalouden paranevan ja toinen puoli sen pysyvän ennallaan.

Suomalaisten toimitusjohtajien usko joutuu koetukselle varsinkin, kun heiltä kysytään luottamuksesta Suomen talouden kasvuun. Lähes puolet vastanneista uskoo taloutemme supistuvan kuluvan vuoden aikana. Samaan aikaan vastaajista vain 7 % uskoo maamme talouskasvuun.

Luottamus talouden kasvuun

Kaikesta turbulenssista ja maailmantalouden haasteista huolimatta toimitusjohtajien luottamus oman yrityksensä kasvunäkymiin on joko pysynyt samana tai vahvistunut viime vuodesta. Lyhyellä tähtäimellä luottamus kasvuun on pysynyt ennallaan ja pitkällä tähtäimellä luottamus kasvuun on voimistunut viime vuoden tutkimustuloksiin nähden.

”Jopa noin neljä viidestä kaikista tutkimukseen osallistuneesta johtajasta on erittäin tai melko luottavainen oman yrityksensä kasvuun seuraavan vuoden aikana. Viime vuoden tuloksiin verrattuna suomalaisten toimitusjohtajien luottamus oman yrityksensä kasvuun lyhyellä tähtäimellä tosin on hieman heikentynyt ja on alhaisempi kuin kansainvälisillä kollegoillaan”, Suomen PwC:n partneri Mirel Leino sanoo.

Luottamus yrityksen kasvuun

Hallituksemme toimet kilpailukykyisen ja kasvua tukevan toimintaympäristön luomisessa saavat kritiikkiä: vain 8 % vastaajista katsoo hallituksen onnistuneen kansainvälisesti kilpailukykyisen verojärjestelmän luomisessa. Suomalaisista toimitusjohtajista vain yksi on sitä mieltä, että hallitus on tehnyt riittävästi töitä innovaatioita tukevan ekosysteemin kehittämisessä.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos huolettaa yhä suomalaisia
Toimitusjohtajien yhteisiä huolenaiheita ovat mm. ylisääntely, geopoliittinen epävarmuus ja valtion riittämättömät toimet valtiontalouden alijäämän ja velkataakan taittamiseksi. Konkreettisena liiketoiminnan uhkana nähdään myös avainosaajien saatavuus, kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät riskit sekä kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset.

”Suomalaisjohtajat kokevat kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksen isommaksi uhaksi kuin mitä ruotsalaiskollegat. Tilanne oli sama myös viime vuonna. Tulos herättää edelleen kysymyksen, näkevätkö naapurimaamme toimitusjohtajat kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset enemmän mahdollisuutena kuin uhkana suomalaisiin verrattuna”, Leino kommentoi.

Kululeikkaukset jatkuvat, henkilöstö vähenee
Erilaiset rakenneuudistukset jatkuvat monessa yrityksessä. Uudistuksista kustannussäästöohjelmien jatkaminen korostuu edellisvuoden lailla suomalaisten toimitusjohtajien vastauksissa: lähes 90 % vastaajista sanoo sellaisen olevan agendalla myös kuluvan vuoden aikana. Globaalisti kustannussäästöhankkeita suunnittelee aloittavansa 70 % vastaajista ja ruotsalaisista johtajista 65 %.

Yritysten sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin tarkoittaa myös muutoksia henkilöstömäärissä. Suomalaisista toimitusjohtajista lähes puolet uskoo yrityksensä henkilöstömäärän vähenevän kuluvan vuoden aikana, kun neljännes uskoo rekrytoivansa lisää työntekijöitä. Viime vuonna vielä yli kolmannes uskoi kasvattavansa henkilöstömäärää vuoden aikana. Kansainvälisesti tilanne on päinvastainen: puolet johtajista uskoo rekrytoivansa lisää henkilöstöä ja vain alle neljännes vähentävänsä henkilöstömäärää kuluvan vuoden aikana.

Henkilöstön määrä

Global CEO Survey -tutkimukseen osallistui 77 maasta yli 1 300 toimitusjohtajaa. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 38 toimitusjohtajaa, minkä lisäksi tehtiin 2 syvähaastattelua.