Avoin raportti -kilpailu

Onko yhdistyksesi tai säätiösi raportointi avointa ja läpinäkyvää?
Onko eri sidosryhmien intressit huomioitu raportoinnissa?
Vastaako internetsivuilla oleva informaatio vuosikertomuksen tietoja?

Jos etsit vastauksia yllä oleviin kysymyksiin, ilmoittaudu mukaan PwC:n järjestämään Avoin raportti -kilpailuun. Haluamme  olla mukana kannustamassa kolmannen sektorin toimijoita raportoimaan läpinäkyvästi ja laadukkaasti.

Kenelle kilpailu on tarkoitettu

Toivotamme kilpailuun mukaan kaikki aatteelliset yhteisöt, yhdistykset ja säätiöt. Erityisesti odotamme saavamme kilpailijoita niistä yhdistyksistä ja säätiöistä, jotka hankkivat varoja keräyksin, rahoittavat toimintaansa avustuksin tai jakavat apurahoja ja palkintoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Toivomme osallistujiksi myös julkisoikeudellisia yhdistyksiä sekä kansalaisjärjestöjä.

Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohteena vuoden 2015 kilpailussa olivat vuodelta 2014 laaditut julkiset raportit, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan sidosryhmilleen. Raportti voi olla nimeltään esimerkiksi vuosikertomus tai vuosikatsaus, tilinpäätös tai toimintakertomus.

Kilpailun teemat vuonna 2015

Teemana tämän vuoden kilpailussa oli vastuullinen raportointi. Kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan kulmakivenä on vastuullisuus. Sidosryhmien erilaiset toiveet onkin hyvä huomioida myös ulkoisessa raportoinnissa. Koska maineen kolhiintumisella voi olla kauaskantoiset seuraamukset, on huomion kiinnittäminen vastuulliseen raportointiin ensiarvoisen tärkeää. 

Raportista tulisi riittävässä määrin käydä ilmi toiminnan lisäksi myös toiminnan rahoitus ja järjestön taloudellinen asema. Arvioinnissa kiinnitetään lisäksi erityishuomiota yhdistyksen tai säätiön internetsivuilla olevaan informaatioon. 

Palkinto

Kilpailusarjojen voittajaraportit valitaan PwC:n aatteellisten yhteisöjen ja säätiöiden sekä yhteiskuntavastuuraportoinnin asiantuntijoiden laatiman ja kilpailun raadin vahvistaman kriteeristön perusteella. Sarjoja on kaksi: pienet yhdistykset ja säätiöt sekä suuret yhdistykset ja säätiöt.

Kilpailun palkintona on positiivinen julkisuus ja 15 000 euroa. Palkintosumma jaetaan kilpailusarjojen voittajien kesken. Lisäksi raportin sisällöstä on mahdollista saada arvokasta palautetta kokeneilta asiantuntijoiltamme.

Kilpailun raati ja tulosten julkistus

Kilpailun voittajat valitsee PwC:n ulkopuolinen, riippumaton raati. Raadin jäsenet olivat vuonna 2015 Raimo Hakola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto ja Leena Niemistö. Kilpailun tulokset julkistettiin palkintojenjakotilaisuudessa 12.11.2015.